ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ม.หาดใหญ่เปิดปริญญาเอก “บริหารการศึกษา”

เริ่มโดย puyugi, 12:35 น. 28 พ.ค 54

puyugi

ม.หาดใหญ่เปิดปริญญาเอก "บริหารการศึกษา"
           บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา (Doctor of Education Program in Educational Administration) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554

เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 -30 มิถุนายน 2554
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา จรจิตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดเผยว่า "ม.หาดใหญ่
ได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหลักสูตร เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา มีความสามารถในงานวิชาการและงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการบริหารการศึกษา มีภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีทักษะทางปัญญา การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้บริหารองค์การทางการศึกษา  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนในระดับสูงทางด้านการบริหารการศึกษา"
"สำหรับจุดเด่นของหลักสูตรฯ คือ ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ ออกมารับใช้สังคม จึงเชิญผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในการบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนมาสอน นอกจากนั้น มีระบบการให้คำปรึกษาในการทำดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่วางไว้ และมีการจัดประสบการณ์ด้านบริหารการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ" คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวทิ้งท้าย
        ม.หาดใหญ่จะเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2554  สอบคัดเลือกในวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 และเปิดเรียนในวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 โดยมีค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 75,000 บาท(จ่าย 6 ภาคเรียน) หรือจ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 450,000 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย ม.หาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-200-357-8 หรือ www.hu.ac.th/graduate
หากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ