ข่าวสารและสาระ > ทันข่าวท้องถิ่น

22-07-64 โควิด-19 สงขลายอดพุ่ง 253 ราย คลัสเตอร์โรงงาน 103 ราย

(1/1)

ต้อม_รัตภูมิ:
ล๊อกดาวน์ไม่ได้ผล 22-07-64 โควิด-19 สงขลายอดพุ่ง 253 ราย คลัสเตอร์โรงงาน 103 ราย

22 ก.ค.64 สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสงขลา กลับมาสู่ยอดผู้ป่วยใหม่เกิน 200 อีกครั้งหลังลดลงช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาโดยวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ถึง 253 แบ่งเป็นกลุ่มชุมชน 150 ราย และจากโรงงาน 103 ราย วันนี้จึงมีคำถามว่ามาตรการต่างๆ ที่บังคับใช้ในโรงงานได้ผลหรือไม่ ควรมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรหรือไม่เพราะยังมีหลายโรงงานยังเปิดตามปกติเดินเครื่องกันตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่ร้านค้าชาวบ้านต้องหยุด ต้องถูกมาตรการคุมเข้มมากมาย

จังหวัดสงขลา ตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในโรงงาน ตลาด และในชุมชน รวมถึงการตรวจคัดกรองผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และแยกกักตัวผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงไม่ให้สัมผัสกับบุคคลอื่น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ครอบครัว ชุมชน หรือสถานที่ทำงาน โดยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 253 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานโชติวัฒน์นาหม่อม และผู้สัมผัส จำนวน 56 ราย (พนักงานรายใหม่ 54 ราย / ผู้สัมผัส 2 ราย)
2. พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานทรอปิคอลแคนนิ่งและผู้สัมผัส จำนวน 29 ราย (พนักงานรายใหม่ 4 ราย / ผู้สัมผัส 25 ราย)
3.พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 9 แห่ง (อีลีไทย,ศรีตรังโกลฟส์,คิงฟิชเชอร์,โชติวัฒ์อุตสาหกรรม,นิสซุย,สยามอินเตอร์,สงขลาแคนนิ่ง,ไฮไท,หลีเฮงฟู้ด) และผู้สัมผัส  รวมจำนวน 47 ราย (พนักงานรายใหม่ 35 ราย / ผู้สัมผัส 12 ราย)
4. ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน / ตลาด และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (ตลาดสดจะนะ,ตลาดสดสะเดา,ตลาดสดพลาซ่า,ตลาดวชิรา)  รวมจำนวน 10 ราย (รายใหม่ 2 ราย / ผู้สัมผัส 8 ราย)
5. กลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดและสัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากต่างจังหวัด จำนวน 18 ราย
6. กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่างๆ จำนวน 59 ราย
7. ผู้ป่วยจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอื่นๆ จำนวน 44 ราย (บริษัท,กู้ชีพควนลัง,เซนทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่,โรงฆ่าสัตว์คลองแห,ไปรษณีย์ควนลัง,เทศบาล ต.จะนะ/บ้านนา/นครสงขลาและผู้สัมผัส/เมืองสิงหนคร,บุคคลากรสาธารณสุขและผู้สัมผัส,โลตัสสงขลา และกลุ่มอื่นๆ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค)

วันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจ้งหวัดสงขลา ประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดสงขลา วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 253 ราย พบมากสุดในอำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม และอำเภอสิงหนคร ตามลำดับ มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุกพบมากสุด ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงในครอบครัว ชุมชน ตามมาด้วยกลุ่มโรงงานและผู้สัมผัส กลุ่มมัรกัส โรงเรียนสอนศาสนา และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงอื่น ๆ โดยผู้ป่วยทั้งหมด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้ทำการสอบสวนโรคและส่งตัวเข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา วันนี้ในที่ประชุมได้รายงานแบบจำลองเพื่อการคาดการณ์ผลของมาตรการ Locdown และ กลยุทธ์ในการฉีดวัคซีน รวมถึงการรายงานการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 การส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับภูมิลำเนา และชี้แจงขั้นตอนการขออนุญาตเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยหากมีความจำเป็นต้องเดินทางต้องขออนุญาตจากส่วนราชการที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งกำหนดให้ ในเวลาราชการดำเนินการขอใบรับรองอนุญาตเดินทางได้ ที่ว่าการอำเภอ ซึ่งออกโดยนายอำเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สำหรับนอกเวลาราชการให้ดำเนินการขอใบรับรองอนุญาตเดินทางที่ สถานีตำรวจภูธร ซึ่งออกให้โดยหัวหน้าสถานีหรือผู้ได้รับมอบหมาย เท่านั้น
 
นอกจากนี้ในที่ประชุมมีการเสนอร่าง คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และสถานที่หรือกิจการที่มีความจำเป็นต้องเปิด ให้ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขเฉพาะเพื่อการควบคุมโรค ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้จังหวัดสงขลาจะออกประกาศถึงรายละเอียดต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

ข่าว-ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version