ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

​คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

เริ่มโดย ทีมงานประชาสัมพันธ์, 16:42 น. 13 ก.พ 62

ทีมงานประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

1. ระดับปริญญาโท เปิดรับ 7 หลักสูตร ได้แก่
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา 
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (เรียนที่สงขลา)   

2. ระดับปริญญาเอก เปิดรับ 1 หลักสูตร ได้แก่
    - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

กำหนดรับสมัครทาง Website :  15 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม   
http://www2.tsu.ac.th/org/sci/detail.php?id_list=1125