ข่าวสารและสาระ > ทันข่าวท้องถิ่น

หน.บ้านพักเด็กฯสตูลหารือแก้ไขเด็กสตรีกลุ่มเสี่ยง

(1/1)

ต้อม_รัตภูมิ:
หน.บ้านพักเด็กฯสตูลหารือแก้ไขเด็กสตรี-เยาวชนในกลุ่มเสี่ยงค้ามนุษย์
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์    26 พฤศจิกายน 2553 14:19 น.
       
สตูล - เนื่องจากขบวนการค้ามนุษย์เป็นปัญหาสังคมของประเทศ สายด่วน 1300 ศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์และเบาะแสการค้ามนุษย์ในพื้นที่ จ.สตูล จึงร่วมมือกันหารือในการแก้ไขปัญหาของเด็กสตรีและเยาวชนที่อยู่ในกลุ่ม เสี่ยง เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี
       
       ขบวนการค้ามนุษย์เป็นปัญหาสังคมของประเทศ ที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายสำคัญในการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทารุณกรรมเด็ก และสตรี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงมีนโยบายให้มีการจัดตั้งศูนย์ประชาบดี สายด่วน 1300 ขึ้นทั่วประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ปัญหาสังคม และเบาะแสขบวนการค้ามนุษย์ โดยมีบ้านพักเด็กและครอบครัวแต่ละจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อตาม กระบวนการอย่างครบวงจร
       
       วันนี้ (26 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.สตูล เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อยู่ในครอบครัวของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและรับจ้างทั่วไป บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สตูล จึงได้เชิญสื่อมวลชนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องในจังหวัด มาประชุมในวันนี้ที่ห้องประชุม บ้านพักเด็กและครอบครัว ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล โดยมีนางเกษรา โรจนวิภาต หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเป็นประธาน เพื่อร่วมหารือในการแก้ปัญหาดังกล่าว รวมทั้งแนวทางการประชาสัมพันธ์ สายด่วนรับแจ้งเหตุ 1300 ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนมากขึ้น
       
       ที่ประชุมส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า การแก้ปัญหาของเด็กสตรีและเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง ส่วนการนำเสนอสิ่งยั่วยุหรืออบายมุขที่ไม่เหมาะสมทางสื่อ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์นั้น ควรแจ้งให้ผู้มีอำนาจหรือเกี่ยวข้องแก้ปัญหา เพื่อให้นำเสนอแต่สิ่งที่ดีในเชิงสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคม สำหรับการแก้ปัญหาของเด็กในสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและอาจถูก ชักจูงจากผู้ไม่หวังดีไปในทางที่ไม่เหมาะสมได้นั้น ผู้เกี่ยวข้องควรให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และเปิดโอกาสให้แกนนำเยาวชนมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาด้วย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version