ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

มรภ.สงขลา ติวเข้ม นศ.ป.โท ทำวิทยานิพนธ์

เริ่มโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 16:42 น. 21 ม.ค 54

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มรภ.สงขลา ติวเข้ม นศ.ป.โท ทำวิทยานิพนธ์
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้คำปรึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รุ่น 1 หวังดูแลช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาโท ให้ทำวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จทันระยะเวลาที่กำหนด โดยเชิญวิทยากรจากหลายสถาบันติวเข้มนักศึกษา ในวันที่ 15, 23 และ 24 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดเผยว่า ขณะนี้มีนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2549 จำนวน 44 คน สำเร็จการศึกษาแล้ว 4 คน ออกกลางคัน 4 คน ยังคงศึกษาอยู่ 36 คน ซึ่งนักศึกษาบางรายยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หากไม่ได้ดำเนินการภายในเดือนพฤษภาคม 2554 จะส่งผลให้ไม่สำเร็จการศึกษา และอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน จึงได้ประสานงาน ติดต่อ สอบถามนักศึกษา พบว่าต้องการรับความช่วยเหลือดูแลการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
ด้วยเหตุนี้ บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อดูแลช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2549 ให้มีหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รวมทั้งส่งเสริม ประสานงาน สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาจัดทำรูปเล่มฉบับสมบูรณ์และเขียนบทความวิจัย โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะดำเนินการ 3 วัน คือในวันที่ 15 มกราคม, วันที่ 23 และ 24 มกราคม 2554 โดยมีการแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาแต่ละหลักสูตร ได้ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และอาจารย์เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตร     
   "บัณฑิตวิทยาลัยมีการทำวิจัยเรื่องการศึกษาความเสี่ยงในการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อทราบถึงอุปสรรคของผู้เรียน โดยในปีการศึกษา 2554 มีการปรับเปลี่ยนระบบช่วยเหลือดูแลการทำวิทยานิพนธ์ มาเป็นระบบ DTS (Developing of Thesis System) คือศึกษาในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการทำวิทยานิพนธ์ ข้อดีก็คือนักศึกษาไม่ต้องเร่งทำวิทยานิพนธ์ในช่วงปีหลัง ทำให้โอกาสที่จะเรียนจบภายในระยะเวลาที่กำหนดมีมากขึ้น"
   ด้าน ผศ.ดร.ประสิทธิ์ สังขมณี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่า ไม่ค่อยมีสถาบันการศึกษาแห่งใด ที่จะเป็นธุระผลักดันให้นักศึกษาระดับปริญญาโทได้สำเร็จการศึกษาออกไปแต่สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรามีความปรารถนาดีในการที่จะจัดให้นักศึกษาได้รับคำแนะนำดีๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าเรียนที่นี่จะต้องทำวิทยานิพนธ์แผน ก เท่านั้น เพราะเมื่อศึกษาจบออกไปแล้วจะมีความสง่างามในการที่จะศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นไป และนี่ก็คือจุดแข็งของการเรียนระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา