ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

เริ่มโดย wm5398, 17:27 น. 14 ก.พ 64

wm5398

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นสถาบันผลิตแพทย์ทหารแห่งเดียวในประเทศไทย ถูกก่อตั้งเป็นสถาบันแพทยศาสตร์ลำดับที่ 7 ของประเทศไทย ตัววิทยาลัยจะดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก และดำรงสถานะสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มีชื่อย่อคือ วพม. ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2518 จากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เหตุเพราะความจำเป็นที่ทางราชการทหารจะต้องจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้นเอง เพื่อที่จะได้ผลิตบัณฑิตแพทย์ให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่กองทัพละประเทศชาติ โดยผลผลิตของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้านั้นได้ปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่างๆ ไว้มากมายทั้งภายใน และภายนอกประเทศที่เป็นประโยชน์และนำมาซึ่งชื่อเสียงแก่ให้กองทัพและประเทศชาติมาจวบจนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคำขวัญ
วิสัยทัศน์     " โรงเรียนแพทย์ชั้นนำในเอเชียที่เชี่ยวชาญ ด้านเวชศาสตร์ทหาร "
คำขวัญ       " วิชายอด วินัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม "
พันธกิจ       จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพระดับสากล ผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานสูง โดยเฉพาะด้านเวชศาสตร์ทหาร สร้างสรรค์บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และแบบธรรมเนียมทหาร

ค่านิยมในการเป็นนักเรียนที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ค่านิยมในการเป็นนักเรียนที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คือ "สามัคคี มีวินัย ใส่ใจผู้เรียน ผลงานเป็นเลิศ" โดยจะมีความหมายดังนี้
         - สามัคคี : มุ่งเน้นบุคคลากร
         - มีวินัย : ภาวะผู้นำ ความซื่อสัตย์ ระบบเกียรติศักดิ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ
         - ใส่ใจผู้เรียน : มุ่งเน้นผู้เรียน ใช้ข้อมูลในการทำงาน ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ มุ่งเน้นอนาคต สร้างสรรค์นวัตกรรม และความคล่องตัว
         - ผลงานเป็นเลิศ : มุ่งเน้นผลลัพธ์

ตราสัญญาลักษณ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ตราสัญญาลักษณ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จะมีรูปเป็น พระมหาพิชัยมงกุฎสีทอง ถือเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระมหากษัตริย์ มีรัศมี 17 แฉกล้อมแสดงถึงความรุ่งโรจน์กึ่งกลางพระมหาพิชัยมงกุฎมีเครื่องหมายอุณาโลม ซึ่งในแต่ละส่วนของตราสัญญาลักษณ์ ก็มีความหมายแตกต่างกันดังนี้
         - พระมหาพิชัยมงกุฎพร้อมรัศมี หมายถึง ราชอิสริยาภรณ์ ราชาธิปไตย อันเป็นเครื่องประดับพระเศียร พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีสร้างในรัชสมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงสวมในพิธีพระบรมราชาภิเษก และพระราชพิธีสำคัญ
        - เลข ๖ ในวงกลม หมายถึง รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงสร้างพระราชวังพญาไท ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้ง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปัจจุบัน (บางส่วน)
         - รร ในวงกลม หมายถึง พระปรมาภิไธยย่อ รามรามาธิบดี ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
         - พญานาค หมายถึง วิชาแพทย์ที่พระวิศวามิตร์เล่าไว้ในบ่อเกิดรามเกียรติ์ว่า เทวดา และอสูร ที่ต้องการเป็นอมตะจึงทำพิธีกวนเกษียรสมุทร โดยใช้เขามนทรคีรีเป็นไม้กวน นำพญา

การเรียนการสอนวิชาแพทย์ในแต่ละชั้นปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
การเรียนการสอนวิชาแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าในแต่ละชั้นปี แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
        - ปีที่ 1 ชั้นเตรียมแพทย์ จะได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำให้นิสิตเตรียมแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยการศึกษาจะอยู่ในความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        - ปีที่ 2 – 3 ชั้นปรีคลินิก จะได้รับการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (เดิมการเรียนการสอนใช้สถานที่สถาบันพยาธิวิทยา กรมแพทย์ทหารบก ในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า) ต่อเป็นเวลา 2 ปี
        - ปีที่ 4 – 6 ชั้นคลินิก จะใช้สถานที่ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นเวลา 3 ปี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ภาควิชา ชั้นปรีคลินิก และภาควิชา ชั้นคลินิก
       - วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ภาควิชา ชั้นปรีคลินิก มีทั้งหมดดังต่อไปนี้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
               - ภาควิชาชีวเคมี
               - ภาควิชาสรีรวิทยา
               - ภาควิชาเภสัชวิทยา
               - ภาควิชาจุลชีววิทยา
               - ภาควิชาพยาธิวิทยา
               - ภาควิชาปรสิตวิทยา
               - ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน
       - วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ภาควิชา ชั้นคลินิก มีทั้งหมดดังต่อไปนี้ภาควิชาอายุรศาสตร์
               - ภาควิชาศัลยศาสตร์
               - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
               - ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
               - ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
               - ภาควิชาจิตเวชและประสาทวิทยา
               - ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
               - ภาควิชารังสีวิทยา
               - ภาควิชาจักษุวิทยา
               - ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
               - ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
               - ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
               - ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
https://nine100.com/you-should-know-about-phramongkutklao-college-of-medicine/