ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ผู้ดูแลเมืองหาดใหญ่ Hatyai city cop

เริ่มโดย PoPoz, 20:24 น. 04 มี.ค 55

ฅนเกาะเสือ

อ้างจาก: ถามมาแล้ว เมื่อ 22:19 น.  16 มี.ค 55
ฝ่ายปกครองสำนักปลัดเทศบาล แบ่งสายงานเป็น2สายงาน เทศกิจดูแลการจัดระเบียบในเขตเทศบาล ซิตี้คอปเน้นเีรื่องการรักษาความปลอดภัย ตรวจตราสิ่งผิดกฏหมายที่อาจจะทำร้ายสุขภาพของชุมชน ดูแลทรัพย์สินทางราชการ
บทบาทและหน้าที่
หมวด 10 อำนาจหน้าที่ของพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข
มาตรา 44 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้อง ถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจดังต่อไปนี้
(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือ ทำคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อ ประกอบการพิจารณา
(2) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของท้องถิ่น หรือตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถาม ข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหรือรับรองการแจ้งหรือหลักฐานที่ เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น
(3) แนะนำให้ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือหนังสือรับการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตามข้อกำหนดของ ท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้
(4) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีหรือเพื่อนำไปทำลายในกรณีจำเป็น
(5) เก็บหรือนำสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกลักษณะหรือ จะก่อให้เกิดเหตุรำคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควร เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจำเป็นได้ โดยไม่ต้องใช้ราคา
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้อราชการ หรือพนักงานส่วนท้อง ถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น บุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงบัตร ประจำตัวตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องในขณะปฏิบัติ หน้าที่ด้วยและให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา 45 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ดำเนินกิจการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ใน พระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงข้อกำหนด ของท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ หรือคำสั่งของเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการดำเนินกิจการนั้น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี อำนาจสั่งให้ผู้ดำเนินกิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ ดำเนินกิจการไม่แก้ไข หรือถ้าการดำเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอัน ควรสงสัยว่า จะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเจ้า พนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินกิจการนั้นไว้ทันที เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้
คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดระยะเวลาที่จะ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งไว้ตามสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณี ที่มีคำสั่งให้หยุดดำเนินกิจการทันที และต้องทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ดำเนิน กิจการซึ่งจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้ดำเนินกิจการหรือผู้ ดำเนินการไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับหรือปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำ การงานของผู้ดำเนินกิจการ และให้ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่ เวลาที่คำสั่งไปถึงหรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี
มาตรา 46 ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุ ที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือข้อกำหนดของ ท้องถิ่นให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ต่อไปโดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบ ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน หรือจะเป็น อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวม ซึ่งสมควรจะ ดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจออกคำสั่งให้ ผู้กระทำการไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร แล้วให้แจ้งเจ้า พนักงานท้องถิ่นทราบ
มาตรา 47 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม มาตรา 44 เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และเพื่อประโยชน์ ในการจับกุมมือปราบปรามผู้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้ให้เจ้า พนักงานท้องถิ่นและผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นพนักงานฝ่าย ปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ขอบพระคุณอย่างสูงครับที่กรุณาอธิบายผมพอจะเข้าใจแล้วครับ ท่าน
แม้ ความรู้อันน้อยนิด อาจช่วยชีวิต คนเป็น ร้อย

คนเกาะเมีย

อ้างจาก: ฅนเกาะเสือ เมื่อ 11:53 น.  18 มี.ค 55
ขอบพระคุณอย่างสูงครับที่กรุณาอธิบายผมพอจะเข้าใจแล้วครับ ท่าน
ท่านคนเกาะเสือตีความให้ดีนะครับ ไม่ใช่อย่างที่คิดและเข้าใจนะครับ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตาม ป.วิอาญา ม.16 หมายถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตีความคำว่าเจ้าพนักงานให้ดีซิความว่าหมายถึงใคร
ดูตามคำสั่งบรรจุเข้าทำงานนะครับ ใครคือเจ้าพนักงาน ใครคือเจ้าหน้าที่ การแต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อปฏิบัติงาน ของส่วนราชการใดๆก็ตาม ต้องตีความโดยละเอียด และลึกซึ้ง มิงั้นจะเป็นการละเมิดครับ ใช้กฎหมายต้องมีความรู้พอสมควรครับ อย่าส่งเดช

ฅนเกาะเสือ

อ้างจาก: คนเกาะเมีย เมื่อ 14:16 น.  18 มี.ค 55
ท่านคนเกาะเสือตีความให้ดีนะครับ ไม่ใช่อย่างที่คิดและเข้าใจนะครับ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตาม ป.วิอาญา ม.16 หมายถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตีความคำว่าเจ้าพนักงานให้ดีซิความว่าหมายถึงใคร
ดูตามคำสั่งบรรจุเข้าทำงานนะครับ ใครคือเจ้าพนักงาน ใครคือเจ้าหน้าที่ การแต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อปฏิบัติงาน ของส่วนราชการใดๆก็ตาม ต้องตีความโดยละเอียด และลึกซึ้ง มิงั้นจะเป็นการละเมิดครับ ใช้กฎหมายต้องมีความรู้พอสมควรครับ อย่าส่งเดช
ขอบพระคุณอีกครั้งครับ โบราณว่าไว้ไม่ผิด ครับผม หลายคนหลายความคิด  หลายความรู้ เพราะ ความรู้ไม่ได้มาจาก หนังสือเล่มเดียว ครับผม
แม้ ความรู้อันน้อยนิด อาจช่วยชีวิต คนเป็น ร้อย

e85

ขออนุญาติถามต่อนะค๊า เทศบาลมีสิทธิแต่งตั้งพนักงานให้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานราชการได้ไหค่ะ ถ้าได้สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนตาม ม5 วรรค2-3 พรบอาวุธปืนได้ไหมค่ะ เพราะกฏหมายไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นสายปราบปรามเท่านั่น หนูว่ากฏหมายบ้าน คเราเป็น แบบคอนมอลลอร์ การตีความคงพลิกแพลงได้ และอีกอย่างซิตี้คอปมีความรู้การใช้อาวุธปืนแค่ไหนเห็นบางคนอ้วนมากบางคนก็ผอมจบอะไรมาบ้างและสอบผ่านกันได้ยังไงเอามาตรฐานอะไรวัด หนูแค่สงสัแค่นี้แหล่ะค่ะ

จูน หาดใหญ่

ถ้าหลุดตอนน้ำท่วม ... ป้ายข้างหน้าเค้ามีมั๊ยอ่ะ หรือหลุดทั้ง 2 อัน

ใครถือปืนไม่สำคัญ อยู่ที่ใครยิงก่อน มักได้เปรียบ
ข้อเสีย = กูแรงมาก แต่ ข้อดี = กูจริงใจมาก >> จบ

ขุนศึก

อ้างจาก: e85 เมื่อ 13:00 น.  06 เม.ย 55
ขออนุญาติถามต่อนะค๊า เทศบาลมีสิทธิแต่งตั้งพนักงานให้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานราชการได้ไหค่ะ ถ้าได้สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนตาม ม5 วรรค2-3 พรบอาวุธปืนได้ไหมค่ะ เพราะกฏหมายไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นสายปราบปรามเท่านั่น หนูว่ากฏหมายบ้าน คเราเป็น แบบคอนมอลลอร์ การตีความคงพลิกแพลงได้ และอีกอย่างซิตี้คอปมีความรู้การใช้อาวุธปืนแค่ไหนเห็นบางคนอ้วนมากบางคนก็ผอมจบอะไรมาบ้างและสอบผ่านกันได้ยังไงเอามาตรฐานอะไรวัด หนูแค่สงสัแค่นี้แหล่ะค่ะ

เทศบาลมีสิทธิแต่งตั้งพนักงานให้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานราชการได้ไหค่ะ

คำตอบ ได้ครับ

ถ้าได้สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนตาม ม5 วรรค2-3 พรบอาวุธปืนได้ไหมค่ะ เพราะกฏหมายไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นสายปราบปรามเท่านั่น

คำตอบ : ผมไม่เข้าใจใน ม5 วรรค2-3 ตามที่ท่านถามมาว่าท่านจะถามในประเด็นไหน แต่ถ้าถามว่าเทศกิจที่ได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาลนั้นสามารถพกปืนได้หรือไม่ ตอบว่าได้ครับ แต่ต้องทำเรื่องขออนุญาติพกพาปืนต่อนายทะเบียนปืนท้องที่เท่านั้น หากนายทะเบียนปืนอนุญาต ก็จะตรงตามเงื่อนไขตามพ.ร.บ.อาวุธปืนฯ มาตรา๘ทวิ (๒)และ(๓)ครับ


ผู้เฒ่าเต่า

อย่าใช้ภาษาผิด ๆ สะกดผิด ๆ เดี๋ยวภาษาที่ ปู่ ย่า ตา ยาย ใช้กันมานมนานจะวิบัติไปกันหมด   
              พลังคลื่นเต่า..........ปู๊ด !!!!!!ม้าเหล็ก

เรื่องป้ายทำไมถึงมาออกที่ปืน ครับคนดีขอยากมากท่านไปดูที่อำเภอปกกันเอวอีหัก ที่ตายกันปืนเถื่อนทั้งนั้น เราพกกันตะยางหนอนเอาไว้ยิงจิ้งจก เวรกรรม เวรกรรม

เซงๆๆๆ

อ้างจาก: ม้าเหล็ก เมื่อ 09:35 น.  08 เม.ย 55
เรื่องป้ายทำไมถึงมาออกที่ปืน ครับคนดีขอยากมากท่านไปดูที่อำเภอปกกันเอวอีหัก ที่ตายกันปืนเถื่อนทั้งนั้น เราพกกันตะยางหนอนเอาไว้ยิงจิ้งจก เวรกรรม เวรกรรม
ขอนอกเรื่องป้ายหน่อยนะึีครับ อิอิ  คนดีๆมีปืนเถื่อนก็มากนะครับ เพราะติดคำว่าดุลพินิจคำเดียวทำให้คำว่าสิทธิมนุษย์ชนมันต่างกัน อำนาจบารมีเงินตรา ทำให้สิทธิความเท่าเทียมกันถูกทำไม่เท่าเทียมกัน ในกรณีการ ขอ ป3 .45ใทางกฏหมายขอได้ทุกคนถ้าหากคุณสมบัติครบถ้วน แต่ต้องมาติดอยุ่ที่ดุลพินิจอีก อยากรู้ว่าเอาอะไรเป็นมาตรฐานในการใช้ดุลพินิจ เื่พื่อนผมทำงานเอกชนพ่ิอมีบารมีแต่ขอได้ แต่ผมค้าขายกลับขอ.45ไม่ได้ ยังงงอยู่เลย ถึงเข้าใจว่าขอปืนมันยากแต่ถ้าจำเป็นใช้ ก็ต้องหาปืนเถื่อนมาไว้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน เหตุผลเพราะถูกจำกัดสิทธิ  ผมยอมรับว่าเคยมีปืนเถื่อน เป็นปืนจากสวัสดิการโอนไม่ได้ (ปัจจุบันไม่มีแล้วครับ เพราะย้ายทะเบียนไปอยู่ต่างจังหวัดเลยขอ.45ได้ ส่วนปืนทายาทติดต่อซื้อกลับ) ส่วนมากปืนเถื่อนจะมาจากปืนที่ถูกกฏหมายนั่นแหล่ะเช่้นปืน สวดก ที่โอนไม่ได้และโอนได้หากครบ5ปี พอเจ้าของจำเป็นต้องใช้เงินก็เลยต้องขาย และที่มีทะเบียนซื้อขายกัน แล้วขอใบ ป3 ยากโอนลอยกันมา จนตามเจ้าของไม่ได้โอนไม่ได้ทีนี้จะขายต่อก็ขายยาก ก็เลยต้องลบเลขซะ นี่เป็นประสพการณ์ส่วนตัวครับผม อิอิ