gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: 31  (อ่าน 20437 ครั้ง)

31

ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 18:26 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »
๕๖. เสือป่าถือน้ำที่สงขลา


ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 18:29 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »


๕๓

เพราะอยู่ใกล้ ๆ นอกจากนี้ยังมีน้ำตกอยู่แห่งหนึ่งที่โยง เรียกกันว่า
"น้ำตกโยง" น้ำตกนี้สูงประมาณ ๑๕ วา ตกลงมาในอ่างอันกว้าง
ใหญ่เปนที่งดงามน่าดูอยู่อีกแห่งหนึ่ง ส่วนป่าที่ก่อนจะถึงตำบลที่
มีน้ำตกนั้น เปนป่าอันงดงามร่มรื่นเย็นสบายน่าชมยิ่งนัก

อนึ่งที่ทุ่งสงนี้มีทางรถยนต์ไปยังทับเที่ยง, ตรัง, อำเภอร่อนพิบูลย์,
แลนครศรีธรรมราช ทางรถยนต์เหล่านี้ผ่านไปในทุ่งนาป่าเขาอันเปน
ที่งดงามน่าชมมาก

ที่ร่อนพิบูลย์นั้นมีการทำเหมืองแร่ดีบุกตามวิธีโบราณ ถ้ายัง
ไม่เคยเห็นการทำเหมืองเปนสิ่งที่น่าดู เพราะการทำเหมืองแร่ดีบุก
นี้เปนผลประโยชน์ แลสินค้าใหญ่ของบ้านเมืองนี้อย่างหนึ่ง

ตรังนั้นนับว่าเปนเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่ง เพราะชาวโปร์ตุแกล
ซึ่งเปนชาวชาติ์ยุโรปที่ได้เดินเรือค้าขายในทวีปฝ่ายตวันออกในกาลหลาย
ร้อยปีมาแล้ว ก่อนชาวชาติอื่น ๆ ในยุโรปนั้นก็ได้เคยรู้จักตรังมา
แต่ในกาลโบราณโน้นแล้ว แต่เขาเรียกว่า "ตารังกะ" แต่เมืองเก่า
แก่นั้นตั้งอยู่ห่างจากปากน้ำเข้ามามาก หาใช่ตรังซึ่งตั้งอยู่ในปัตยุบันนี้ไม่

สินค้าต่าง ๆ ที่จำหน่ายออกไปยังเมืองต่างประเทศจากจังหวัดตรังนั้น
มีแร่ดีบุก, ไม้ต่าง ๆ, พริกไทย, ลูกจันดอกจัน, โค, กระบือ, สุกร, เป็ด,
ไก่, เปนต้น พริกไทยตรังนั้นมีชื่อว่าเปนพริกไทยอย่างดีในตลาด
กรุงลอนดอน จากท่าเรือที่ตรังนี้มีเรือเดินไปยังจังหวัดต่าง ๆ ตาม
--------------
หมายเหตุ น่าสังเกตว่า ตรังในหนังสือเล่มนี้ หมายถึง กันตังในปัจจุบัน
ส่วนตัวเมืองตรังในปัจจุบัน ในหนังสือเล่มนี้ เรียกว่า ทับเที่ยง

ไม่แน่ใจว่า ตารังกะ อยู่ที่ไหนกันแน่ครับ

ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 18:30 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »


๕๔

ชายทะเลในมณฑลภูเก็ตซึ่งเป็นมณฑลที่มีการทำเหมืองแร่ดีบุกมาก
ถ้าผู้ใดมีประสงค์จะดูการทำเหมืองแร่ดีบุกแล้ว ก็ควรไปเที่ยวดูใน
มณฑลนี้

ทับเที่ยงนั้นอยู่ข้างทิศเหนือแห่งตรังประมาณ ๒๑ กิโลเมเตอร์
เปนตำบลสำคัญแห่งหนึ่งตามทางรถไฟที่แยกจากทุ่งสงไปยังตรัง ด้วย
เปนที่ ๆ ทำการเพาะปลูกเจริญมาก ทั้งมีพลเมืองหนาแน่น จาก
ทับเที่ยงนี้มีถนนรถยนต์ไปยังตรังทางทิศใต้ ทางทิศตวันออกเฉียงเหนือ
ยังนครศรีธรรมราชผ่านตำบลห้วยยอด, เขาขาว, ทุ่งสง, แลร่อนพิบูลย์
แลทางทิศตวันออกยังพัทลุง ผ่านทางช่องเขา การเที่ยวด้วยรถยนต์
ตามถนนเหล่านี้ เปนที่สนุกสบายงดงามเพลิดเพลินดีนัก

ภูมิที่ตามทางเหล่านี้ แลที่ช่องเขานั้นเปนต้น เปนที่งดงาม
น่าชมมาก แลที่เชิงเขาซึ่งเปนเขาปันน้ำแลปันเขตร์มณฑลนคร
ศรีธรรมราชแลมณฑลภูเก็ตนั้น มีวะนาของหลวงอันงดงามน่าพึงชม
ยิ่งนัก วะนาในเขตร์มณฑลนครศรีธรรมราชนั้นอยู่ที่ตำบลนาวง แลใน
เขตร์มณฑลภูเก็ตนั้น อยู่ในที่ใกล้ช่องเขานั้นเอง ในวะนาทั้ง ๒ แห่งนี้
มีพลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่อนุญาตให้
เที่ยวชมเล่นได้ ในวะนาทั้ง ๒ แห่งนี้มีลำธารซึ่งมีน้ำใสสอาดไหล
อยู่ตลอดปี ส่วนตามลำธารอันอยู่ในวะนาที่ช่องเขาในเขตร์ของมณฑล
ภูเก็ตนั้น มีน้ำตกอันงดงามน่าชมหลายแห่ง

อนึ่งตามเขาสูงในที่ใกล้ตำบลนี้ยังมีพวกเงาะป่าซึ่งเปนเจ้าถิ่น


ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 18:32 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »
๕๘. ท่าเรือ, สายบูรี (ทรงถ่าย)
ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 18:35 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »


๕๕

ดั้งเดิมของท้องที่เหล่านี้เหลืออยู่บ้าง นายคะนังเงาะป่าที่พระบาท
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๕ ทรงได้มาเมื่อคราวเสด็จประภาศตามบ้านเมือง
แถบนี้ ก็มาแต่ภูเขาสูงเหล่านี้

ที่ดินในท้องที่แถวนี้เปนที่ดินดีเหมาะสำหรับการปลูกต้นยาง
ปารารับเบอร์

อำเภอห้วยยอด ซึ่งอยู่ตามทางรถไฟที่ระยะกิโลเมเตอร์ ๕๐ เหนือ
ตรังนั้น มีการทำเหมืองแร่ดีบุกที่ตำบลเขาขาว แลห่างจากที่
ว่าการอำเภอห้วยยอดไปข้างทิศตวันตกประมาณ ๓๒ กิโลเมเตอร์ มี
ถ้ำงามน่าชมอยู่หลายแหล่ง แต่ถ้ำที่สำคัญนั้นชื่อ ถ้ำปินะ

ความเจริญรุ่งเรืองของชาวอินเดียในโบราณกาลนั้น คงได้เข้า
มาถึงท้องที่เหล่านี้ด้วยเหมือนกัน เพราะตามในถ้ำต่าง ๆ ขุดได้พระ
แลเทวะรูปต่าง ๆ ซึ่งทำด้วยดินไม่เผาซึ่งเปนฝีมือฮินดูโบราณมาก
รูปดินพิมพ์เหล่านี้อย่างเดียวกันกับที่ได้ขุดพบในมณฑลสุราษฎร์ จึง
ไม่น่าสงไสย์เลยว่า พวกนักบวชพราหมณ์ได้เคยใช้ถ้ำเหล่านี้เปนที่อยู่
หรือที่เข้าฌานมาแต่ในกาลโบราณ ซึ่งพระสงฆ์ก็ยังชอบเข้าไปอยู่ใน
เวลานี้

อนึ่งตามในท้องที่เหล่านี้แร่ดีบุกก็มีอยู่มาก ทั้งดินก็อุดม
เหมาะแก่การกสิกรรม แลเมื่อมีทางรถไฟขึ้นแล้วดังนี้ ก็คงจะ
เจริญขึ้นเร็วได้เปนแน่

เมื่อออกจากทุ่งสงแล้ว ทางรถไฟตัดไปข้างทางทิศตวันออก

ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 18:35 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »


๕๖

เลียบขึ้นไปตามลุ่มน้ำปากแพรกจนถึงตำบลซึ่งสูงสุดในช่องเขาปันน้ำ
นั้นแล้ว ผ่านลงไปตามช่องทางลึกซึ่งตัดไปในเขานั้นต่อไปตามคัน
ทางที่ได้ถมขึ้นสูงมากนั้นแล้ว ก็ลอดเข้าอุโมงค์สั้นแห่งหนึ่งลงไป
ยังท้องทุ่งในอำเภอร่อนพิบูลย์ ตัดไปหาฝั่งตวันออกแห่งคาบสมุท
ลงไปทางทิศใต้ยังพรมแดนเมืองกลันตัน ภูมิภาพตาม ๒ ข้างทาง
รถไฟ เมื่อจวนจะข้ามช่องเขาปันน้ำแลเมื่อลงเขานั้นงามมาก

ในอำเภอร่อนพิบูลย์นี้มีแร่ดีบุกอยู่มาก ซึ่งมีผู้ได้ทำแต่ใน
กาลโบราณมาแล้ว แลเขากล่าวกันว่าชาวยุโรปโปร์ตุแกลได้
เคยมาเที่ยวตรวจดูเหมืองแร่ถึงตำบลนี้ เมื่อประมาณ ๒๐๐ ปีมาแล้ว
จากทุ่งสงมา ๒๔ กิโลเมเตอร์ มีทางแยกจากทางสายกลางไปยัง
นครศรีธรรมราช (ที่ตำบลนี้เรียกกันโดยย่อว่า "แยกนคร") ทางแยก
นี้ยาวเพียง ๓๕ กิโลเมเตอร์เท่านั้น

นครศรีธรรมราชนี้นับว่าเปนเมืองเก่าแก่โบราณที่สุดในคาบสมุท
ซึ่งชาวนานานประเทศรู้จักกันมาแล้วแต่ในสมัยโบราณ มีชาวยุโรป
เปนต้นแลเรียกกันว่า ลิกอร์ (หรือนครนั่นเอง)

ที่นครศรีธรรมราชนี้ มีมหาเจดีย์โบราณสำคัญซึ่งนิยมกันว่า
เปนที่บรรจุพระบรมธาตุอันเปนที่เลื่องลือนับถือมากที่สุดในประเทศสยาม
แห่งหนึ่ง เมืองนี้ได้เคยเปนนครหลวงแห่งนครศรีธรรมราชมาแต่ใน
กาลโบราณอันมีเดชานุภาพมากในคาบสมุทนี้ แลมีปรากฏในตำนาน
ว่าได้เคยมีการค้าขายติดต่อกับประเทศอินเดียช้านานหลายร้อยปีมาแล้วออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 18:38 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »
๖๓. ที่ใกล้ปากอุโมงค์ข้างใต้


ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 18:39 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »
๖๔. ภูมิภาพ สงขลา ดูไปจากเขาตังกวน


ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 21:53 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »
ภาพนี้นับได้ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของเมืองสงขลาเป็นอย่างยิ่ง
มองเห็นอาคารสถานีรถไฟสงขลาและทางรถไฟอยูทางด้านซ้ายของภาพ

ด้านขวาที่เป็นเส้นตรง ๆ คือ ถนนรามวิถี ซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จไม่นานครับ
สำหรับหลังคาโบสถ์ที่เห็นในภาพ
เป็นโบสถ์วัดแจ้ง ซึ่งโบสถ์ของวัดหลายแห่งในสงขลา


 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]