ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

สพป.สตูลประกาศใช้ satun model ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

เริ่มโดย ทีมงานบ้านเรา, 15:04 น. 13 ธ.ค 53

ทีมงานบ้านเราผอ.สพป.สตูล ประกาศใช้ satun model ขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน สนองในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองนายนิสิต  ชายภักตร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสตูล (ผอ.สพป.สตูล)  เปิดเผยว่า  ตามที่  นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ   ได้ประกาศนโยบายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 2561)  ที่มุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคน เก่ง คนดี และมีความสุข เป็นคุณภาพของเด็กไทยในอนาคต เป็นผู้ที่มีความสามารถ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ก้าวไกลสู่สากล และมีความเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์       

ซึ่งมีจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนในแต่ละวัยและช่วงชั้นตั้งแต่ ช่วงชั้นที่ 1 จนถึงช่วงชั้นที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   พร้อมขานรับนโยบายดังกล่าว   โดยได้คิดนำ Satun (s-a-t-u-n) model  เป็นรูปแบบในการขับเคลื่อนคุณภาพนักเรียนจังหวัดสตูล  ซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่  การสำรวจสภาพปัญหาและวางแผน  การจัดทำกระบวนการส่งเสริมการพัฒนา  การติดตามตรวจสอบประเมินผล  การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ  และการถอดประสบการณ์สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้     

ทั้งนี้ จะเน้นสำคัญในนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) ทุกคนจะต้องอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น มีทักษะประสบการณ์ที่เหมาะสม   เพื่อจะเป็นพื้นฐานไปสู่การศึกษาในรายวิชาอื่น ๆ   และการต่อยอดการศึกษาในช่วงชั้นถัดไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   

       
ผอ.สพป.สตูล  กล่าวเพิ่มเติมว่า   รูปแบบ satun model ที่นำมาใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จะสามารถตอบสนองนโยบายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนของจังหวัดสตูลให้สูงขึ้น  ซึ่งจะเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ในปีการศึกษา 2554  อย่างแน่นอนสนับสนุนการขับเคลื่อนโดย
- ฮอนด้าพิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ www.phithan.co.th/hondaphithan
- ปาล์มสปริงส์ & ซิตี้รีสอร์ท บ้านและคอนโดคุณภาพจากเครืองศุภาลัย www.hatyainakarin.com
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ (เยื้องบิ๊กซีคลองแห) โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy
- เอนกการช่าง ผู้นำการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร โทร 081-7382622 www.an-anek.com/contact.php
รีวิวธุรกิจ เกาะติดบ้านเมือง ร้อยเรื่องท้องถิ่น TLP 0897384215