gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: นายกอบจ.แถลง10 นโยบายพัฒนาสงขลา แบ่งพื้นที่บริหารเป็น 4 โซน  (อ่าน 2471 ครั้ง)

นายกอบจ.แถลง10 นโยบายพัฒนาสงขลา แบ่งพื้นที่บริหารเป็น 4 โซน

ออฟไลน์ ต้อม_รัตภูมิ

นายกอบจ.สงขลา ร่วมเปิดประชุมสภาแถลงนโยบายการทำงาน 4 ปีเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดสงขลา โดยแบ่งกลุ่มพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่เป็น 4 โซน พร้อม 10 นโยบายการพัฒนาสงขลา ใน 4 ปีข้างหน้า

(25 ก.พ.64) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ร่วมประชุมแถลงนโยบายต่อสภาเป็นครั้งแรกในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชกสภอบจ.(สจ.) หัวหน้าส่วนราชการร่วมรับฟัง รวมถึงการถ่ายทอดไปยังพี่น้องประชาชนผ่านสื่อต่างๆ ด้วย   

โดยสรุปสาระสำคัญของการแถลงนโยบายของนายกอบจ.สงขลา ว่ามีความเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะทำให้จังหวัดสงขลา ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพที่มีอยู่ด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งกลุ่มพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เขตชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย อำเภอสะเดานาทวีสะบ้าย้อย กลุ่มที่ 2  พื้นที่ใจกลาง ประกอบด้วย อำเภอบางกล่ำ หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง และเมืองสงขลา กลุ่มที่ 3  พื้นที่รอบทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย อำเภอสิงหนคร สทิงพระ ระโนด กระแสสินธุ์ ควนเนียง และรัตภูมิ และกลุ่มที่ 4 พื้นที่พลังงานท่าเรือน้ำลึกและอุตสาหกรรม ประกอบด้วย อำเภอจะนะ นาหม่อม เทพา

ส่วนนโยบายการพัฒนาจังหวัดสงขลา มี 10 นโยบาย ดดยมีนโยบายที่น่าสนใจ อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพแพขนานยนต์ ให้สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรแออัดระหว่างอำเภอสิงหนครกับอำเภอเมืองสงขลา
ส่งเสริมและสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อำเภอสะเดา พัฒนาและส่งเสริมศูนย์บริบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจรทั้ง 4 มุมเมือง จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยว 1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้ สร้างแลนด์มาร์คในจังหวัดสงขลา เช่น สกายวอล์ค (Skywalk) เขาคอหงส์ และหอชมเมืองอำเภอหาดใหญ่ และขับเคลื่อนเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก

ปรับปรุงถนนรอบทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทยเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รอบทะเลสาบสงขลา (Riviera Road) สานต่อโครงการรถโมโนเรล เพื่อแก้ปัญหาจราจรในตัวเมืองหาดใหญ่และปริมณฑล และบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากับแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ และแผนการพัฒนาของส่วนราชการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (ดูนโยบายฉบับเต็มจากเอกสารประกอบ)


คำแถลงนโยบาย
ของ นายไพเจน มากสุวรรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
......................................................

เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่เคารพ
กระผม นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวจังหวัดสงขลา ที่ได้มอบความไว้วางใจให้กระผมได้รับโอกาสเข้ามาทำงานในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และขอแสดงความยินดีกับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา         ทุกท่านที่ได้รับการเลือกตั้ง ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญ และมีเกียรติในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา แห่งนี้

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่เคารพ กระผมขอใช้วาระอันสำคัญ ณ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาแห่งนี้ ได้แถลงนโยบายในการบริหารงานของกระผม และคณะผู้บริหาร ให้ทุกท่านได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารงานในระยะเวลา 4 ปี ต่อจากนี้ โดยที่กระผมมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เจริญก้าวหน้า เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ ตลอดทั้งเป็นประตูสู่อาเซียนให้จงได้  โดยกระผมพร้อมที่จะร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กร  ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและดำเนินโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาให้จังหวัดสงขลามีความเจริญเป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้อง และมีประสิทธิภาพโดยยึดถือเอาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่เคารพทุกท่านครับ ด้วยศักยภาพและความได้เปรียบของจังหวัดสงขลา ที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของประเทศ และในภูมิภาคนี้ กระผมมีความเชื่อมั่นว่า เราสามารถที่จะทำให้จังหวัดสงขลา ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพที่มีอยู่ด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยวิสัยทัศน์และนโยบายที่สอดคล้องกับสภาพของเมือง โดยการนำสงขลาให้เป็นเมืองต้นแบบของการพัฒนาท้องถิ่นของประเทศ โดยแบ่งกลุ่มพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เขตชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย อำเภอสะเดา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย โดยการพัฒนาให้เป็นเมืองการเกษตร การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน เป็นประตูสู่อาเซียน มีระบบขนส่งคมนาคมที่เหมาะสมและสะดวกสำหรับการนำเข้าและส่งออกสินค้า ตลอดถึงอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านด่านชายแดนทั้ง 4 ด่านหลัก
กลุ่มที่ 2  กลุ่มพื้นที่ใจกลาง ประกอบด้วย อำเภอบางกล่ำ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง และอำเภอเมืองสงขลา จะพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา โดยจะพัฒนาให้เป็น ทั้งเขตการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การคมนาคม และการศึกษา

กลุ่มที่ 3  พื้นที่รอบ ๆ ทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอควนเนียง และอำเภอรัตภูมิ โดยการมุ่งส่งเสริมให้เป็นเขตพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสินค้าการเกษตร  เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร ทั้งทางบก และทางทะเล เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศน์ของจังหวัดสงขลา ตลอดทั้งพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มที่ 4 พื้นที่พลังงานท่าเรือน้ำลึกและอุตสาหกรรม ประกอบด้วย อำเภอจะนะ อำเภอนาหม่อม อำเภอเทพา โดยจะพัฒนาให้เป็นพื้นที่พลังงาน และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่เคารพทุกท่าน
การบริหารงานของกระผมในระยะเวลา 4 ปี ต่อจากนี้ผมขออาสาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลา เพื่อนำพาจังหวัดสงขลาก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ ขจัดปัญหาความเดือดร้อน สร้างสังคมคุณภาพ สร้างรายได้ที่ยั่งยืน สร้างระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดูแลสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า พัฒนา และ   นำสงขลาไปสู่ความสำเร็จ ภายใต้สโลแกน "รวมพลังร่วมสร้างสุข" ร่วมพัฒนาสงขลาไปด้วยกัน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 35/4 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนเข้ารับหน้าที่ ข้าพเจ้า นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงขอแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ดังต่อไปนี้

1. นโยบายเร่งด่วนเป็นนโยบายที่ต้องทำทันที
1.1 แก้ไขปัญหาน้ำท่วม  และน้ำแล้งในพื้นที่ต่าง ๆโดยการจัดหาแหล่งเก็บกักน้ำจัดทำระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา และขุดลอกคูคลองระบายน้ำ
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) โดยการเพิ่มองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถรวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อการเข้าถึงทุกครัวเรือน
1.3 เพิ่มประสิทธิภาพแพขนานยนต์ ให้สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรแออัดระหว่างอำเภอสิงหนครกับอำเภอเมืองสงขลา
1.4 ส่งเสริม และสนับสนุน การจัดหาพื้นที่ค้าขายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นตลาดกลางจำหน่ายสินค้าโอทอป และวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดสงขลา
1.5 ซ่อมบำรุงรักษาถนนที่ชำรุด ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
1.6 ส่งเสริม และสนับสนุน การคัดแยกขยะในภาพรวมทุกชนิด เพื่อนำขยะมารีไซเคิล โดยเฉพาะพลาสติก
1.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์สินค้าฮาลาลของภาคใต้
1.9 จัดให้มีอุทยานการศึกษา (TK Park) และ Co-working Space ในพื้นที่ต่าง ๆ ตามความต้องการและเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน
1.10 สนับสนุนให้มีห้องสมุดไฮเทค ฟรี WiFi เป็นแหล่งเรียนรู้ประจำอำเภอ

2. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและอุตสาหกรรม
2.1 ส่งเสริมการค้นหาศักยภาพท้องถิ่น เพื่อให้ได้รับการพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยการวางแผนของชุมชนและท้องถิ่น
2.2 ส่งเสริม และสนับสนุนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการผลิตการแปรรูป และจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมของจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการให้มากขึ้น
2.3 ส่งเสริม และสนับสนุนในการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มสตรีและวิสาหกิจชุมชนโดยการจัดอบรม อาชีพ ตามความเหมาะสม
2.4 ส่งเสริม และสนับสนุน การจัดหาตลาดสินค้า จัดหาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การบริการ และการนำเสนอสินค้าของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ โดยการจัดงานแสดงสินค้า การออกร้าน และการเปิดตลาดกับผู้ค้า และแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น
2.5 ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้สารสนเทศ (E - commerce) เพื่อพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจออนไลน์
2.6 ส่งเสริม และสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อำเภอสะเดา เช่น บริเวณสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ และถนนเชื่อมต่อการค้าชายแดนประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย สร้างศูนย์คมนาคมครบวงจร และศูนย์กระจายสินค้าเกษตรเขตชายแดน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และสามารถเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลายจากจุดบริการเพียงจุดเดียว
2.7 ส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมปศุสัตว์และประมง 1 ตำบล 1 ฟาร์ม
2.8 ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำยางพารา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสงขลามากขึ้น
2.9 ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนา Smart Farmer (เกษตรเทคโนโลยีสมัยใหม่)

3. ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
3.1 ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ทั้งด้านสาธารณสุข ด้านการกีฬา และสันทนาการ
3.2 พัฒนา และส่งเสริมศูนย์บริบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจรทั้ง 4 มุมเมือง ของจังหวัดสงขลา       ด้วยการต่อยอดจากศูนย์สร้างสุขชุมชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
3.3 สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีในพื้นที่ โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสวนสุขภาพ
3.4 ดำเนินโครงการ อบจ.สัญจร เพื่อให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและความต้องการของประชาชนในแต่ละอำเภอ
3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยระบบเฝ้าระวังด้วยเครือข่ายทางสังคมโดยการพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งส่งเสริมชุมชนให้ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
3.6 พัฒนาและยกระดับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 สู่มาตรฐานสากล


4. นโยบายด้านปัญหายาเสพติด อาชญากรรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.1 จัดรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัคร เพื่อเร่งขจัดปัญหาการลักลอบจำหน่าย ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมของเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชนพ้นภัยจากยาเสพติด ตลอดจนส่งเสริมการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยา
4.2 สนับสนุนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติดให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดกรองบำบัดเยาวชนผู้ติดยาหรือเฝ้าระวังเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติด
4.3 ซ่อมแซมและเพิ่มไฟจราจร รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในถนนสายหลักและถนนสายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
4.4 จัดรถและเรือตรวจการณ์ เพื่อช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
4.5 ส่งเสริม และสนับสนุนเครือข่าย อปพร. ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน รวมถึงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
4.6 สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.7 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยต่าง ๆ แก่ประชาชน สถานประกอบการ สถานศึกษาและสถานที่ราชการ รวมทั้งจัดทำคู่มือความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

5. นโยบายด้านการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ของประชาชน
5.1 ส่งเสริม และสนับสนุนการขยายโอกาส และวางรากฐานทางการศึกษาของเด็กให้มีคุณภาพ เช่น การจัดการสอนเสริม รวมทั้งส่งเสริมให้มีโรงเรียนเปิดสอน 4 ภาษาหลักของอาเซียน          (ไทย จีน อังกฤษ และมลายูกลาง) เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
5.2 ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนด้านศาสนาทุกศาสนา โดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาครูผู้สอนให้มีคุณภาพ
5.3 ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่กับหลักสูตรสามัญ (ปอเนาะ) และครูอิสลามศึกษา รวมทั้งพัฒนาสร้างเยาวชนต้นแบบ
5.4 ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทางการศึกษาในระดับประเทศ
5.5 ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กและด้อยโอกาส โดยเฉพาะโรงเรียน ตชด. ด้วยการสนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเพิ่มอาหารเช้าและนมให้กับเด็ก ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน
5.6 สนับสนุนการจัดสัมมนาหรือการจัดเวทีวิชาการ การนำเสนอผลงานด้านการศึกษาวิจัยและบทความทางวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในจังหวัดสงขลา

6. นโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
6.1 สนับสนุนและร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดสงขลา เพื่อจัดให้มีแหล่งท่องเที่ยว 1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายกับประเทศในประชาคมอาเซียน
6.2 สร้างแลนด์มาร์คในจังหวัดสงขลา เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากในประเทศและต่างประเทศ เช่น สกายวอล์ค (Skywalk) เขาคอหงส์ และหอชมเมืองอำเภอหาดใหญ่ สร้างพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ และขับเคลื่อนเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก เป็นต้น
6.3 ปรับปรุงถนนรอบทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทย เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รอบทะเลสาบสงขลา (Riviera Road)
6.4 ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ จัดให้มีตลาดคนเดิน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพิ่มการใช้จ่ายของภาคประชาชน รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงสู่ตลาดอาเซียน การแข่งขันนกกรงหัวจุก การแข่งขันเรือยาว เป็นต้น
6.5 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยวในพื้นที่นครหาดใหญ่และนครสงขลา ให้ก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของเมืองหาดใหญ่ โดยการจัดให้มีถนนไชน่าทาวน์ ถนนอาหารจีน ถนนอาหารไทย และถนนอาหารฮาลาล เป็นต้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมให้เมืองหาดใหญ่เป็นเมืองแห่งความสุข และส่งเสริมให้นครสงขลาเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์
6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนยกระดับการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามความจำเป็นและตามความต้องการ
6.7 ส่งเสริม และสนับสนุนให้จังหวัดสงขลาเป็นเมืองกีฬา Sport City สร้างสนามกีฬามาตรฐาน 1 อำเภอ 1 สนามกีฬา เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดสงขลา
6.8 สนับสนุน และส่งเสริมการสร้างสังคมกีฬา รวมทั้งส่งเสริมเยาวชนนักกีฬากล้าพันธุ์ เพื่อสร้างรายได้ และพัฒนาสู่อาชีพ
6.9 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

7. นโยบายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี
7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซมโบราณสถาน ศาสนสถาน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้อันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิด
7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางศาสนาตามความเชื่อความศรัทธาของประชาชนในวันสำคัญของทุกศาสนา รวมทั้งเชิดชูและให้ความสำคัญกับผู้นำและตัวแทนของทุกศาสนา
7.3 จัดให้มีอาคาร และศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรม และสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
7.4 จัดหารถละหมาดเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา
7.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้สืบต่อไป
7.6 ส่งเสริมให้มีสถานที่ในการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น หนังตะลุง มโนราห์ เป็นต้น เพื่อจัดให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และอนุรักษ์สืบทอดต่อไป

8. นโยบายด้านการพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และการจราจร
8.1 สนับสนุนการพัฒนาผังเมืองให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด
8.2 สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเขตพื้นที่ชายแดนเพื่อยกระดับให้เป็นเมืองการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษควบคู่ไปกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะดวกสบาย ปลอดภัย และได้มาตรฐาน เช่น เขตด่านประกอบ ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ เป็นต้น
8.3 ปรับปรุงถนนทุกสายที่ขึ้นทะเบียนเป็นถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้เป็นถนนที่สะดวกสบายในการสัญจรไปมา มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน เป็นถนนไร้ฝุ่น และมีไฟฟ้าส่องสว่างในจุดที่สำคัญ
8.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่เน้นศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล รวมทั้งสนับสนุนการบูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน
8.5 ก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนในจุดที่มีการจราจรหนาแน่นและเป็นจุดเสี่ยง เช่น บริเวณโรงเรียน โรงพยาบาล และโรงงาน เป็นต้น
8.6 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาจราจรในนครหาดใหญ่ และนครสงขลา โดยการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในการก่อสร้างถนนสายใหม่ที่เชื่อมโยงกับถนนสายหลักเพื่อระบายการจราจร ตลอดทั้งเอื้อประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งและลดความแออัดของการจราจรภายในตัวเมือง
8.7 สานต่อโครงการรถโมโนเรล เพื่อแก้ปัญหาจราจรในตัวเมืองหาดใหญ่ และปริมณฑล
8.8 จัดตั้งศูนย์ อบจ.ส่วนหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที และรับเรื่องราวร้องทุกข์กระจายทุก 4 มุมเมือง
8.9 เพิ่มแพขนานยนต์ เพิ่มท่าเทียบเรือเพื่อแก้ปัญหาการจราจร สัญจรระหว่างอำเภอสิงหนคร และอำเภอเมืองสงขลา ในชั่วโมงเร่งด่วน
8.10 ส่งเสริม ผลักดัน ให้สงขลาเป็น เมืองอัจฉริยะ Smart City เมืองกีฬา Sport City และเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการ MICE City

9. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
9.1 ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาป่าชายเลน และสร้างปะการังเทียมเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับประมงชายฝั่ง
9.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศของทะเลสาบสงขลา โดยการเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำ และป่าชายเลน ตามหลักวิชาการและตามความต้องการของประชาชน
9.3 รณรงค์ส่งเสริมให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหามลภาวะ ปัญหาคุณภาพอากาศ ปัญหาน้ำเสีย รวมทั้งส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันสาเหตุที่ทำให้เกิดมลภาวะ รวมทั้งส่งเสริมการเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุก การยึดครอง การทำลายป่าไม้ คูคลอง หนองบึง และพื้นที่สาธารณะ
9.4 ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในพื้นที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีและเหมาะสม เช่น การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง นำขยะพลาสติกมารีไซเคิล หรือแปรรูปเป็นพลังงาน และทำเป็นปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
9.5 สนับสนุนการก่อสร้าง บ่อบำบัดน้ำเสีย 4 เทศบาลหลัก (หาดใหญ่ ควนลัง คอหงส์ คลองแห)

10. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
10.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้ได้รับการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และการทำวิจัย เพื่อยกระดับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการให้บริการประชาชน
10.3 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของประชาชน โดยการร่วมกันมีบทบาท และรับผิดชอบต่อการรักษาระเบียบ กฎหมาย ข้อบัญญัติท้องถิ่น
10.4 พัฒนาระบบข้อมูลการจัดเก็บรายได้ และการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาให้มีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น
10.5 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรตลอดทั้งให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว แม่นยำและโปร่งใส โดยยืดถือประโยชน์สุข ของประชาชน
10.6  บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากับแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ และแผนการพัฒนาของส่วนราชการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
10.7 จัดระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่เคารพ
ด้วยนโยบายทั้ง 10 ด้าน ที่กระผมได้แถลงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาแห่งนี้ กระผมขอเรียนว่า กระผมมีความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ ที่จะนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารราชการในอดีตที่ผ่านมาของตัวกระผม พร้อมด้วยทีมงาน  ที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลาของเราอย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้กรอบของนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา แห่งนี้ เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ และความภาคภูมิใจร่วมกัน

กระผมขอขอบพระคุณ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ให้เกียรติรับฟังคำแถลงนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในวันนี้

กระผม และคณะผู้บริหารของกระผมทุกท่าน หวังว่าจะได้รับความร่วมมือและความไว้วางใจจากท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในการให้การสนับสนุนการบริหารงานของกระผม และคณะผู้บริหารของกระผม ตลอดวาระการทำงานในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาด้วยดี ตลอดไป

ขอขอบพระคุณ
รีวิวธุรกิจ เกาะติดบ้านเมือง ร้อยเรื่องท้องถิ่น TLP : 0897384215

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]