gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: ประวัติมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล  (อ่าน 1113 ครั้ง)

ประวัติมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล

ออฟไลน์ rayong

ประวัติมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศลMOONNITHI PRACHA RUAMCHAI, PUBLIC CHARITABLE ORGANIZATION

(PEOPLE UNITY  FOUNDATION)  民联基金会,公众慈善机构

 

        มูลนิธิประชาร่วมใจ ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2525 ตามหมายเลขทะเบียน 1804   โดยมี พระบุญฤทธิ์  หงส์ประสาธน์ เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งและเป็นประธานกรรมการตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนปัจจุบัน

        มูลนิธิประชาร่วมใจ  มีที่ตั้งสำนักงานครั้งแรก ณ บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ต่อมาทางคณะกรรมการได้จัดหาที่ดินเพื่อสร้างสำนักงานถาวรขึ้น ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2526 โดย นายอเนก  สิทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ หลวงพ่อบุญเย็น  ฐานธมฺโม  จากจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์     และการก่อสร้างได้แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2530  ด้วยงบประมาณจำนวน  2,500,000 บาท และได้ประกอบพิธีเปิดสำนักงาน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2530  โดย พล.ต.จำลอง  ศรีเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ตำแหน่งในขณะนั้น) เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงาน เลขที่ 38/1 หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช   ต่อมาในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2532 ได้เปิดแผนกบรรเทาสาธารณภัย มีสำนักงาน (ชั่วคราว) เลขที่ 1192/1 วัดบูรณาราม ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

        ในปี พ.ศ.2552 กระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดให้มูลนิธิประชาร่วมใจ เป็นองค์การสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 684 ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 410) เรื่องกำหนดองค์การ  สถานสาธารณกุศล  สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา 47 (7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3 (4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่254) พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2552 ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศ ประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศงานและทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 1ง  วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2553

รายนามคณะกรรมการก่อตั้ง

พระครูไพโรจน์คณาภิบาล
พระบุญฤทธิ์                  หงส์ประสาธน์   
ดร.ไสว                         สุทธิพิทักษ์         (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)
นางกาญจนา                 เบญจรงคกุล       (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)
นายชัยวัฒน์                  ไพศาลสมบุญ      (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)
นายหนูกิจ                     รูปสะอาด
นายวีระพล                    สุขศิริ
นายฉลาด                     ครุยทอง
นายธมกฤษณ์                แสงฉาย
นายแพทย์นิตย์              เพชรหอย
รายนามคณะกรรมการบริหารปัจจุบันมีหลายเชื้อชาติและสัญชาติ

พระบุญฤทธิ์            หงส์ประสาธน์      ประธานกรรมการ
นาย ตัน  เช็ง  เอียน                           รองประธานกรรมการสัญชาติสิงคโปร์
นายทอง  ชอ  ยิน  ออกัสทิน                รองประธานกรรมการสัญชาติจีนฮ่องกง
นายมนตรี               แสงอุไรพร           กรรมการ
นายหนูกิจ              รูปสะอาด              กรรมการ
นางฟอง                 ซิว แมน               กรรมการสัญชาติจีน
นายพลธิป             โฆษิตพัฒนา         กรรมการ
นายก๊ก                  ด่านสุวรรณ           กรรมการและเหรัญญิก
นางสาวกรกัลห์       ครุยทอง               กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
นายธมกฤษณ์         แสงฉาย               กรรมการและเลขานุการ
นายกุลธวัช            สมศิริ                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ขอเชิญร่วมสมทบทุน “โครงการก่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์บรรเทาสาธารณภัย”

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสบทบทุนก่อสร้างได้ดังนี้

1. บริจาคโดยตรงด้วยตัวเองที่ มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล(สำนักงานชั่วคราว) วัดบูรณาราม ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์. 075-345599

2. บริจาคเงินผ่านทางธนาคารหรือตู้เอทีเอ็ม โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี

“มูลนิธิประชาร่วมใจ เพื่อก่อสร้างอาคาร”

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 553-2-69413-9

ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเพชรเกษม ซอย18กรุงเทพ ฯ เลขที่บัญชี 070-2-16896-8

3. เช็คสั่งจ่าย ในนาม “มูลนิธิประชาร่วมใจ เพื่อก่อสร้างอาคาร”

ผู้บริจาคตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับการจารึกชื่อบนแผ่นศิลา เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล

หมายเหตุ มูลนิธิประชาร่วมใจ ไม่มีนโยบายการออกเดินเรี่ยไรรับบริจาค ดังนั้น หากท่านพบเห็นกลุ่มคนหรือบุคคลใด นำชื่อ เครื่องแบบ โลโก้หรือตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิประชาร่วมใจ ไปแอบอ้างในการรับบริจาคหรือกระทำการอันไม่เหมาะสม หรือกระทำการใด ๆ ซึ่งผิดกฏหมาย กรุณาแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ทันที หรือติดต่อทางมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล

สำนักงาน(ชั่วคราว) วัดบูรณาราม 1192/1 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์. 075-345599, 075-318833, 081-1734633 Email:pracharuamchai@gmail.com

มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล

ออฟไลน์ Kazino

เป็นมูลนิธิที่ดีมากเลยครับ

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]