กิมหยง

การศึกษาและนวัตกรรม => ห้องแนะแนว => ข้อความที่เริ่มโดย: โรงเรียนมหาปัญา ที่ 14:36 น. วันที่ 13 มี.ค.58

หัวข้อ: รับสมัครสามเณรนักเรียนปีการศึกษา 2558
เริ่มหัวข้อโดย: โรงเรียนมหาปัญา ที่ 14:36 น. วันที่ 13 มี.ค.58
   [attach=1]               
โรงเรียนมหาปัญญา
รับสมัครสามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  -   6
ปีการศึกษา  2558      ตั้งแต่วันที่   1    กุมภาพันธ์    -    18    พฤษภาคม   2558
เรียนฟรี     ฟรีค่าเดินทาง ,ภัตตาหาร . น้ำปานะ
หลักฐานการสมัคร
   1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ                           
   2. วุฒิการศึกษา 
   3. รูปถ่าย  2 นิ้ว  จำนวน  2 รูป
   4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  / ใบสุทธิ
   5.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 
                                                                                                       
ติดต่อสมัครที่
  โรงเรียนมหาปัญญา  635/1   ถนนธรรมนูญวิถี
  อ.หาดใหญ่   จ.สงขลา         
  โทร.   074 -243558   
 084-8585388    081-8961367 
088-390-5339    089-8704929