ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

การทำIUI / ICSI ทำไมต้องใช้ทะเบียนสมรส ?

เริ่มโดย ไอซ์ไอซ์, 00:43 น. 20 ม.ค 65

ไอซ์ไอซ์

การทำIUI / ICSI ทำไมต้องใช้ทะเบียนสมรส ?
ขั้นตอนก่อนรับเข้าการรักษาภาวะมีบุตรยากนั้น การเตรียมเอกสารการรักษามีบุตรยากก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากๆ เพราะหากไม่มีเอกสารเหล่านี้ หมอก็ไม่สามารถทำได้และต้องปฏิเสธการรักษานั่นเอง
เอกสารการรักษามีบุตรยาก IUI / ICSI มีอะไรบ้าง?
   •   บัตรประชาชนทั้งสามีและภรรยา
   •   ทะเบียนสมรสที่ออกโดยหน่วยงานรัฐตามกฏหมาย ไม่สามารถใช้รูปถ่ายแต่งงานได้
   •   ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
ทำไมต้องใช้ทะเบียนสมรส ?
สาเหตุที่ต้องใช้ทะเบียนสมรสเท่านั้นเนื่องจากเป็นกฏหมายของที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 ระบุว่าต้องมีทะเบียนสมรสโดยชอบของกฏหมายเท่านั้น เพื่อป้องกันการอุ้มบุญโดยผิดกฏหมาย ดังนั้นหมอสามารถปฏิเสธการรักษาได้ หากไปที่ไหนแล้วแพทย์บอกไม่ต้องใช้อาจจะกำลังเจอหมอเถื่อนอยู่
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558
   •   การให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
มาตรา ๑๕ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเป็นผู้ให้บ ริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานในการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ทั้งนี้ ตามที่ แพทย์สภาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๖ ก่อนให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์จะต้องจัดให้มีการตรวจและประเมินความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อมของผู้ขอรับบริการ หญิงที่รับตั้งครรภ์แทน และผู้บริจาคอสุจิ หรือไข่ที่จะนํามาใช้ดําเนินการ รวมทั้งการป้องกันโรคที่อาจมีผลกระทบต่อเด็กที่จะเกิดมาด้วย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่แพทย์สภาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
   •   มาตรา ๑๗ การสร้าง การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์จากตัวอ่อน หรือการทําให้สิ้นสภาพของตัวอ่อน ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่แพทย์สภาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ แต่จะกําหนดให้เก็บรักษาหรือใช้ประโยชน์จากตัวอ่อนที่มีอายุเกินกว่าสิบสี่วันนับแต่วันปฏิสนธิไม่ได้ ทั้งนี้ อายุของตัวอ่อนไม่นับรวมระยะเวลาในการแช่แข็งตัวอ่อน
   •   มาตรา ๑๘ ในการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ อาจทําการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในตัวอ่อน ที่อาจเกิดขึ้นได้ตามความจําเป็นและสมควร ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการกระทําในลักษณะที่อาจทําให้เข้าใจได้ว่า เป็นการเลือกเพศการตรวจวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่แพทย์สภา ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
   •   มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ การผสมเทียมต้องกระทําต่อหญิงที่มีสามีที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับการผสมเทียมที่แพทย์สภาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
   •   มาตรา ๒๐ การผสมเทียมโดยใช้อสุจิของผู้บริจาคต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์ให้มีการผสมเทียมการให้ความยินยอมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่แพทย์สภาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ