ข่าวสารและสาระ > ใต้ร่มพระบารมี

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงแก่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(1/1)

ทีมงานบ้านเรา:
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงแก่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษก เมื่อวันเสาร์ ที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้วนั้น

ทรงชื่นชมโสมนัสอย่างยิ่งที่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้สำเร็จลุล่วงอย่างงดงาม สมพระเกียรติ สมเกียรติของประชาชนและประเทศชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคำนึงถึงทุกคนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม ในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ ทั้งฝ่ายรัฐบาล ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่หน่วยราชการในพระองค์ จิตอาสา ตลอดจนผู้ที่มาร่วมปฏิบัติงานในพระราชพิธีในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญ พระราชกระแสทรงขอบใจและชมเชยทุกคนทุกฝ่ายกับพระราชทานเลี้ยงแก่ทุกคน ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การจัดพระราชทานเลี้ยง แก่ฝ่ายรัฐบาล นายกรัฐมนตรี กำหนดจัดวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

หน่วยราชการในพระองค์กำหนดจัดพระราชทานเลี้ยง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สนามเสือป่า

ข้าราชการทหารและตำรวจ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เป็นประธานจัดงานพระราชทานเลี้ยง ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การพระราชทานเลี้ยงแก่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในพิธีกรรมตักน้ำทุกจังหวัดทั่วประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานจัดงานพระราชทานเลี้ยงในทุกจังหวัด

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงคำนึงถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายที่ร่วมแรง ร่วมใจปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้ สำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นระเบียบ ยิ่งใหญ่ งดงามและสมพระเกียรติ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version