กิมหยง

การศึกษาและนวัตกรรม => แวดวงการศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: ทีมงานประชาสัมพันธ์ ที่ 11:09 น. วันที่ 20 พ.ค.58

หัวข้อ: คณะศิลปศาสตร์ฯ ม.หาดใหม่ เปิดหลักสูตรใหม่ “ครูดนตรี-ออกแบบประยุกต์ศิลป์”
เริ่มหัวข้อโดย: ทีมงานประชาสัมพันธ์ ที่ 11:09 น. วันที่ 20 พ.ค.58
คณะศิลปศาสตร์ฯ ม.หาดใหม่ เปิดหลักสูตรใหม่

“ครูดนตรี-ออกแบบประยุกต์ศิลป์”

                คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2558
2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรครู 5 ปี) และสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้แก่เยาวชนในภาคใต้

               สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรครู 5 ปี) หลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญและทักษะด้านดนตรีอย่างมืออาชีพ ควบคู่กับการฝึกทักษะด้านการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพครูดนตรีในอนาคต  สำหรับสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะการออกแบบ สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์กับงานด้านศิลปะ เพื่อออกแบบชิ้นงานให้มีความสร้างสรรค์และทันสมัย โดยมีอาชีพรองรับที่หลากหลาย อาทิ นักออกแบบประยุกต์ศิลป์ นักออกแบบกราฟิกดีไซน์ ช่างศิลป์ นักวาดภาพประกอบ ผู้สอนศิลปะ นักวิชาการศิลปะ ศิลปินด้านทัศนศิลป์ เป็นต้น

               ม.หาดใหญ่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ www.hu.ac.th สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 074-200-300 หรือเข้าสมัครเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 2 อาคาร U Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่