ข่าวสารและสาระ > ใต้ร่มพระบารมี

ในหลวง เสด็จวัดหาดใหญ่ใน

(1/1)

แอ๊ด เพ็ญศรี ถวิลตระกูล:
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และราชินี  เสด็จบรรจุพระสารีริกธาตุส่วนเศียร  ณ วัดหาดใหญ่ใน เมื่อวันที่ 2 กันยายน  2519

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version