ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์

เริ่มโดย นางสาวปันสุธา ย้อยนวล, 17:17 น. 08 ส.ค 64

นางสาวปันสุธา ย้อยนวล

ชื่อเรื่อง               รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาทัศนศิลป์  เรื่องสร้างสรรค์งานศิลป์  ของ
                     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้วิจัย   นางสาวปันสุธา  ย้อยนวล โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง  สำนักการศึกษา  เทศบาล
                     นครนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา       2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์  เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทัศนศิลป์  เรื่องสร้างสรรค์งานศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  และ (3) เปรียบเทียบความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์  วิชาทัศนศิลป์  เรื่องสร้างสรรค์งานศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวน 40 คน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แผนการจัดการเรียนรู้ และ (4) แบบทดสอบวัดความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ  t – test   (One Sample test) 

ผลการวิจัยพบว่า   
   1.   ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  วิชาทัศนศิลป์ เรื่องสร้างสรรค์งานศิลป์ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  ( = 4.43 )  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.75/83.72  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80     
   2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม              การเรียนรู้  วิชาทัศนศิลป์  เรื่องสร้างสรรค์งานศิลป์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ            ทางสถิติที่ระดับ .05   
   3.   ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้             ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาทัศนศิลป์  เรื่องสร้างสรรค์งานศิลป์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05     กิม