gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
 

โครงการบ้านวังหงส์ หาดใหญ่ - บ้านพรุ
 
Waterfront village
 

ขายบ้านสวย 2.9 ล้าน หมู่บ้านฉัตรแก้ว
 

ขายบ้าน 6 ล้าน
 
รติมา วิลล่า แอด
 

ผู้เขียน หัวข้อ: ส่องงบพัฒนาจังหวัดปี 64 มีโครงการขยายถนนปุณณกัณฑ์ตลอดสาย 188 ล.  (อ่าน 14026 ครั้ง)

ส่องงบพัฒนาจังหวัดปี 64 มีโครงการขยายถนนปุณณกัณฑ์ตลอดสาย 188 ล.

ออฟไลน์ ต้อม_รัตภูมิ

ส่องงบพัฒนาจังหวัดปี 64 มีโครงการขยายถนนปุณณกัณฑ์ตลอดสาย 188 ล.

จังหวัดสงขลา สรุปแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม
เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา มีโครงการที่น่าสนใจและอยากให้ทุกคนได้ร่วมกันติดตามนั่นคือ การขยายถนนปุณณกัณฑ์ ซึ่งตามข้อมูลระบุว่ามีการจัดสรรงบประมาณ 188 ล้านบาทในการขยายถนน ทางเท้า สะพาน คูระบายน้ำ ระบบไฟส่องสว่าง ตลอดสายภายในปีงบประมาณ 2564

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสายบ้านทุ่งรี ตำบลคอหงส์– บ้านเขากลอย ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ รหัสสายทาง สข.ถ.1-0085 อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ชื่อเป็นทางการคือถนนปุณณกัณฑ์ ระยะทางประมาณ 10.5 กม. เริ่มต้นจากแยกปุณณกัณฑ์ ถนนกาญจนวณิชย์ ข้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ สิ้นสุดที่แยกวัดเขากลอย ตำบลทาข้าม อำเภอหาดใหญ่ 

ถนนปุณณกัณฑ์ เป็นสายสำคัญที่มีการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะช่วง 2 กม.แรกซึ่งมีทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ศูนย์ประชุมนาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โรงเรียนม.อ.วิทยานุสรณ์ และชุมชนที่หนาแน่นมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถัดไปก็เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เรียงตลอดสายและยังมีพื้นที่ส่วนขยายของม.อ.ปัจจุบันมีอุทยาวิทยาศสตร์ภาคใต้ และโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ และเตรียมขยายอีกหลายโครงการในพื้นที่ดังกล่าว ถนนเส้นนี้ยังเป็นสายเลี่ยงเมืองที่เชื่อต่อทางไปสงขลา-นาหม่อม-จะนะ เชื่อมโยงสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

จากความสำคัญดังกล่าวชาวบ้านได้มีการเรียกร้องให้มีการขยายถนนสายนี้มาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากถนนแคบ ชำรุด ไม่มีไฟส่องสว่างทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยในการสัญจรโดยเฉพาะยามค่ำคืน อบจ.สงขลา ในฐานะผู้รับผิดชอบถนนสายนี้ได้มีการนำเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วงเงิน 188 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงถนนสายนี้ โดยมีรายละเอียดโครงการที่น่าสนใจ ดังนี้   

1. ก่อสร้างขยายผิวจราจร ช่วง กม. 0+200 ถึง กม. 2+000ให้กว้าง 18.00 เมตร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ซึ่งอยู่ในเขตเมืองและเขตชุมชน โดยขยายให้เป็นถนนทิศทางละ 2 ช่องจราจรพร้อมเลน จอดรถยนต์ด้านข้างข้างละ 1 ช่อง (ไป-กลับ รวม 6 ช่องจราจร) เพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัดและที่จอดรถในเขตเมืองและเขตชุมชน พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ ทางเดินเท้า ระบบ ไฟฟ้าแสงสว่าง ในเขตเมืองเขตชุมชน

2. ก่อสร้างขยายผิวจราจร ช่วง กม. 2+000 ถึง กม. 10+590 จากกว้าง 9.00 เมตร ให้กว้าง 12.00 เมตร ระยะทาง 8.590 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้าง สะพาน ท่อเหลี่ยม ระบบ ระบายน้ำในถนนทางแยกทางเชื่อม งานระบบวิศวกรรมจราจรให้สมบูรณ์ อำนวยความปลอดภัย มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด การคมนาคมขนส่งทางบกให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยแก่ประชาชน

รายละเอียดการก่อสร้างโครงการ

1. ก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ทางเท้า ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง ช่วง กม.0+200 – กม.ที่ 2+000 กว้าง 18.00 เมตร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร
2. ก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กม.2+000 –กม.ที่ 10+590 กว้าง 12.00 เมตร ระยะทาง 8.590 กิโลเมตร
3. ก่อสร้างสะพาน คสล. กว้าง 12.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง
4. ก่อสร้างสะพาน คสล.กว้าง 12 เมตร ยาว 40.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง
5. ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. จำนวน 3 แห่ง
6. ก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนน
7.ก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อระบายน้ำในเขตทางย่านชุมชน
8. บริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์ กม.7+800 – กม.ที่ 8+300 ก่อสร้างถนนเป็นสี่ช่อง จราจร กว้าง 18.00 เมตร ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร

บทสรุปโครงการนี้คือมีการก่อสร้างขยายถนนปุุณณกณฑ์ ตลอดสายด้วยงบประมาณดำเนินโครงการ 188 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการภายในปีงบประมาณ 2564 (ก.ย.64) หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หน่วยสนับสนุนงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พื้นที่ดำเนินโครงการ เทศบาลนครหาดใหญ่ (รอยต่อ 200เมตรแรกจากแยกปุณณกัณฑ์) เทศบาลเมืองคอหงส์ อบต.ทุ่งใหญ่ อบต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

หากโครงการนี้สำเร็จถือว่าดีมาก มาช่วยกันติดตามตรวจสอบกันได้เลยว่าโครงการจะเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไหร่ เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ มีข้อติดขัดตรงไหนบ้างรวมนำเสนอข้อมูลขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลาไปด้วยกัน

ต้อม รัตภูมิ รายงาน
ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อน TLP 0897384215
   
สนับสนุนการขับเคลื่อนโดย...
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ (เยื้องบิ๊กซีคลองแห) โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy
- เอนกการช่าง ผู้นำการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร โทร 081-7382622 www.an-anek.com/contact.php
รีวิวธุรกิจ เกาะติดบ้านเมือง ร้อยเรื่องท้องถิ่น TLP : 0897384215

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]