ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการ Emirate Airlines (EK

เริ่มโดย bovy.rudetom, 10:19 น. 13 ก.พ 58

bovy.rudetom

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการ Emirate Airlines (EK)


 สัมผัสดินแดนใหมที่เปดตัวอยางเปนทางการ MYSTIC POINT กับโซนแหงความลึกลับ
 เที่ยวดิสนียแลนดเต็มวัน สนุกกับเครื่องเลนไมจํากัดรอบ ถายรูปกับตัวการตูนที่ทานชื่นชอบ
 ชอปปงสินคาแบรนดเนมยานดัง TsimshaTsui ที่ฮองกง
 ไหวพระขอพรกับองคเจาแมกวนอิม ที่หาดรีพัลสเบย กอนบินกลับ
 ลิ้มลองติ่มซําตนตําหรับแสนอรอย อันเลื่องชื่อของฮองกง

กําหนดการเดินทาง
30 ม.ค.-01 ก.พ. 17,900.-
06-08, 07-09 ก.พ. 2015
07-09, 14-16, 20-22 มี.ค. 2015 17,900.-
04-06 เม.ย. 2015 21,900.-

สนใจติดต่อสอบถามเส้นทางได้ที่ 074-262888-9  081-3888589
ID LINE: BOVY2105  โบว์ หรือที่ควอลิตี้เอ็กซ์เพรส สาขาหาดใหญ่ศรีภูวนารถ[attach=4]