gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  (อ่าน 3124 ครั้ง)

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

ออฟไลน์ ดิเรก

ชื่อเรื่อง      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องน้ำ ฟ้า ดวงดาว โดยใช้ ESPCE MODEL สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย      รมณ  เธียรเกตุชู
ชื่อหน่วยงาน   โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ปีที่วิจัย       2562

บทคัดย่อ

   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องน้ำ ฟ้า ดวงดาว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานใน              การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องน้ำ ฟ้า ดวงดาว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องน้ำ ฟ้า ดวงดาว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องน้ำ ฟ้า ดวงดาว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (4) เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องน้ำ ฟ้า ดวงดาว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบสอบถาม แบบวิเคราะห์เอกสาร รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (3) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) การทดสอบค่าที (t-test Dependent Sample) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
   ผลการวิจัยพบว่า
          1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ที่นักเรียนและครูต้องการ พบว่า นักเรียนและครูส่วนใหญ่ต้องการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องน้ำ ฟ้า ดวงดาว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
          2. รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องน้ำ ฟ้า ดวงดาว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นใช้ชื่อเรียกว่า “ESPCE Model” มีองค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน และเงื่อนไขการใช้รูปแบบ           การสอน โดยมีกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นทบทวนความรู้เดิม (Elicitation of the paior knowledge)  2) ขั้นจุดประกายความคิด (Sparkling) 3) ขั้นปฏิบัติ (Point of experience) 4) ขั้นสรุปกิจกรรม (Culminating Activities) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) 
          3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     เรื่องน้ำ ฟ้า ดวงดาว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า มีประสิทธิภาพ  E1 / E2 เท่ากับ  84.54/83.76 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องน้ำ ฟ้า ดวงดาว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
         4. ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องน้ำ ฟ้า ดวงดาว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ทุกข้อมีผลการประเมินในระดับดี   อยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องน้ำ ฟ้า ดวงดาว ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]