ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ส่องกระแสเปลี่ยน 48 เทศบาลของสงขลา มีนายกใหม่ถึง 27 คน

เริ่มโดย ฅนสองเล, 12:52 น. 07 เม.ย 64

ฅนสองเล

ส่องกระแสเปลี่ยน 48 เทศบาลของสงขลา มีนายกใหม่ถึง 27 คน

การเลือกตั้งเทศบาลเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 จังหวัดสงขลา มีท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลรวมทั้งสิ้น 48 แห่ง มีนายกใหม่ถึง 27 คน โดยเฉพาะเทศบาลนคร 2 แห่ง เปลี่ยนนายกใหม่ทั้งหมด ส่วนเทศบาลเมือง 11 แห่ง เหลือพื้นที่ให้นายกเก่าเข้าวินแค่ 2 ที่เท่านั้น โดยแบ่งเป็นรูปแบบต่างๆ ดังนี้

เทศบาลนคร 2 แห่ง ได้นายกใหม่ทั้งหมด

1. เทศบาลนครสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา นายศรัญ บิลพัฒน์ (ใหม่)
2. เทศบาลนครหาดใหญ่ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี (ใหม่)

เทศบาลเมือง 11 แห่ง ได้นายกใหม่ 9 คน

1. เทศบาลเมืองบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ นายวินัย รัตนพันธ์
2. เทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์
3. เทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ นายสันติ เหมมันต์
4. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ นายชอบ บิญกาญจน์
5. เทศบาลเมืองสิงหนคร อ.สิงหนคร นายกอง จันทร์สว่าง
6. เทศบาลเมืองสะเดา อ.สะเดา นายวัชชพล ปริสุทธิ์กุล
7. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อ.สะเดา นายอรรพล พร้อมมูล
8. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา นายจักรธร สุริแสง
9. เทศบาลเมืองม่วงงาม อ.สิงหนคร นายประทีป จันทบูลย์

ได้นายกคนเดิม 2 แห่ง คือ
1. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.ส.ต.จรูญ เรืองฤทธิ์
2. เทศบาลเมืองควนลัง อ.หาดใหญ่ นายสมบูรณ์ ปัญญาธนากร

เทศบาลตำบล 35 แห่ง คนเดิมได้ 19 คน คนใหม่ 16 คน

1. เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย นายกระจ่าง สุวรรณรัตน์ คนเดิม
2. เทศบาลตำบลพะวง อ.เมืองสงขลา นายเจือ กิ้มอั้น คนเดิมไม่มีคู่แข่ง
3. เทศบาลตำบลพะตง อ.หาดใหญ่ นายชัยณรงค์ ศรประสิทธิ์ คนเดิมไม่มีคู่แข่ง
4. เทศบาลตำบลน้ำน้อย อ.หาดใหญ่ นายโชค กิจฉาโณ คนใหม่
5. เทศบาลตำบลบ้านไร่ อ.หาดใหญ่ นายสาโรจน์ รัตนพันธ์ คนใหม่
6. เทศบาลตำบลคูเต่า อ.หาดใหญ่ นายยะ๊ย๋า ศรีอาหมัด คนใหม่
7. เทศบาลตำบลท่าช้าง อ.บางกล่ำ นายวิทยา ทิพย์มณี คนเดิมไม่มีคู่แข่ง
8. เทศบาลตำบลระโนด อ.ระโนด นายสุพจน์ นวลทอง คนใหม่
9. เทศบาลตำบลบ่อตรุ อ.ระโนด นายกระจายศักดิ์ ศรีสงค์ คนใหม่
10. เทศบาลตำบลเทพา อ.เทพา นายเฉลิมพล ทิพย์มณี คนเดิมไม่มีคู่แข่ง
11. เทศบาลตำบลลำไพล อ.เทพา นายเล็ก ขาวทอง คนใหม่
12. เทศบาลตำบลนาทวี อ.นาทวี นายอภิรักษ์ นิคมรัตน์ คนใหม่
13. เทศบาลตำบลควนเนียง อ.ควนเนียง นายศุภกิจ พงศ์อักษร คนเดิม
14. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ นายอนุวัช แก้วสว่าง คนใหม่ล้มแชมป์เก่า
15. เทศบาลตำบลนาสีทอง อ.รัตภูมิ นายยุทธวีร์ สุนทราภรณ์ คนใหม่
16. เทศบาลตำบลคลองแงะ อ.สะเดา นายสุวัฒน์ เลิศจิตต์ธรรม คนเดิม
17. เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา นายสุริยา ยีขุน คนเดิมไม่มีคู่แข่ง
18. เทศบาลตำบลสำนักขาม อ.สะเดา นายเกชา เบ็ญคาร คนเดิม
19. เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ นายโสพล ไชยวงศ์ คนเดิม
20. เทศบาลตำบลจะนะ อ.จะนะ นายสุริยะ ปาราเล่ คนใหม่
21. เทศบาลตำบลสทิงพระ อ.สทิงพระ นายชยุต ขุนรักษาพล คนใหม่
22. เทศบาลตำบลโคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง นายสมนึก บุตรคง คนเดิม
23. เทศบาลตำบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง นายประสิทธิ์ แก้วมรกต คนเดิมไม่มีคู่แข่ง
29. เทศบาลตำบลบางเหรียง อ.ควนเนียง นายเวียง จันทฤทธิ์ คนเดิม
24. เทศบาลตำบลเกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา นายรอเซ็ง ไหรเจริญ คนเดิม
25. เทศบาลตำบลบ้านหาร อ.บางกล่ำ นายสุวรรณ ตรีไวย คนใหม่ไม่มีคู่แข่ง
26. เทศบาลตำบลชะแล้ อ.สิงหนคร นายถาวร ไชยมะโน คนเดิมไม่มีคู่แข่ง
27. เทศบาลตำบลเชิงแส อ.กระแสสินธุ์ นายทิวา สังขบุญญา คนเดิม
28. เทศบาลตำบลบ้านนา อ.จะนะ นายฮาหรน หมันหลอ คนใหม่
30. เทศบาลตำบลนาทวีนอก อ.นาทวี นายดลเล๊าะ ขะเดหรี คนใหม่ 
31. เทศบาลตำบลปากแตระ อ.ระโนด นายสมเพียร บุญศิริ คนใหม่
32. เทศบาลตำบลคูหาใต้ อ.รัตภูมิ นายประกอบ จันทสุวรรณ คนเดิม
33. เทศบาลตำบลนาทับ อ.จะนะ นายสุไหลหมาน โหดเส็น คนเดิม
34. เทศบาลตำบลปาดัง อ.สะเดา นายก้อริก หากมุสา คนใหม่
35. เทศบาลตำบลท่าพระยา อ.สะบ้าย้อย นายประสิทธิ์ สิกกะ คนเดิม

zackwang