gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 197 อัตรา  (อ่าน 397 ครั้ง)

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 197 อัตรา

ออฟไลน์ sheetbook chula

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 197 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 พฤษภาคม 2560
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
กลุ่มงานบริการ
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) จำนวน 4 อัตรา
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 4 อัตรา
- เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 8 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) จำนวน 9 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 100 อัตรา
- ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 17 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 11 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
- เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
- นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
- ช่างเขียนแผนที่ จำนวน 1 อัตรา
- ช่างสำรวจ จำนวน 3 อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 10 อัตรา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 2 อัตรา
- นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา
- นิติกร จำนวน 6 อัตรา
- บุคลากร จำนวน 3 อัตรา
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
-เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://forest.job.thai.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ#สรุปแนวข้อสอบกรมป่าไม้ ฉบับปรับปรุง
#หนังสือสอบกรมป่าไม้ ที่ออกบ่อย
#แนวข้อสอบกรมป่าไม้ อัพเดทใหม่ล่าสุด 2560


++รวมแนวข้อสอบที่อัพเดทใหม่ล่าสุด ฉบับสมบูรณ์ที่สุด เพื่อพร้อมสำหรับการลงสนามสอบ++
++เนื้อหาคัดกรองมาอย่างดี ตรงประเด็น อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย++
++รวมแนวข้อสอบเก่าที่เคยออกบ่อยๆ จากสนามสอบจริง และจากรุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับต้นๆ++


#แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  กรมป่าไม้
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้
3 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
6 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
7 ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ  งบประมาณ บัญชี และการพัสดุ
8 หลักการบัญชีเบื้องต้น
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชี
10 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
11 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
12 จริยธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ของนักบัญชี
MP3 - P003 -  หลักการบัญชีเบื้องต้น


แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมป่าไม้
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้
3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
5 แนวข้อสอบระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2520 และที่แก้ไข
6 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
7 ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
8 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
9 แนวข้อสอบวิชาการสอบบัญชี
10 แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี
11 แนวข้อสอบมาตาฐานวิชาชีพบัญชี
12 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
MP3 - P003 -  หลักการบัญชีเบื้องต้น


แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมป่าไม้
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้
3 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 สรุปงานระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไข 2548
6 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
9 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
10 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
11 การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
12 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
MP3 - P027 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526


แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  กรมป่าไม้
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้
3 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. ๒๕๕๐
6 เครื่องมือและวิธีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
7 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูล
8 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10 แนวข้อสอบเก่าเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
11 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
12 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมป่าไม้
MP3 - P027 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526


แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตร กรมป่าไม้
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้
3 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร
6 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
8 พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร
9 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร + แนวข้อสอบ
10 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
11 แนวข้อสอบ  พืชไร  การปรับปรุงพันธ์พืช  วิจัยงานการเกษตร
12 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมป่าไม้
MP3 - P008 - พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร


แนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมป่าไม้
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้
3 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร
6 พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร
7 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร + แนวข้อสอบ
8 ถาม-ตอบ ศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช
9 ถาม - ตอบ ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
10 แนวข้อสอบเรื่องการขยายพันธุ์พืช?
11 แนวข้อสอบ  พืชไร  การปรับปรุงพันธ์พืช  วิจัยงานการเกษตร
12 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมป่าไม้
MP3 - P008 - พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร


แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กรมป่าไม้
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้
3 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
7 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บสำรองข้อมูล
8 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
9 จริยธรรม และ พรบ.คอมพิวเตอร์
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
11 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
12 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
13 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมป่าไม้
MP3 - P017 – พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ กรมป่าไม้
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้
3 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบ พรบ.การขุดดินและถมที่ พ.ศ.2543
6 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐพ.ศ. ๒๕๔๕
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ
8 การจัดทำแผนที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ GPS
10 ความรู้ด้านแผนที่ การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
11 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และการทำแผนที่ (ถาม -ตอบ)
12 ถาม - ตอบ เรื่องภูมิศาสตร์และการทำแผนที่
13 ถาม -ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ และการเขียนแบบ
14 แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
15 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมป่าไม้
MP3 -P017 – พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร กรมป่าไม้
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้
3 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร
6 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
7 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร + แนวข้อสอบ
8 ถาม-ตอบ ศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช
9 พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร
10 ถาม - ตอบ ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
11 แนวข้อสอบเรื่องการขยายพันธุ์พืช?
12 แนวข้อสอบ  พืชไร  การปรับปรุงพันธ์พืช  วิจัยงานการเกษตร
13 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมป่าไม้
MP3 - P008 - พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร


แนวข้อสอบ ช่างเขียนแผนที่ กรมป่าไม้

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้
3 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ
6 ความรู้เบื้องต้นเรื่องเทคนิคการเขียนแบบ
7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และการทำแผนที่ (ถาม -ตอบ)
8 การจัดทำแผนที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
9 แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
10 แนวข้อสอบงานออกแบบและการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
11 ถาม - ตอบ เรื่องภูมิศาสตร์และการทำแผนที่
12 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมป่าไม้
MP3 - P010 - พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช  2484


แนวข้อสอบ ช่างสำรวจ กรมป่าไม้
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้
3 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐพ.ศ. ๒๕๔๕
6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ GPS
8 การจัดทำแผนที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
9 ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ GIS
10 ความรู้ด้านแผนที่ การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
11 แนวข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
12 ถาม - ตอบ เรื่องภูมิศาสตร์และการทำแผนที่
13 ถาม -ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ และการเขียนแบบ
14 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมป่าไม้
MP3 - P010 - พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช  2484


แนวข้อสอบ พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง กรมป่าไม้
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้
3 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
7 วิชาการขับรถอย่างปลอดภัย
7 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
8 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
9 ความหมายและหลักการทำงานของเครื่องจักรกล CNC
10 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกล
11 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมป่าไม้
MP3 - P076 - พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 แก้ไข เพิ่มเติม


แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้
3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
4 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
5 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
6 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
8 เตรียมสอบนักวิชาการป่าไม้
9 แนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้
10 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมป่าไม้
MP3 - P010 - พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช  2484P026 - พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉ.2.2554


แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ กรมป่าไม้
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้
3 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
4 สรุปงานระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไข 2548
5 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
6 แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
7 ความสำคัญการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
8 สื่อในการจัดนิทรรศการ
9 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
10 การถ่ายภาพเพื่อการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์
11 ความรู้เกี่ยวกับการจัดแสดงและนิทรรศการ
12 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมป่าไม้
MP3 - P025 - ถาม – ตอบ นักโสตทัศนศึกษา


สนใจสอบถาม #แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ติดต่อที่
โทร  :  085-4944238    (สุดสาคร)
Line ID  : 0854944238 :
E-mail :  sudsakorn.114@gmail.com
ติดตามข่าวการสอบราชการได้ที่ : https://www.facebook.com/jobsthai1/
โหลดแนวข้อสอบคำแนะนำดีๆได้ที่  : https://www.รวมแนวข้อสอบราชการไทย.com/

**แนวข้อสอบ มี 4  เเบบ**
(1).ไฟล์  (PDF) ราคาชุดละ 401 บาท ส่งทางอีเมลล์  (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ)
(2).หนังสือ+แถมฟรี MP3ไฟล์เสียง พรบ. ราคาชุดละ 701 บาท (จัดส่งฟรี EMSได้รับภายใน 2 - 3 วัน)
(3).หนังสือ+ชุดติว CD MP3 ราคาชุดละ 1500 บาท (บรรยายเนื้อหาตามหน้าปกหนังสือ จัดส่งฟรี EMS )
(4).หนังสือ+ชุดติว DVD ราคาชุดละ 2500 บาท  (เจาะลึกทุกประเด็น คลอบคุมเนื้อหาที่ออกข้อสอบ)


สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ แล้วแจ้งได้เลยครับ
เเลขที่บัญชี  010-1-65817-1  ประเภท   ออมทรัพย์  ธ. กสิกรไทย   
ชื่อบัญชี  สายันต์  สิงห์ทอง  สาขา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่บัญชี    985-1-17357-6  ประเภท   ออมทรัพย์  ธ. กรุงไทย   
ชื่อบัญชี  สายันต์  สิงห์ทอง  สาขา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
** โปรดระวังพวกที่ซื้อไปขายต่อข้อมูลอาจจะไม่อัพเดท ดูจากราคาหนังสือ  999  บาทเรานะครับ**
*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ #แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ***


 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]