ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

มรภ.สงขลาเดินหน้าจัดตั้งวิทยาเขตสตูลมุ่งเป้า นศ.400 คน ใน5ปี

เริ่มโดย puyugi, 15:46 น. 11 เม.ย 54

puyugi

                      มรภ.สงขลา เดินหน้าจัดตั้งวิทยาเขตสตูล  มุ่งเป้า นศ. 400 คน ใน 5 ปี
   
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  นำเสนอรายละเอียดโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  วิทยาเขตสตูล  ต่อคณะกรรมการฯ ชุดที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ตั้งเป้าเปิดสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ 
   ดร.แสนศักดิ์  ศิริพานิช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดเผยว่า ความต้องการทางด้านการศึกษาของประชาชนในจังหวัดสตูลมีจำนวนมาก โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งมีแนวโน้มที่นักเรียนจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาค่อนข้างสูง เห็นได้จากจำนวนนักเรียนในจังหวัดสตูล ที่เลือกเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มากเป็นอันดับ 2 รองจากจังหวัดสงขลา  ปัจจุบันจังหวัดสตูลยังไม่มีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น การจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  วิทยาเขตสตูล จึงเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชน และช่วยสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน
   "เป้าหมายเบื้องต้นของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล คือ การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีจำนวน 400 คน ในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งการดำเนินงานจัดตั้งโครงการดังกล่าวได้รับจัดสรรงบประมาณจากหลายฝ่าย ประกอบด้วย งบประมาณดำเนินการจัดทำผังแม่บท (Master Plan) งบพัฒนาจังหวัดสตูล ประจำปี 2552 งบประมาณพัฒนาอาจารย์ประจำ ตามโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2553-2554 และจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)" ดร.แสนศักดิ์ กล่าว
   ด้าน อาจารย์ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง ผู้ประสานงานวิทยาเขตสตูล กล่าวว่า ปัจจุบันศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสตูล ตั้งอยู่ที่อำเภอละงู มีการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 52 คน และรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 100 คน ซึ่งในอนาคตทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาขนส่ง-โลจิสติกส์  สาขาอิสลามศึกษา และ สาขามาเลเซียศึกษา 
หากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ