ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

'กสทช.'รุกหนักร่วมมือญี่ปุ่น เสริมเกาะมั่งคงทางไซเบอร์

เริ่มโดย panrittt, 09:21 น. 25 เม.ย 59

panrittt22 เม.ย. 59 พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และในฐานะประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.). เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18-21 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการโครงการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ตามกรอบความร่วมมือที่ได้เห็นชอบร่วมกันระหว่าง กสทช. และกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของประเทศญี่ปุ่น ในการประชุม WTIS 2015 ที่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมาแล้วนั้น

โดยในการประชุมครั้งนี้จัดที่กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว ซึ่งทางกระทรวงฯ ได้นำผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารจากสมาคม Telecom-ISAC Japan (Telecom Information Sharing and Analysis Center Japan) โดยหัวข้อหลักในการประชุมคือ "ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) และแผนป้องกันโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งยวด (Critical Infrastructure Protection)"

อย่างไรก็ตาม เนื้อหาการประชุมได้มีมุมมองที่สอดคล้องกัน โดยประเทศญี่ปุ่นได้ให้ความสำคัญในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไว้อย่างมาก ซึ่งได้มีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ โดยมีสำนักงาน Cybersecurity Strategic Headquarter ดำเนินการในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ ซึ่งเป็นการจัดตั้งองค์กรที่ยกระดับให้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นนโยบายระดับชาติ ขึ้นตรงและกำกับดูแลโดยนายกรัฐมนตรี ตามกฎหมาย Basic Act ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 และมีหน่วยงาน National Center of Incident Readiness and Strategy for Cybersecurity (NISC) ทำหน้าที่เป็นส่วนงานเลขาธิการ ให้กับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ อีกด้วย

นอกจากนี้ทางกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคม Telecom-ISAC Japan ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ รวมทั้งความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อต่อต้านการโจมตีทางไซเบอร์

ทั้งนี้ในการประชุมมีความเห็นร่วมกันในความสำคัญเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันระบบสารสนเทศในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งยวด (Critical Information Infrastructure Protection) ซึ่งการดำเนินการเพื่อการป้องกันนั้นจำเป็นจะต้องมีการประสานความร่วมมือกัน การแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล การแจ้งเตือนภัย ทั้งในระดับองค์กรของรัฐด้วยกัน องค์กรของรัฐกับภาคธุรกิจภาคเอกชน รวมถึงการร่วมมือกันระหว่างประเทศ

ขณะเดียวกันการโจมตีทางไซเบอร์นับวันยิ่งจะมีความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นการเตรียมการรับมือหรือการเตือนภัยในเวลาอันรวดเร็วจะเป็นการลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสามารถผลักดันและดำเนินการในเรื่องนี้ได้ โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการตกลงร่วมกันว่าในช่วงเดือนธันวาคมของปี 2559 นี้ ทางกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะมีการจัดประชุมและฝึกอบรมเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ แสวงหาความร่วมมือ ในเรื่องการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ระหว่างผู้เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ขึ้นในประเทศไทยต่อไป โดยทาง กสทช. จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมไปถึงผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมในครั้งนี้

http://www.naewna.com/business/212691 via @NaewnaOnline