ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี

เริ่มโดย นางสาวปันสุธา ย้อยนวล, 11:23 น. 13 ส.ค 64

นางสาวปันสุธา ย้อยนวล

ชื่อเรื่อง   :  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4
ผู้วิจัย   :  นางสาวปันสุธา  ย้อยนวล  โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง สำนักการศึกษา เทศบาล
                  นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา   :  2563

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ก่อนเรียนและหลังเรียน  และ 4)  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2563  จำนวน  35  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี (2) แผนการจัดการเรียนรู้ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่า  t-test  แบบ  dependent     

ผลการวิจัย
           1. ผลการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   มีผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 7 ชุด ผ่านการประเมินในระดับดีถึงดีมาก และโดยรวมแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี มีคุณภาพระดับดี ( = 4.46  S.D. = 0.50) สามารถนำไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ได้     
           2. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่า  แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี  ทั้ง 7 ชุด มีประสิทธิภาพโดยรวม  E1/ E2  =  85.71/82.86 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
          3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ ด้วยแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
          4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ ด้วยแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ( = 4.46  S.D. = 0.50) 

lobby


jakeanthony

ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันของคุณ มันเจ๋งมาก ส.บ๊ายบาย
business voip service