ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

มรภ.สงขลา ใช้ ‘จิตตปัญญา’ พัฒนาคุณธรรม

เริ่มโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 10:51 น. 31 พ.ค 54

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มรภ.สงขลา ใช้ 'จิตตปัญญา' พัฒนาคุณธรรม
        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านพุทธศึกษาและจริยศึกษา เรื่อง "การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกระบวนการจิตตปัญญา" ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ที่ผ่านมา
        นายบรรจง ทองสร้าง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดี ในการทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า หลักการจิตปัญญา คือการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดอบรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางที่สอดคล้องกับมโนทัศน์ของจิตตปัญญาศึกษา นับเป็นการยกระดับพัฒนาองค์ความรู้และคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมทั้งด้านทักษะ ความรู้ความเข้าใจ และมีจิตสำนึกในการเป็นผู้นำกระบวนการเรียนรู้ การบริหารจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเผยแพร่กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาต่อไป
        ด้าน ผศ.เปรมใจ เอื้ออังกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษา มีขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการจัดการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยน้อมนำตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนและการงานอาชีพ ตลอดจนช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์