ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

คุณสมบัติ และเอกสารที่ใช้ในการสมัคร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

เริ่มโดย wm5398, 17:24 น. 17 ก.พ 64

wm5398

คุณสมบัติของผู้สมัคร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
       - ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ของกระทรวงศึกษาธิการ
       - ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
               - ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O –NET )
               - ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT 1) โดยจะเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด
               - ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT 2) โดยจะเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด
               - ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT2) โดยจะเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด
       - มีอายุ 18-25 ปี สถานภาพโสด ช่วงอายุจะนับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัครนั้นๆ
       - มีสัญชาติไทย
       - ร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง และมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร มีดัชนีมวลกายไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กำหนดไว้
       - เป็นผู้มีความประพฤติที่ดี ไม่บกพร่องต่อศีลธรรมอันดี
       - ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
       - ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหา หรือเป็นจำเลยในคดีอาญา ทั้งยังไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันกระทำโดยประมาท
       - ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการหรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด
       - ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
       - ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (online) โดยพิมพ์ (print) จากเว็บไซต์ www.rtanc.ac.th พร้อมลงนามผู้สมัครให้เรียบร้อย และ print บัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงด้วย
       - รูปถ่ายผู้สมัครหน้าตรงไม่สวมแว่นของผู้สมัครสอบขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป ซึ่งต้องเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำเป็นต้องแสดงวันที่ถ่ายรูปพร้อมเขียนชื่อนามสกุลอายุของผู้สมัครสอบคัดเลือกอย่างชัดเจนไว้ด้านหลังทุกรูป
       - ใบแสดงผลการเรียนหรือหนังสือรับรองการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ (หนังสือรับรองฯต้องออกให้ไม่เกิน 60 วัน )
       - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร บิดา และมารดา ส่วนผู้สมัครที่เป็นบุตรบุญธรรมต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและ ของบิดามารดาของตัวผู้ให้กำเนิดและของบิดาหรือมารดาบุญธรรม หรือผู้ปกครองที่ศาลแต่งตั้งส่งมาด้วย
       - ทะเบียนบ้านของผู้สมัครบิดาและมารดาผู้ให้กำเนิด-ผู้สมัครที่เป็นบุตรบุญธรรมต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ของบิดา–มารดาผู้ให้กำเนิดและของบิดาหรือมารดาบุญธรรม หรือผู้ปกครองที่ศาลแต่งตั้งส่งมาด้วย
       - สูติบัตรของผู้สมัครหรือรับรองบุตร
       - กรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีใบมรณะบัตรซึ่งระบุสัญชาติของบิดาหรือมารดามาแสดงด้วย
       - หลักฐานการออกจากราชการครั้งสุดท้าย ถ้าผู้สมัครเคยเข้ารับราชการมาก่อน
       - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของผู้สมัครสอบถ้ามี

การทดสอบบุคลิกภาพ ความถนัดทางวิชาชีพ และการตรวจร่างกาย
       - การทดสอบบุคลิกภาพและความถนัดทางวิชาชีพ จะมีขั้นตอนดังนี้
               - ต้องมารายงานตัวเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกในวันที่กำหนดพร้อมชำระเงินค่าทดสอบบุคลิกภาพ
การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
               - การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพจะดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดพร้อมชำระเงินค่าทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
       - การตรวจร่างกาย
               - ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายต้องเข้ามารายงานตัวที่ อาคารกองการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ตามวันที่กำหนด พร้อมกับชำระเงินค่าตรวจร่างกาย
               - ขั้นตอนการตรวจร่างกาย ประกอบด้วย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ, เอกซเรย์และการตรวจร่างกายทั่วไป
               - ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายต้องเป็นผู้ที่คณะกรรมการตรวจแล้วเห็นว่ามี ร่างกายสมบูรณ์ และไม่เป็นโรค หรือมีความพิการตามที่กำหนดไว้ใน ผนวก ก. ท้ายระเบียบนี้ ผลการตรวจร่างกาย พิจารณาจากความเห็น และการชี้ขาด ของคณะกรรมการแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อการนี้เป็นการวินิจฉัยขั้นสุดท้าย
       - การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
               - การวิ่งระยะทาง 1,000เมตร ใน่ชวงเวลาที่กำหนด ซึ่งช่วงเวลาในการตัดสินจะ แบ่งออกเป็น 2 เพศ ได่แก่
                      - เพศชายภายในเวลา 5.30 นาที
                      - เพศหญิงภายในเวลา 6.30 นาที
**การสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำเป็นจะต้องมารายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนดเอาไว้

ประมาณการ ค่าใช้จ่าย นักเรียนพยาบาลกองทัพบก
ประมาณการ ค่าใช้จ่าย นักเรียนพยาบาลกองทัพบก (ประเภททุนกองทัพบก)
       - ชั้นปีที่ 1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 14,000 บาท
       - ชั้นปีที่ 2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 14,000 บาท
       - ชั้นปีที่ 3 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 14,000 บาท
       - ชั้นปีที่ 4 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 9,500 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดตามประกาศของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เช่น ค่าเสื้อผ้าเกินสิทธิ์ประมาณ 15,000 บาท ค่าตรวจภูมิคุ้มกัน / ฉีดวัคซีน ประมาณ 5,000 บาท

ประมาณการ ค่าใช้จ่าย นักเรียนพยาบาลกองทัพบก (ประเภททุนส่วนตัว)
       - ชั้นปีที่ 1 ประมาณค่าใช้จ่าย 130,000 บาท
       - ชั้นปีที่ 2 ประมาณค่าใช้จ่าย 85,000 บาท
       - ชั้นปีที่ 3 ประมาณค่าใช้จ่าย 87,000 บาท
       - ชั้นปีที่ 4 ประมาณค่าใช้จ่าย 60,000 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดตามประกาศของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
**ค่าใช้จ่ายที่กล่าวเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามและติดตามข่าวสารโรงเรียนพยาบาลกองทัพบกได้โดยตรงที่ rtanc.ac.th
https://nine100.com/application-qualification-royal-thai-army-nursing-college/