gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
 

ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อควรรู้เกี่ยวกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  (อ่าน 2086 ครั้ง)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ออฟไลน์ wm5398

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of Special Investigation) นับเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่สังกัดอยู่ในกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่เพื่อป้องกัน ปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เหตุผลที่ต้องก่อตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ
โดยจากสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาด้านเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมตลอดถึงการก่ออาชญากรรมต่างๆ ด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดอาชญากรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามหาศาล และการใช้ช่องว่างของกฎหมายปิดบังความผิด ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงเป็นจำนวนมาก ทั้งบางจำพวกยังมีอิทธิพลและเครืองข่ายองค์กรที่โยงใยทั้งภายในและภายนอกประเทศทำให้ยากต่อการสืบสวนสอบสวน นี่จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นมา

โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Department of Special Investigation หรือมีชื่อย่อที่ถูกเรียกกันบ่อยครั้งคือ DSI

อำนาจหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
       - ต้องรับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
       - คอยป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศกำหนดเอาไว้ หรือตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ ไปจนถึงการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับ ความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ
       - ศึกษา รวบรวม จัดระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และเพื่อป้องกัน ปราบปราม สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ
       - จัดให้มีการศึกษา อบรม และพัฒนาระบบงานการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อการพัฒนาความรู้และการประเมินสมรรถภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของกรม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษหรือไม่
       - ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย และระเบียบที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
       - ปฏิบัติการอื่นใดก็ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ภารกิจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ คือ การป้องกัน การปราบปราม การสืบสวนและการสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้องดำเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ

วิสัยทัศน์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นองค์การหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล โดยจะมีการกำหนดความหมายของวิสัยทัศน์ไว้ดังต่อไปนี้
      - การบังคับใช้กฎหมาย หมายถึง การใช้อำนาจการสืบสวนสอบสวนตามที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
      - อาชญากรรมพิเศษ หมายถึง อาชญากรรมซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากอาชญากรรมพื้นฐาน เป็นอาชญากรรมที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องได้รับความสนใจเป็นกรณีพิเศษ โดยมีความละเอียดและซับซ้อน ยุ่งยาก และร้ายแรง อาทิ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (White Collar Crime) องค์กรอาชญากรรม (Organization Crime) อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime)
      - มาตรฐานสากล หมายถึง หลักเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดหลักนิติธรรมขององค์การสหประชาชาติ (The United Nations Rule of Law Indicators) ประกอบด้วย หลักประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, หลักความเที่ยงตรง เป็นกลาง ความรับผิดชอบและความโปร่งใส, หลักการคุ้มครองบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิด และหลักศักยภาพ โดยมีการประเมินด้วยตัวชี้วัด (KPIs) จำนวน 7 ตัว ได้แก่
            - การบรรลุเป้าหมายและผลผลิต
            - ความเชื่อมั่นจากสังคม
            - การทำงานที่ยึดถือเป้าหมายและความรับผิดชอบร่วมกัน
            - ความโปร่งใส
            - ความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ
            - ความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล
            - ประสิทธิภาพในการบริหารงาน

พันธกิจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
“ป้องกัน ปราบปราม สืบสวน สอบสวนและดำเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม”

เป้าหมาย กรมสอบสวนคดีพิเศษ
      - การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่มีมาตรฐานสูง
      - กระบวนการสนับสนุนที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่เป็นรูปธรรม
      - ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
      - อัยการเห็นพ้องกับความเห็นของพนักงานสอบสวนในสำนวนคดีพิเศษ
      - ศาลพิพากษาสอดคล้องกับสำนวนคดีพิเศษ
      - มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ของรัฐ เอกชน และประชาชนได้รับการปกป้อง รักษา เรียกคืน
      - บุคลากรเชี่ยวชาญในงานต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความผาสุก
      - มีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งไปสู่การอำนวยความยุติธรรม
      - ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยง ทันสมัย และปลอดภัย
      - มีนวัตกรรม และเครื่องมือต่างๆสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย
      - การป้องกันอาชญากรรมพิเศษอย่างเป็นระบบ
      - ประชาชนสามารถรับรู้ เข้าใจ ภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ และตระหนักถึงภัยอาชญากรรมพิเศษ

หน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ
      - หน่วยงานให้มีตามกฎกระทรวงฯ
              - กลุ่มตรวจสอบภายใน
              - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
      - หน่วยงานตามกฎกระทรวงฯสำนักงานเลขานุการกรม
              - กองกฎหมาย
              - กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ
              - กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              - กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน
              - กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
              - กองคดีความมั่นคง
              - กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค
              - กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
              - กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา
              - กองคดีการค้ามนุษย์
              - กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ
              - กองคดีภาษีอากร
              - กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ
              - กองนโยบายและยุทธศาสตร์
              - กองบริหารคดีพิเศษ
              - กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
              - กองปฏิบัติการพิเศษ
              - กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ
https://nine100.com/you-should-know-about-department-of-special-investigation/

 

ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]