ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ม.หาดใหญ่สุดเจ๋ง...คว้ารางวัล “Thailand ICT Excellence Award

เริ่มโดย puyugi, 15:57 น. 05 เม.ย 54

puyugi

                ม.หาดใหญ่สุดเจ๋ง...คว้ารางวัล "Thailand ICT Excellence Awards 2010"
           อาจารย์ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์จิตรลดา แกล้วทนงค์ รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ารับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2010 จาก ดร. วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้วยผลงาน  " โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ eService 2.0 และการจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาครบวงจร Student One Stop Service Center (SOS)"  โดยได้รับรางวัลระดับ Excellence ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Project)  ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554
          อาจารย์ธารพรรษกล่าวว่า "รางวัลที่ได้รับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานทุกคน เพราะเป็นรางวัลใหญ่ระดับประเทศ มีองค์กรชั้นนำหลายแห่งจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวด  ม.หาดใหญ่ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่ได้รับรางวัลนี้  ซึ่งที่ผ่านมาม.หาดใหญ่มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  มีการวางแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) เพื่อมุ่งให้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็น  Electronic University  และก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศ โครงการที่ส่งเข้าประกวดได้แก่ ศูนย์บริการนักศึกษาครบวงจร (Student One Stop Service Center ) หรือที่นักศึกษาเรียกกันสั้น ๆ ว่า  SOS เป็นศูนย์บริการที่ให้ความสะดวกแก่นักศึกษาในการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย คือมา SOS เพียงแห่งเดียวก็สามารถได้รับบริการต่าง ๆ ที่ครบถ้วน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอย เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ การรายงานตัวและการลงทะเบียนเรียน การชำระเงินกรณีต่างๆ การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา การติดต่อประสานงานด้านกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา การยื่นคำร้องขอเอกสารสำคัญต่างๆ การติดต่อสอบถามและการให้บริการอื่นๆ"
          "สำหรับระบบสารสนเทศ eService 2.0 เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน ผ่านเว็บไซต์ http://eService.hu.ac.th  ให้บริการตั้งแต่นักศึกษาแรกเข้าจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา เป็นอีกบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ม.หาดใหญ่ ที่ให้ความสะดวกแก่บุคลากรภายใน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษารวมถึงศิษย์เก่า   การให้บริการแบ่งตามกลุ่มผู้ใช้งาน อาทิเช่น กลุ่มนักศึกษา ให้บริการด้านการสมัครเรียน การลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบผลการเรียน การประเมินผลการสอนของอาจารย์ เป็นต้น กลุ่มอาจารย์ให้บริการ ตรวจสอบตารางสอนและตารางสอบ การตัดเกรด เป็นต้น และกลุ่มผู้บริหารให้บริการ  รายงานข้อมูลผลการเรียน ผลการสอนของอาจารย์เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เป็นต้น"
            รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2010 เป็นรางวัลระดับชาติที่จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association – TMA) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อยกย่องและเชิดชูองค์กรที่สามารถนำระบบไอซีที และซอฟต์แวร์ไทยมาใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรและประเทศชาติ โดยในปีนี้มีองค์กรชั้นนำจากทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดมากถึง 48 โครงการจาก 32 องค์กร รวมรางวัลชิงชนะเลิศ 6 ประเภทรางวัล  ดำเนินการประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมินซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ และรับรองกระบวนการและผลการพิจารณารางวัลโดย Price-Waterhouse-Cooper
หากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ