gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

ผู้เขียน หัวข้อ: ปิดรับสมัครในระบบ TCAS64 รอบที่ 2 (Quota) ปีการศึกษา 2564  (อ่าน 3634 ครั้ง)

ปิดรับสมัครในระบบ TCAS64 รอบที่ 2 (Quota) ปีการศึกษา 2564

CD.PSDS

  • บุคคลทั่วไป
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครในระบบ TCAS64 รอบที่ 2 (Quota) ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม โดยมีโครงการที่เข้าร่วมดังนี้
 
โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เว้นแต่ การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือ หลักสูตรการศึกษาทางไกล (Online)
คุณสมบัติเฉพาะของโครงการ
- ต้องเป็นผู้ทำกิจกรรมด้านพลเมืองจิตอาสาในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ต้องมีเอกสารยืนยันว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมจริง หากไม่มีองค์กรใดรับรองให้สถานศึกษาที่สังกัดเป็นผู้รับรองแทน
ระดับการศึกษาและผลการเรียน
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 (เทอม1) รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 รวม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
- ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศในระดับเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีคะแนนมาตราฐานสากลเช่น A Level,IB,NCEA หรือ วุฒิ GED
เกณฑ์การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากประวัติการทำกิจกรรมด้านพลเมืองจิตอาสา หรือทำประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อเข้าค่ายพลเมืองจิตอาสาต่อไป
การคัดเลือกในค่ายฯ จะพิจารณาจากการลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และการทำประโยชน์เพื่อนส่วนรวม/ชุมชน
มหาวิทยาลัยจะนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 35  หรือ 175 คะแนน และผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป GAT ไม่เกิน 2 ปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 หรือ 150 คะแนน พิจารณาแทนการสอบข้อเขียน
จำนวนที่เปิดรับ
3 คน

โครงการนักศึกษาพิการ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เว้นแต่ การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือ หลักสูตรการศึกษาทางไกล (Online)
- ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่เป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
 
ระดับการศึกษาและผลการเรียน
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 (เทอม1) รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 รวม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
จะต้องเป็นบุคคลผู้มีพิการดังต่อไปนี้
คนพิการทางการมองเห็นที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ประเภทตาบอด ตาบอดทั้งสองข้าง อ่านละเขียนอักษรเบลล์ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสื่อสารได้ดี และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 3 โปรแกรม
ประเภทสายตาเลือนราง ต้องใช้เทคโนโลยีในการขยายจอภาพได้ดีและใช้คอมพิวเตอร์ได้
      - คนพิการทางการเคลื่อนไหวที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและสามารถเขียนหนังสือได้
- คนพิการทางการได้ยินที่ใช้เครื่องช่วยฟังได้
เกณฑ์ในการคัดเลือก
ต้องมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 และผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป GAT ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25
ต้องมีผลคะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
จำนวนที่เปิดรับ
   1 คน

โครงการส่งเสริมนักเรียนดีภาคกลาง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เว้นแต่ การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือ หลักสูตรการศึกษาทางไกล (Online)
- ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่เป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
ระดับการศึกษาและผลการเรียน
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญของโรงเรียนพื้นที่ภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดลพบุรี
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 (เทอม1) รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
เกณฑ์ในการคัดเลือก
ต้องมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25
ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป GAT ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25
จำนวนที่เปิดรับ
   1 คน
 
กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ : 5 - 18 มีนาคม 2564
ชำระเงินผ่าน Smart Bill Pay : 5 - 18 มีนาคม 2564
ผู้สมัครยื่นใบสมัครและสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะโครงการนักศึกษาพิการ) : 10 มีนาคม 2564
ผู้สมัครทักท้วงกรณีข้อมูลผิดพลาด : 19 - 22 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบแรกเผื่อเข้าค่ายคัดเลือกฯ : 12 เมษายน 2564
เข้าค่ายคัดเลือกรอบสุดท้าย : 23 - 25 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 พฤษภาคม 2564
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing House) : 10 - 11 พฤษภาคม 2564
สละสิทธิ์ในระบบ : 12 - 13 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์) : 19 พฤษภาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามสอบถามได้ที่ https://www.tuadmissions.in.th / FB : https://www.facebook.com/CD.PSDS

 

ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]