ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

คุณสมบัติและหลักฐานในการสมัครเข้าเรียน โรงเรียนนายสิบทหารบก

เริ่มโดย wm5398, 10:12 น. 22 ก.พ 64

wm5398

คุณสมบัติในการสมัครเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก
        - จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเรียนจบสายสามัญ สายอาชีพที่เทียบเท่ากัน
        - เป็นชายไทย โสด อายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 22 ปี ไม่รับสมัครผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และผู้ที่ขอผ่อนผันทุกกรณี ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (รด.ปี 3) ขึ้นไป
        - สำหรับทหารกองประจำการ, พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบกจำเป็นต้องมีอายุไม่เกิน 24 ปี (ถ้าสมัครนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบจะต้องประจำการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี)
        - ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย ทั้งบิดาและมารดา แต่หากบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
        - ต้องไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
        - ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในสมณะเพศ
        - ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือ ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
        - ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
        - ต้องไม่เป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิดต่างๆ หรือถูกไล่ออกจากราชการ
        - ต้องไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
        - ต้องไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดที่ให้โทษ
        - ผู้สมัครจำเป็นต้องว่ายน้ำได้เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร

หลักฐานที่จำเป็นในการใช้สมัครเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก
        - ใบสมัครสีขาว สำหรับประเภท บุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ สมัครด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่ใช้รูปถ่าย กองอำนายการรับสมัครจะถ่ายรูปให้วันสมัคร)
        - ใบสมัครสีฟ้า สำหรับประเภท ทหารกองประจำการ, พลอาสาสมัคร และอาสาสมัครทหารพรานในส่วนของกองทัพบกหากมิได้มาสมัครด้วยตนเองให้กรอกใบสมัคร พร้อมส่งรูปถ่ายหน้าตรงเป็นไฟล์ดิจิตอล JPEG ขนาด 320×240 ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และต้องเป็นรูปถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน และเอกสารต่างๆที่กำหนดไว้ โดยส่งผ่านหน่วยต้นสังกัด
        - ใบสมัครสีเหลือง สำหรับ ทหารกองหนุน สมัครด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่ใช้รูปถ่าย)
        - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
        - หลักฐานที่แสดงถึงคุณวุฒิ สำเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ( รบ.) หรือใบรับรองการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งขิงตัวผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
        - สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดง วัน เดือน ปี เกิด ที่ชัดเจนและระบุสัญชาติของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด ในกรณีที่ทะเบียนบ้านไม่มีชื่อบิดา มารดา อยู่ในฉบับเดียวกันนั้นจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา มาเพิ่มเติมด้วย
        - เอกสารการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) ในกรณีที่บิดา มารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้นำหลักฐานใบมรณบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดาด้วย
        - สำเนา สด.8, สด.9 หรือ สด.43 แล้วแต่กรณีของตัวผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
        - ทหารกองประจำการ พลอาสาสมัคร อาสาสมัครทหารพราน จำเป็นจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม คือ หนังสือรับรองความประพฤติและยินยอมให้เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ของผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป

คะแนนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้สมัคร และหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขอรับสิทธิพิเศษในการสมัคร
คะแนนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้สมัครเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบกนั้น จะได้รับต่อเมื่อตรงตามเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง จากเงื่อนไขทั้งหมดดังต่อไปนี้
        - ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5
        - ผู้สมัครต้องเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ
        - ผู้สมัครต้องเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ที่ประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น
        - ผู้สมัครต้องเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบหรือสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
        - ผู้สมัครต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือนักกีฬาทีมเยาวชนแห่งชาติ นักกีฬาเขตการศึกษา นักกีฬาทีมเขต (กีฬาแห่งชาติ) และนักกีฬากองทัพบก
        - ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองประจำการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม มาไม่น้อยกว่า 120 วัน ก่อนที่จะเดินทางมาสมัคร
หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขอรับสิทธิพิเศษหรือสิทธิคะแนนเพิ่ม ผู้สมัครซึ่งมีความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษ จะต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติมในวันรับสมัคร ได้แก่
        - หลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครสำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ซึ่งจะออกโดยศูนย์การกำลังสำรอง หรือ ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ มณฑลทหารบก, จังหวัดทหารบก เท่านั้น
        - หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ
        - หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคนงาน
        - หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือสงคราม หรือ มีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
        - หลักฐานที่แสดงว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมเขต (กีฬาแห่งชาติ) นักกีฬาทีมเยาวชนแห่งชาติ นักกีฬาเขตการศึกษา นักกีฬาทีมสโมสร (เฉพาะถ้วย ก.) และนักกีฬากองทัพบก ซึ่งเอกสารนี้จะออกให้โดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา สมาคมการกีฬาแต่ละประเภท หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนากีฬากองทัพบก
        - ผู้ที่ขอรับสิทธิตาม ข้อก่อนหน้า จะต้องแยกเขียนใบสมัครขอสิทธินักกีฬาในวันสมัคร พร้อมทั้งแสดงใบรับรองวุฒิบัตรสำหรับนักกีฬาแต่ละระดับต่อคณะกรรมการรับสมัครพร้อมสำเนา 1 ชุด ผู้ขอใช้สิทธินักกีฬาทุกระดับ จะต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางกีฬา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนด
        - หลักฐานที่แสดงว่าเป็นทหารกองประจำการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามมาไม่น้อยกว่า 120 วัน ก่อนวันที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก

วิธีการสมัครสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก
วิธีการสมัครสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก มี 2 ทางได้แก่
        - สามารถสมัครทางออนไลน์ และสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://nco.rta.mi.th/nco/
        - สามารถเดินทางไปสมัครได้ด้วยตนเอง ที่กรมยุทธศึกษาทหารบก ตามวันและเวลาที่กำหนดรับสมัครในช่วงเวลาแต่ละปี

การทดสอบเพื่อเข้า โรงเรียนนายสิบทหารบก
        - การทดสอบภาควิชาการ เป็นขั้นตอนแรกในการสอบของภาควิชาการ เนื้อหา ม.ปลาย โดยจะมีวิชาที่ใช้ในการสอบดังนี้คณิตศาสตร์
               - วิทยาศาสตร์
               - ภาษาไทย
               - ภาษาอังกฤษ
        - การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็นขั้นตอนต่อมาหลังผ่านการทดสอบด้านวิชาการ โดยในการทดสอบด้านนี้นั้น จะทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ด้วยวิธีต่างๆดังนี้
               - ว่ายน้ำ 25 เมตร
               - ดึงข้อ, ลุกนั่ง, ดันพื้น
               - วิ่ง 1000 เมตร
        - การสอบสัมภาษณ์ และการตรวจร่างกาย
               - การสอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นนายสิบทหารบกนั้นจะเป็นการวัดขนาดร่างกาย พิจารณารูปร่าง ท่าทาง ท่วงทีวาจา รวมถึงความว่องไว และไหวพริบ ตลอดไปจนคุณลักษณะอื่นๆ ที่เป็นคุณษณะลักษณะที่เหมาะสม
https://nine100.com/enrollment-royal-military-academy/