กิมหยง

การศึกษาและนวัตกรรม => แวดวงการศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: ทีมงานประชาสัมพันธ์ ที่ 10:08 น. วันที่ 26 มิ.ย.58

หัวข้อ: ม.หาดใหญ่จัดงานการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
เริ่มหัวข้อโดย: ทีมงานประชาสัมพันธ์ ที่ 10:08 น. วันที่ 26 มิ.ย.58
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สาธารณชน โดยตระหนักถึงความสำคัญและการพัฒนาบุคลากรเพื่อผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์ความรู้อันนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทย

ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการ เพื่อเป็นฐานความรู้แก่ชุมชนและสังคมในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ "วิจัยในศตวรรษที่ 21"