ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี ดูไบ ชาร์จาห์ พัก 5 ดาว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด

เริ่มโดย bovy.rudetom, 09:50 น. 19 มี.ค 58

bovy.rudetom

ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี ดูไบ ชาร์จาห์ พัก 5 ดาว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด

นําทานบินตรงสูดินแดนมหัศจรรยที่สรางโดยฝมือมนุษยอาบูดาบี ศูนยกลางธุรกิจการคาและการทองเที่ยวแหง
ดินแดนตะวันออกกลาง ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ไดรับการยกยองวาเปนสวรรคแหงทะเลทราย จนไดรับสมญานามวา
เปน ชมความยิ่งใหญของสุเหราหินออนสีขาว Grand Mosque พิเศษ!! บุฟเฟตนานาชาติ ณ โรงแรม Emirates
Palace พิเศษ!! นําทานขึ้นชมวิวมุมสูงของนครดูไบ บนตึกระฟา BURJ KHALIFA ตึกที่ไดชื่อวาสูงที่สุดในโลก ชม
การแสดง "น้ําพุแหงดูไบ" เปนน้ําพุเตนระบําที่สวยงามวิจิตรตระการตา นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนตเสนหทาง
วัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันระหวางอาหรับดั้งเดิมและความทันสมัยในแบบตะวันตก ผานวิถีชีวิตสองฝงน้ําของแมน้ํา
Creek ในเมืองอันมั่งคั่ง สัมผัสประสบการณแปลกใหมกับ Sand Dune สนุกสนานกับการนั่งรถตะลุยทะเลทรายและการ
ขี่อูฐ ดื่มด่ํากับบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตยตกดิน และมื้อค่ําสุดพิเศษแบบบารบิคิวอาหรับ
กําหนดการเดินทาง 25-29 มี.ค.,1-5,22-26 เม.ย.,29 เม.ย.- 3 พ.ค., 13-17 พ.ค. 2558

ราคาเพียง 45,900 บาท
Day 1: กรุงเทพฯ – อาบูดาบี - ดูไบ – ขึ้นชมตึก Burj Khalifa
Day 2: ตลาดชารจาห – ตะลุยทะเลทราย
Day 3: พิพิธภัณฑดูไบ – ลองเรือ Abra Ride –ตลาดทอง– เฟอรรารี่ เวิลด– อาบูดาบี
Day 4: Grand Mosque– Emirates Palace
Day 5: อาบูดาบี –กรุงเทพ

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 074-262888-9  หรือ 081-3888589 โบว์
ID LINE:BOVY2105