gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 68 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้ง  (อ่าน 376 ครั้ง)

กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 68 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้ง

ออฟไลน์ สอบงานราชการ

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 68 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2560

ประกาศคณะกรรมการรับสมัครบุคคลพลเรือน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2560

ตำแหน่งที่รับสมัคร
- นายทหารสัญญาบัตร 18 อัตรา
1. กลุ่มตำแหน่งการเงิน จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
2. กลุ่มตำแหน่งการเงิน จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
3. กลุ่มตำแหน่งรัฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
4. กลุ่มตำแหน่งนิติศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา (ชาย/หญิง)
5. กลุ่มตำแหน่งภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
6. กลุ่มตำแหน่งภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
7. กลุ่มตำแหน่งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
8. กลุ่มตำแหน่งไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
9. กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา (ชาย/หญิง)
10. กลุ่มตำแหน่งพืชกรรมและทุ่งหญ้า จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
11. กลุ่มตำแหน่งรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
- นายทหารประทวน 50 อัตรา
1. กลุ่มตำแหน่งสารบรรณ จำนวน 11 อัตรา (ชาย)
2. กลุ่มตำแหน่งการเงิน จำนวน 4 อัตรา (ชาย)
3. กลุ่มตำแหน่งการเงิน จำนวน 5 อัตรา (ชาย/หญิง)
4. กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
5. กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
6. กลุ่มตำแหน่งช่างก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
7. กลุ่มงานช่างภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
8. กลุ่มตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
9. กลุ่มตำแหน่งผู้ช่วยพญาบาล จำนวน 3 อัตรา (ชาย)
10. กลุ่มตำแหน่งรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
11. กลุ่มตำแหน่งบริการ จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
12. กลุ่มตำแหน่งพลขับ จำนวน 4 อัตรา (ชาย)
13. กลุ่มตำแหน่งช่างยนต์จำนวน 6 อัตรา (ชาย)
14. กลุ่มตำแหน่งการสัตว์ จำนวน 6 อัตรา (ชาย)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
- ผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี
- ผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารประทวน จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี

การรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.rtarf.mi.th หรือ http://recruitment2017.rtarf.mi.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย

#แนวข้อสอบกลุ่มงานการเงิน กองบัญชาการกองทัพไทย 
1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง
10 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
11 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
MP3 - หลักการบัญชีเบื้องต้น

#แนวข้อสอบกลุ่มงานรัฐศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย
1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
10 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
MP3 - ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

#แนวข้อสอบกลุ่มงานนิติศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย   
1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 p22
10 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนเบื้องต้น p25
11 แนวข้อสอบกฎหมายมหาชน p11
12 แนวข้อสอบกฎหมายเบื้องต้น p15
13 แนวข้อสอบลักษณะสำคัญของกฎหมาย (อัตนัย) p12
MP3 - ภาษาอังกฤษ

#แนวข้อสอบกลุ่มงานภาษาไทย กองบัญชาการกองทัพไทย   
1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 การวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากบทความ
10 ความสามารถด้านภาษาไทย
11 สรุปเนื้อหาวิชาภาษาไทย
MP3 - วิชาภาษาไทย

#แนวข้อสอบกลุ่มงานภาษาอังกฤษ กองบัญชาการกองทัพไทย   
1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
4 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
4 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
6 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation
10 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
11 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
MP3 - ภาษาอังกฤษ


ดูตำแหน่งเพิ่มเติมได้ที่  https://www.ข้อสอบงานราชการไทย.com/category/43/


<<<< มีให้เลือก 4  แบบ  >>>>
(1). ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 401 บาทส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่โอน)
(2). หนังสือ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียง พรบ. ราคา 701 บาท  จัดส่งฟรี EMS
(3). หนังสือ พร้อม Mp3 บรรยายเนื้อหาในหนังสือ  ราคา 1,500 บาท  จัดส่งฟรี EMS
(4). (4). หนังสือ พร้อม DVD +  Mp3  บรรยายเสียงและภาพ ราคา 2,500 บาท จัดส่งฟรี EMS

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย   ติดต่อมาที่
โทร : 0930921748   (ข้อสอบงานราชการไทย)
LineID :  0930921748
LineID : http://line.me/ti/p/rJn_LR3rh2
[สอบถามได้มีทุกหน่วยงาน]

ช่องทางการชำระค่าสินค้าและบริการ ดังนี้
เลขที่บัญชี : 013-1-35283-2  ธนาคารกสิกรไทย (  สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น )
เลขที่บัญชี : 984-5-35117-4  ธนาคารกรุงไทย ( สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น )
ชื่อบัญชี : มณีนุช  ใจภักดิ์
ประเภท : ออมทรัพย์

สามารถติดตาม #หนังสือสอบงานราชการ, #แนวข้อสอบงานราชการ,#เปิดสอบงานราชการ,
#คู่มือสอบสอบงานราชการ,##งานรัฐวิสาหกิจ, ##งานเอกชนทุกจังหวัด ทุกหน่วยงานได้ที่
ติดตามงานเปิดสอบ  :  https://www.facebook.com/ddbook.78/
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ  : https://www.ข้อสอบงานราชการไทย.com/

รีวิวผลงานของลูกค้า

 http://www.xn--12cbpm0ejf3efc4e9ab6ecc12asc.com/webboard/viewtopic/340#### ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบค่ะ ####
*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย  ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ***

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]