กิมหยง

การศึกษาและนวัตกรรม => แวดวงการศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: ทีมงานประชาสัมพันธ์ ที่ 10:27 น. วันที่ 01 ก.ค.58

หัวข้อ: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
เริ่มหัวข้อโดย: ทีมงานประชาสัมพันธ์ ที่ 10:27 น. วันที่ 01 ก.ค.58
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สาธารณชน พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง อันเป็นองค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยมี ผศ.ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการกล่าวรายงาน ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และการบรรยายพิเศษหัวข้อ "วิจัยในศตวรรษที่ 21" โดย ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558  ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่