ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ข้อมูลควรรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนนายเรือ

เริ่มโดย wm5398, 12:20 น. 16 ก.พ 64

wm5398

โรงเรียนนายเรือ เป็น สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนายทหารเรือชั้นสัญญาบัตรของกรมยุทธศึกษาทหารเรือกองทัพเรือไทย โดยจะมีประกาศรับสมัครสอบเข้าโรงนายเรือทุกๆปี ซึ่งผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนนายเรือจะถูกเรียกว่า นักเรียนนายเรือ (นนร.) นั่นเอง

ประวัติย่อของโรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรือถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2440 ในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสถานที่ตั้งแต่เดิมจะอยู่บริเวณพระราชวังเดิมในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 นี่จึงเป็นเหตุให้กองทัพเรือได้ถือเอาวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น วันกองทัพเรือ

*ใน พ.ศ. 2495 ได้ย้ายโรงเรียนมาที่ที่อยู่ปัจจุบัน คือ ป้อมเสือซ่อนเล็บ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มาจนถึงปัจจุบัน

โครงสร้างหน่วยของ โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรือมีสถานะเป็นหน่วยราชการในระดับเทียบเท่ากับกองบัญชาการ โดยจะมีการจัดส่วนราชการภายในดังนี้
        - กองบัญชาการ
                - ทำหน้าที่ปกครอง บังคับบัญชา วางแผน อำนวยการ ควบคุม และคอยบริหารกิจการของโรงเรียนนายเรือให้บรรจุภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือกำหนดเอาไว้
        - กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์
                - ทำหน้าที่ปกครอง บังคับบัญชา และฝึกอบรมนักเรียนนายเรือในเรื่องการปลูกฝังนิสัย วินัย จิตวิทยา ความอดทน และลักษณะผู้นำ
        - ฝ่ายศึกษา
                - ทำหน้าที่คอยให้การศึกษาวิชาการอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี และวิชาชีพทหารเรือแก่นักเรียนนายเรือ
        - ฝ่ายบริการ
                - มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านพลาธิการ การขนส่ง การสาธารณูปโภค อุปกรณ์ และเครื่องช่วยการศึกษา การบำรุงรักษาอาคาร สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะต่าง ทั้งยังให้บริการทั่วไปและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยต่างๆในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงเป็นหน่วยในการศึกษาภาคปฏิบัติในโรงงานให้แก่นักเรียนนายเรืออีกด้วย
        - กองสถิติและวิจัย
                - ทำหน้าที่การดำเนินการเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา และทะเบียนประวัติของนักเรียนนายเรือ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาการฝึกและศึกษา
        - โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ
                - ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการรักษาพยาบาลแก่นักเรียนนายเรือ ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และครอบครัว ตลอดจนดำเนินการด้านสุขาภิบาล และการเวชกรรมป้องกันในเขตพื้นที่ของโรงเรียนนายเรือ
        - กองร้อยรักษาความปลอดภัยที่ 6 (หน่วยสมทบ)
                - ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนนายเรือ และพื้นที่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนนายเรือทั้งหมด

วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน โรงเรียนนายเรือ
        - วิสัยทัศน์" โรงเรียนนายเรือ จะเป็นสถาบันผลิตนายทหารเรือ ที่เป็นเลิศในภูมิภาคอาเซียน"
        - ปรัชญา" แหล่งผลิตนายทหารเรือ อันเป็นรากแก้วของกองทัพเรือ "
        - ปณิธาน" ให้การศึกษาและฝึกอบรมนักเรียนนายเรือ เพื่อให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่ม มีความเป็นผู้นำ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม สำหรับปฏิบัติราชการในกองทัพเรือ รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ "

วัตถุประสงค์ โรงเรียนนายเรือ
" ให้ความรู้ด้านวิชาการระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนนายเรือในทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆตามความต้อง การของกองทัพเรือให้ความรู้และประสบการณ์ ในการเดินเรือและพื้นฐานวิชาชีพทหารเรือเพียงพอที่จะศึกษาต่อด้านวิชาชีพทหารเรือชั้นสูงตามพรรค-เหล่าต่างๆต่อไปพัฒนาร่างกายและจิตใจให้นักเรียนนายเรือมีความเป็นผู้นำ มีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์มีปฏิภาณไหวพริบดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความคิดริเริ่ม มีทักษะในการคิด การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ "
https://nine100.com/information-should-know-about-royal-thai-naval-academy/