ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

มรภ.สงขลาสัมมนา“พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้”

เริ่มโดย puyugi, 15:41 น. 11 มี.ค 54

puyugi

                                        บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.สงขลา จัดสัมมนา
                                         "พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้"

   
   บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เรื่อง "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์" เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หวังสร้างประสบการณ์พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เชิงเปรียบเทียบของระบบการศึกษาไทย
   ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดเผยว่า  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เล็งเห็นความสำคัญของการจัดให้นักศึกษาได้วิเคราะห์และวิพากษ์สภาพปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สามารถนำมาเปรียบเทียบกับคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ ในเชิงนโยบายหลักสูตร  สื่อและเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาครู เป็นที่มาของการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในเชิงวิชาการ สามารถวิพากษ์สภาพปัจจุบันและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ทั้งในระดับการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ
   ด้าน ดร.จุไรศิริ  ชูรักษ์ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้รับความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนสามารถนำประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมสัมมนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ในอนาคต ด้วยกิจกรรมที่น่าสนในจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่าง รศ.ดร.สุวิมล เขี้ยวแก้ว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ซึ่งให้การบรรยายเรื่อง "เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์" และ "การนำกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน" การฝึกปฏิบัติการกลุ่มย่อยและการนำเสนอผลการปฏิบัติการ นอกจากนี้ ยังได้เปิดให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายและซักถามข้อสงสัยจากวิทยากรด้วยหากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ