ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

เที่ยวยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6

เริ่มโดย bovy.rudetom, 13:00 น. 05 เม.ย 58

bovy.rudetom

เที่ยวยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน

-นําทานเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส (Emirate Airline) อันสุดหรู สูมหานครแหงแฟชั่นมิลาน
(Milan) เมืองหลวงแหงแฟชั่นโลก
- เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแหงหนึ่งของโลกที่
สวิตเซอรแลนด พักเมืองอินเทอรลาเกน (Interlaken) และลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยม
-พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป
-ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท (Marienplatz) ถือวาเปนจุดเริ่มตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค
-เดินเลนกับเมืองสวยที่คารโลวี วารี (Karlovy vary)
-สัมผัสมนตเสนหของกรุงปราก (Prague) ซึ่งจะทําใหคุณหลงรักแบบไมรูลืม
- ถายรูปกับรัฐสภาที่สุดแหงความสวยงามของกรุงบูดาเปสต(Budapest)
-เขาชมพระราชวัง
เชินบรุนน (Schonbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตาอันโดงดังของออสเตรีย

ราคาสุดคุ้มเพียง  69,900 บาทสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ควอลิตี้เอ็กซ์เพรส สาขาหาดใหญ่ศรีภูวนารถ  โทร 074-262888-9  081-3888589
ID LINE:bovy 2105