ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ชมรมศิษย์เก่าธิดานุเคราะห์ มอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอป้องกันโควิด-19

เริ่มโดย ฅนสองเล, 13:41 น. 02 ธ.ค 64

ฅนสองเล

ชมรมศิษย์เก่าธิดานุเคราะห์ มอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอป้องกันโควิด-19

"Spirit of Thida" โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าฯ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอ โครงการรณรงค์เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการป้องกันภัยโควิด–19 ส่งเสริมนักเรียนตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมปลอดภัยห่างไกลโควิด-19

(2 ธันวาคม 2564) ณ ห้องประชุมจอห์น ปอล ชั้น 4 อาคารปีติมหาการุญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอ โครงการรณรงค์เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการป้องกันภัยโควิด–19 โดยมีซิสเตอร์ทองอยู่  กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวนการโรงเรียนธิดานุเคราะห์ นางสาวอัญชลี ตันพาณิชรัตนกุล ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนธิดานุเคราะห์ พร้อมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนที่ได้รับรางวัลร่วมในพิธี

นางสาวอัญชลี ตันพาณิชรัตนกุล ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนธิดานุเคราะห์ กล่าวว่าโครงการรณรงค์เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการป้องกันภัยโควิด-19 เพื่อสร้างการตระหนักรู้ รณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 แก่นักเรียน และสร้างความรักความสามัคคีจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัว โดยได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนและสมาชิกในครอบครัวร่วมกันถ่ายคลิปวีดิโอวิธีวิธีป้องกันและการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-19 และเผยแพร่คลิปวิดิโอสู่สาธารณะผ่านทางเฟสบุ๊ก อีกทั้งยังนำผลงานของนักเรียนมาเป็นส่วนหนึ่งในการ บูรณาการความรู้ในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียน

โดยมีนักเรียนส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมการประกวดจำนวน 2,854 คน และมีนักเรียนได้รับรางวัลจากการคัดเลือกของคณะกรรมการ จำนวน 9 รางวัล ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน จากการเผยแพร่ผลงานผ่านทางเฟสบุ๊กและมีผู้เข้าชมกดถูกใจและกดแชร์ จำนวน 4 รางวัล และรางวัลขวัญใจศิษย์เก่า จากผลงานการถ่ายทำและตัดต่อมิวสิกวีดิโอป้องกันภัยโควิด-19 จำนวน 1 รางวัล โดยมีรายละเอียดของแต่ละรางวัลดังนี้

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (รายชื่อครูที่ปรึกษา)
- ชนะเลิศ เด็กหญิง เอมิกา มงคลธารณ์    ป.1/1 ครูชนกเนตร สงสุรินทร์
- รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิง จิณัฐมาศก์ ไทยเจริญ    ป.2/5 ครูธีรพร รัตนกุล
- รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิง อธิษฐ์ชญาดา แสงจันทร์ ป.2/3 ครูตองหทัย เกื้อก่อบุญ
- ขวัญใจมหาชน เด็กหญิง อัณณ์ญาดา ตาแก้ว    ป.2/2 ครูรจนีย์ มุกดา

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
- ชนะเลิศ เด็กหญิง ปุณยนุช ถาวรานุรักษ์ ป.4/5 ครูวชิรศรี สุวรรณสุโข
- รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิง วริทธธร วรภาพรหมพัฒน์ ป.4/3 ครูพัชรี เทพสุริบูรณ์
- รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิง พิมพ์นารา ศุกรเสพย์ ป.5/2 ครูอชิรญา พัฒธร
- ขวัญใจมหาชน เด็กหญิง วริทธิ์ธร วรภาพรหมพัฒน์ ป.4/3 ครูพัชรี เทพสุริบูรณ์
- รางวัลพิเศษ ขวัญใจศิษย์เก่า เด็กหญิง วริทธิ์ธร วรภาพรหมพัฒน์ ป.4/3 ครูพัชรี เทพสุริบูรณ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ชนะเลิศ เด็กหญิง พิมพ์ดารินทร์ ชัยกาญจนกิจ ม.3/2 ครูรัษฎ์นันท์ ภรภัทร์ธนะดุล
- รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิง ณัฐปรียา เกิดเอียด ม.2/2 ครูสุวัลยา เอกพิทักษ์ดำรง
- รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิง ณัฏฐกันย์ รัตนพันธ์ ม.3/4ครูมาลี จารุพงศา
- ขวัญใจมหาชน เด็กหญิง สุพิชญา เวชชาภินันท์ ม.2/1 ครูมนรัตน์ หมัดประสิทธิ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ชนะเลิศ นางสาว พัทธ์ธีรา สุวรรณละออง ม.4/2 ครูณัฐสุดา คงแป้น
- รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาว ณิชกานต์ สารกิจพันธ์ ม.4/1   ครูธาริณี ยืนตระกูล
- รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาว ภาณุมาศ ปรมัตถมันต์ ม.4/3 ครูสุทธิกานต์ ทิศสักบุรี
- ขวัญใจมหาชน นางสาว ภาณุมาศ ปรมัตถมันต์ ม.4/3 ครูสุทธิกานต์ ทิศสักบุรี

โอกาสนี้ นายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ ได้มอบรางวัลและให้โอวาทเพื่อเกียรติแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลว่า เป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งสำหรับการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว โดยมีโรงเรียนและชมรมศิษย์เก่าเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการ ปัจจุบันโรคโควิด-19 เป็นสิ่งใกลัตัวอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อสังคนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง เศรษฐกิจ  การอยู่ร่วมกันของบุคคลในสังคม หรือแม้แต่บุคคลในครอบครัว และที่เป็นปัญหาที่สุดคือส่งผลกระทบต่อสุขภาพหากเราขาดการดูแลสุขอนามัยที่ถูกต้องวิธี

จากผลงานและความสามารถของนักเรียนผนวกกับความร่วมแรงร่วมใจกันของผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานผ่านความรู้ความสามารถ ได้สร้างความตระหนักให้กับตนเอง บุคคลในครอบครัว และได้เผยแพร่สู่สังคมภายนอก นอกเหนือจากการได้แสดงทักษะความรู้ความสามารถโดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังได้ให้ความรู้ต่อสังคม ได้สร้างความตระหนักถึงภัยของโรคติดเชื้อโควิด-19 และสร้างความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในรูปแบบการใช้ชีวิตปกติแบบใหม่หรือนิวนอร์มอล ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองให้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัยพร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ตอบกลับอย่างรวดเร็ว

ชื่อ:
การยืนยัน:
กรุณาเว้นช่องนี้ว่างไว้:
พยัญชนะไทยตัวแรก:
shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง