ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

สธ.สงขลา พิจารณาแนวทางการขออนุญาตผลิตกัญชง หลังมีผู้ยืนคำขอแล้ว 4 ราย

เริ่มโดย ฅนสองเล, 15:23 น. 02 ก.ย 64

ฅนสองเล

สธ.สงขลา พิจารณาแนวทางการขออนุญาตผลิตกัญชง หลังมีผู้ยืนคำขอแล้ว 4 ราย

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการจังหวัดเร่งพิจารณาแนวทางการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) สารเสพติดให้โทษประเภท 5

(1 ก.ย. 64) ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) ยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ในจังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้มีผู้ยื่นคำขอรับอนุญาตเพื่อพิจารณาผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) แล้วจำนวน 4 ราย ในพื้นที่อำเภอสะเดา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอรัตภูมิ และอำเภอเมืองสงขลา

โดยวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชงนั้น จะต้องมีไว้เพื่อประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์จากเส้นใยตามประเพณี วัฒนธรรม ตามวิถีชีวิต และใช้ในครอบครัวเท่านั้น ทั้งนี้มีพื้นที่ปลูกได้ครอบครัวละไม่เกิน 1 ไร่ เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ และเพื่อประโยชน์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตกัญชง สำหรับบุคคลธรรมดา และวิสาหกิจชุมชนที่ไม่เป็นนิติบุคคล จะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และมีถิ่นที่อยู่หรือสำนักงานในไทย ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่ล้มละลาย ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต และไม่เคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิด, นิติบุคคล จะต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีถิ่นที่อยู่หรือสำนักงานในไทย ไม่ล้มละลาย ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต และไม่เคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิด ส่วนหน่วยงานของรัฐจะต้องมีวัตถุประสงค์ตามภารกิจนั้น ๆ อย่างชัดเจน

สำหรับหลักการดำเนินการภายใต้กฏกระทรวงกัญชง 2563 จะต้องมีใบอนุญาตการผลิตนำเข้า ส่งออกจำหน่าย และครอบครอง นอกจากนี้จะต้องปลูกกัญชงในสายพันธุ์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ซึ่งจะต้องมีปริมาณสาร THC ไม่เกินร้อยละ 1: ตามประกาศ คกก. ยส. เรื่องกำหนดลักษณะกัญชง พ.ศ. 2562 มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ปลูกที่ไหน ใช้สายพันธุ์อะไร และขายให้ใคร หากตรวจสอบว่าผลการตรวจวิเคราะห์มีปริมาณสาร THC ไม่เกินร้อยละ 1 ให้ดำเนินการทำลายหรือด้วยวิธีตามที่ คกก. กำหนด

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ตอบกลับอย่างรวดเร็ว

ชื่อ:
การยืนยัน:
กรุณาเว้นช่องนี้ว่างไว้:
พยัญชนะไทยรองตัวสุดท้าย:
shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง