ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ประเภทของข้าราชการไทย

เริ่มโดย wm5398, 10:46 น. 16 ก.พ 64

wm5398

ข้าราชการ คือ บุคคลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามหน่วยงาน และความสามารถ ซึ่งจะมีการรับสมัครข้าราชการแตกต่างกันออกไปตามความต้องการในแต่ละหน่วยงานนั้นๆ โดยส่วนในองค์กรที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่นั้นจะเรียกว่า "ส่วนราชการ" และตัวข้าราชการนั้นจะรับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของประเทศไทย

ข้าราชการนั้นเกิดขึ้นมาจาก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางระเบียบข้าราชการพลเรือนเป็นครั้งแรก โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2472 เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสรรผู้มีความรู้ความสามารถเข้ารับราชการ โดยจะกำหนดให้มีข้าราชการ 3 ประเภท ดังนี้
       1. ข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็น ข้าราชการที่ถูกรัฐบาลบรรจุแต่งตั้งไว้ตามระเบียบฯ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชั้น ได้แก่
               - ชั้นสัญญาบัตร
               - ชั้นราชบุรุษ
       2. ข้าราชการพลเรือนวิสามัญ เป็น บุคคลที่รัฐบาลจ้างไว้ให้ทำการเฉพาะอย่าง หรือระยะเวลาชั่วคราว ตั้งแต่พ.ศ. 2518เป็นต้นมา เปลี่ยนให้เรียกว่าลูกจ้างประจำ
       3. เสมียนพนักงาน เป็น ข้าราชการชั้นต่ำ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเดือนตามอัตราที่ตั้งไว้

ประเภทของข้าราชการไทยในปัจจุบัน
       - ข้าราชการพลเรือน (ข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการพลเรือนในพระองค์)
       - ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
       - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
       - ข้าราชการทหาร
       - ข้าราชการตำรวจ
       - ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
       - ข้าราชการฝ่ายอัยการ
       - ข้าราชการรัฐสภา
       - ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
       - ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
       - ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
       - ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
       - ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
       - ข้าราชการการเมือง
       - ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
       - พนักงานอื่นของรัฐ
               - พนักงานรัฐวิสาหกิจ
               - พนักงานราชการ
               - พนักงานมหาวิทยาลัย
               - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
               - พนักงานองค์การมหาชนและองค์การของรัฐอื่นที่ไม่ใช่ส่วนราชการ
               - ลูกจ้างประจำ
https://nine100.com/types-of-thai-government-officials/