ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

“Robinson Thai country Singing Contest - Lukthung2010”

เริ่มโดย puyugi, 11:02 น. 20 ธ.ค 53

puyugi

โครงการ "Robinson Thai country Singing Contest - Lukthung2010"

แนวคิดในการจัดงาน
   การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพื่อให้เยาวชนได้รับการฝึกฝน และทำความเข้าใจพื้นฐานการร้องเพลง การใช้เสียง การแสดงอารมณ์ การเรียนการควบคุมการหายใจ เพื่อช่วยในการร้องเพลงได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อพิจารณาว่าเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และการออก
       เสียงอักขระต้องได้ชัดเจน อีกทั้งสามารถประยุกต์นำไปปฏิบัติได้จริง
   2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพให้กับเยาวชน และการใช้เวลาว่างให้เป็น
       ประโยชน์
   3. เพื่อส่งเสริมการแสดงความสามารถของเยาวชน และการแสดงออกบนเวทีในเชิง
       สร้างสรรค์
   4. เพื่อเป็นการให้เยาวชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ลักษณะกิจกรรม
   โครงการ "Robinson Thai country Singing Contest - Lukthung 2010"  เป็นการประกวด  ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับประถมศึกษา (ชาย/หญิง)
เกณฑ์การตัดสิน การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
         น้ำเสียง            50  คะแนน
         อักขระ            20  คะแนน
         จังหวะ            10  คะแนน
         ท่วงท่า และลีลา         10  คะแนน
         การแต่งกาย         10  คะแนน
            รวม                  100  คะแนน
กลุ่มเป้าหมาย      เยาวชนระดับประถมศึกษา
สถานที่การจัดงาน   บริเวณเวทีกิจกรรม ชั้น 2 (แผนกเด็ก) ห้างสรรพสินค้าโรบินสันหาดใหญ่

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด
-   การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
•   ประเภทเยาวชนระดับประถมศึกษา (ชาย/หญิง)
-   มีใจรัก การร้องเพลง และกล้าแสดงออกบนเวที
ระยะเวลาดำเนินการ   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 2  มกราคม  2554
         ประกวดรอบคัดเลือก วันอาทิตย์ ที่ 9  มกราคม  2554
         ประกวดชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ที่ 23  มกราคม  2554
รางวัลการประกวด ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
   รางวัลที่ 1  ทุนการศึกษา 3,000 บาท และเกียรติบัตร
   รางวัลที่ 2  ทุนการศึกษา 2,000 บาท และเกียรติบัตร
   รางวัลที่ 3  ทุนการศึกษา 1,000 บาท และเกียรติบัตร
ผู้เข้าร่วมการประกวดจะได้รับของที่ระลึกจากทางห้างฯ
กติกาการประกวด
1.   เพลงที่ใช้ในการแข่งขัน เป็นเพลงเร็ว 1 เพลง + เพลงช้า 1 เพลง และเป็นเพลงเลือกอิสระ
2.   ผู้เข้าประกวดต้องนำแผ่นซีดี / วีซีดี ที่ใช้ในการประกวดมาส่งที่จุดลงทะเบียน ก่อนการประกวด 30 นาที
3.   ผู้เข้าประกวด แต่ละคนจะต้องนำหลักฐาน (สำเนาทะเบียนบ้าน) แนบมาพร้อมใบสมัคร
4.   การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นเอกฉันท์

ดาวส์โหลดใบสมัคร คลิกดาวน์โหลด

สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายการตลาด
074 – 354503 – 9 ต่อ 551
แฟ๊กซ์ : 074-220157
081 – 3882333

หากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ