ข่าวสารและสาระ > ทันข่าวท้องถิ่น

อบจ.พร้อมพัฒนาห้องสมุดซุนยัดเซ็นสู่หอสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชาวหาดใหญ่

(1/1)

ต้อม_รัตภูมิ:
อบจ.พร้อมพัฒนาห้องสมุดซุนยัดเซ็นสู่หอสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชาวหาดใหญ่ 

อบจ.สงขลา เร่งติดตามโครงการหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้นศักยภาพการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตราฐาน เพื่อพัฒนาสงขลาเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้

เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมสำนักเลขานุการนายก อบจ.สงขลา ดร. อับดุลรอหมาน กาเย็ม รองนายก อบจ.สงขลา นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายก อบจ.สงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกอบจ.สงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.สงขลา พร้อมด้วยนายพรสรรค์ สันติวรคุณ นายกสมาคมฮากกาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการออกแบบก่อสร้างอาคาร เพื่อจัดทำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารมูลนิธิหอสมุดประชาชนหาดใหญ่ (หอสมุดซุนยัดเซน) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เช่าที่ดินเพื่อที่จะทำการก่อสร้างอาคารห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารมูลนิธิหอสมุดประชาชนหาดใหญ่ (หอสมุดซุนยัดเซน) เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับเด็กๆ เยาวชน ตลอดจนถึงประชาชนทั่วไป ได้ค้นคว้าหาความรู้ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบห้องสมุดที่ทันสมัย และเป็นศูนย์เรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ซึ่งมีเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่จะสามารถช่วยร่นระยะเวลาทำกิจกรรมต่างๆให้สั้นลง

ดังนั้น เยาวชนคนรุ่นใหม่จึงควรได้มีแหล่งเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์ต่อประเทศ เพราะหากสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เร็ว ก็จะสามารถบริหารจัดการในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดี ข้อมูลข่าวสารจึงเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานในทุกๆ องค์กร ซึ่งบุคลากรของแต่ละองค์กรก็จะมีความต้องการในการใช้สารสนเทศที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีศูนย์รวมองค์ความรู้ในรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ในเร็วๆนี้   

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version