ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

INTERNATIONAL BUDDHIST COLLEGE

เริ่มโดย IBC2021, 14:43 น. 04 ม.ค 65

IBC2021

INTERNATIONAL BUDDHIST COLLEGE

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

IBC2021
วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
https://www.youtube.com/watch?v=4ONLBYIa0VA

IBC2021

INTERNATIONAL BUDDHIST COLLEGE

ปีการศึกษา 2565

                                                     
หลักสูตรนานาชาติ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง)
ปริญญาตรี (ศศ.บ.) 4  ปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาพุทธศาสตรศึกษา)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาคัมภีร์พุทธศาสนศึกษา)
      
ปริญญาโท (ศศ.ม.)  2  ปี
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพุทธศาสตรศึกษา)
   
ปริญญาเอก (ปร.ด.)  3  ปี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาพุทธศาสตรศึกษา)   

ส.สู้ๆ เอกสารสมัครเรียน
รวมไฟล์เอกสารและบันทึกไฟล์เป็น PDF ไฟล์เดียว
  ส.อ่านหลังสือ
1. แบบฟอร์มการสมัครเรียน
   http://ibc.ac.th/en/admission/enrollment
2. แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษา
   http://ibc.ac.th/en/admission/bursary
3. ใบตรวจสุขภาพ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
   http://ibc.ac.th/en/sites/default/files/Medical_Examination_Revised%202016_0.pdf
4. สำเนาใบจบการศึกษาและผลการศึกษา
5. จดหมายรับรองความประพฤติ(ภาษาอังกฤษ)
6. จดหมายแนะนำและรับรอง(ภาษาอังกฤษ)
7. รูปถ่ายสีปัจจุบัน
8. สำเนาใบสุทธิ (บรรพชิต) หรือ สำเนาบัตรประชาชน
9. ประวัติส่วนตัว (ภาษาอังกฤษ)
 


งานรับนักศึกษา Line account: IBC (081 959 3895)
พระศักดิ์สิทธิ์ สุนทร
E-mail: msaksith12@hotmail.com
คุณฤดีเดือน โสมเกษตรินทร์
E-mail: rudeeood@gmail.com


รับสมัคร จนถึง 31 พฤษภาคม 2565

          
วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
88 หมู่ 2 ถนนคลองแงะ-ควนสะตอ
ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
ส.ตากุลิบกุลิบ โทรศัพท์ 074-536-202, 081 959 3895 
ส.ตากุลิบกุลิบ Line account: IBC (081 959 3895)IBC2021


IBC2021


IBC2021

รับสมัคร (ไม่มีค่าธรรมเนียมสมัครเรียนและสอบ) ส.ยกน้ิวให้
ผู้สนใจเข้าศึกษา

* จบการศึกษาขั้นต่ำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
   หรือเปรียญธรรม 9 ประโยค
     
* เป็นเพศบรรชิต หรือฆราวาส

* ไม่จำกัดอายุ


ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน
http://ibc.ac.th/en/admission/enrollment

IBC2021

 
   
ส-ดีใจ ส.บ๊ายบาย ส-ดีใจ

ส่งเอกสารสมัครแล้ว อย่าลืมเตรียมตัว
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

ส.สู้ๆ  ส.ยกน้ิวให้ ส.สู้ๆ


1 วิชา คือ ความรู้ ความสามารถ การใช้ภาษาอังกฤษ English Proficiency Test
FAQ on and about IBC
http://ibc.ac.th/en/admission/faq

IBC2021

ทุนการศึกษา Bursary/Scholarship

Submission of Application Form
1. Please send your application form together with a recommendation letter written by either a temple abbot or equivalent, a brief self-introduction and all certified true copies of relevant certificates and awards that you may have been granted.

2. Please attach together with the application form a recommendation letter written by either a temple abbot or equivalent together with a brief self-introduction and all certified true copies of relevant certificates and awards that you may have been granted. The Bursary Committee will review each application form and relevant supporting documentation and the applicant will be notified in writing upon approval.

3. The Bursary / Scholarship is granted to students until they complete their program. However, the Bursary / Scholarship may be revoked and terminated after one semester in the event that the Bursary / Scholarship holder exhibit very poor conduct and academic performance. Such a decision will be deliberated upon by the Bursary Committee.

The Foundation reserves the right to revise the terms and conditions of the above B.A., M.A. and Ph.D. Bursary / Scholarship without prior notice.

ใบสมัครดาวน์โหลดได้ที่
http://ibc.ac.th/en/admission/enrollment
IBC2021

ทุนช่วยเหลือทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาทุกระดับ


ติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์: 074 536 201, 074 536 202
มือถือ: 086 777 9264, 081 959 3895
Line: 081 959 3895
E-mail:  msaksith12@hotmail.com พระศักดิ์สิทธิ์ สุนทร
              rudeeood@gmail.com ฤดีเดือน โสมเกษตรินทร์


IBC2021

ใบสมัครเรียน
Application Form
http://ibc.ac.th/en/admission/enrollment

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
Bursary Application Form (New Student)

ใบรับรองแพทย์
Medical Health Report

IBC2021