ข่าวสารและสาระ > ข่าวสารทั่วทิศ

เชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกพริกเขียวมัน เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดรับชดเชยกก.5 บาท

(1/1)

ต้อม_รัตภูมิ:
เชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกพริกเขียวมัน เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดรับชดเชยกก.5 บาท

จังหวัดสงขลา เชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกพริกเขียวมัน เข้าร่วมโครงการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายพริกเขียวมัน ในกลุ่มแหล่งผลิตภาคใต้ ปี 2564 จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกพริกเขียวมันในพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการจำหน่ายพริกเขียวมันตามโครงการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายพริกเขียวมัน ในกลุ่มแหล่งผลิตภาคใต้ ปี 2564 จังหวัดสงขลา โดยกำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเกษตรกรที่จะเข่าร่วมโครงการ  คือ ผู้สนใจจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้ปลูกพริกเขียวมันกับ กรมส่งเสริมการเกษตร หรือกรณีไม่ได้ขึ้นทะเบียนขอให้กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ลงนามรับรอง

โดยจะมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเชื่อมโยงการจำหน่ายพริกเขียวมันให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1000  ตัน ในอัตรากิโลกรัมละ 5 บาท ประชนสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่ จุดรวบรวมกระจายพริกเขียวมันอำเภอระโนด ณ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติม โทร 074-536147

สำหรับจุดรวบรวมและกระจายพริกเขียวมัน ตามโครงการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายพริกเขียวมัน ในกลุ่มแหล่งผลิตภาคใต้ ปี 2564 จังหวัดสงขลา เพื่อรับซื้อพริกเขียวมันจากเกษตรกร ได้กำหนดจุดรวบรวมและกระจายพริกเขียว ได้แก่ จุดรวบรวมและกระจายพริกเขียวมัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และจุดอื่นๆ ที่มีการนัดหมายซื้อขายในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งจากการลงพื้นที่ประสานกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกเขียวมัน ได้มีการตกลงเพิ่มจุดรวบรวมและกระจายพริกเขียวมันให้ครอบคลุมพื้นที่ปลูกพริกเขียวมัน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ทำการกำนันประจำตำบล และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มเกษตรกร ในการซื้อขายพริกเขียวมัน

ฟารีด้า รอดกุบ /เรียบเรียง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version