ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ระบบทําความเย็น Refrigeration System ประโยชน์คืออะไร มีกี่ประเภท

เริ่มโดย ์Nonamenews, 21:03 น. 03 มี.ค 65

์Nonamenews

การทําความเย็นของ ระบบทําความเย็น หมายถึง ระบบที่ทำให้เกิดการถ่ายเทของความร้อนออกมาจากพื้นที่ที่ต้องการทำให้เกิดความเย็นด้วยการดึงเอาปริมาณความร้อนมาจากอากาศในห้องผ่านตัวฟินคอยล์หรือดึงเอาปริมาณความร้อนภายในห้องเย็นออกไประบายทิ้งภายนอกของพื้นที่นั้นๆ ซึ่งจำเป็นอย่างมากในหลักการทํางานของแอร์ จะสามารถทำให้อุณหภูมิของอากาศโดยรอบบริเวณนั้นต่ำลดจึงทำให้เกิดความเย็นขึ้นมาได้ ฉะนั้นระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศจึงได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากสามารถทำให้อุณหภูมิของพื้นที่หรือวัตถุให้มีอุณหภูมิต่ำกว่าโดยรอบได้เป็นอย่างดีประเภทของระบบทําความเย็นมีอะไรบ้าง

Vapor Compression System (ระบบทําความเย็นแบบอัดไอ)
Vapor compression system (ระบบคอมเพรสเซอร์อัดไอ) เป็นระบบการทำความเย็นที่จะสามารถเห็นได้ได้บ่อยที่สุดทั้งใน สำนึกงาน โรงเรียน ออฟฟิศ หรือบ้านเรือน รวมไปถึงวัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ และระบบทําความเย็นในอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ระบบการทำความเย็นในการรักษาวัตถุดิบต่างๆ

Absorption Refrigeration System (ระบบทําความเย็นแบบดูดซึม)
Absorption Refrigeration System (ระบบทําความเย็นแบบดูดซึม) เป็นระบบในการทำความเย็นที่อาศัยพลังงานความร้อนเหลือทิ้งจากแหล่งอื่นๆ และนำมาใช้ในการขับอุปกรณ์เครื่องทำความเย็นให้เกิดการทำงานของความร้อนที่จะป้อนให้กับ Absorption Refrigeration System (ระบบทําความเย็นแบบดูดซึม) ส่วนมากมักจะอยู่ในรูปแบบของไอน้ำ น้ำร้อน ก๊าซร้อน ต้นกำลังที่ใช้ในการทำงานใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายอย่างซึ่งจำเป็นอย่างมากใน วัฏจักรการทําความเย็นเครื่องปรับอากาศ เช่น น้ำจากหม้อไอน้ำ น้ำร้อนจากพลังแสงอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งวัฏจักรเครื่องทําความเย็นแอร์นี้นอกจากจะมีข้อดีเป็นการประหยัดพลังงานแล้ว ยังสามารถช่วยป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเช่นกันSingle Effect Absorption Cooling (ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมชั้นเดียว)
Single Effect Absorption Cooling (ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมชั้นเดียว) คือ สารสำหรับทำความเย็นที่จะอยู่ในอุปกรณ์ทำความร้อนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นไอและจะทำการกระจายไปที่เครื่องควบแน่นในถังเดียวกัน หลังจากนั้นจะเปลี่ยนให้กลายเป็นของเหลว และจากของเหลวก็จำนำไปสู้เครื่องควบแน่นไหลลงไปยังถังความดันต่่ำซึ่งจะทำให้เกิดกลายเป็นไออีกครั้งภายในตัวเครื่องทําระเหยและจะทำการกระจายลงไปที่เครื่องดูดซึมความร้อนจากสถานะไอในเครื่องทำระเหย จึงทำให้เกิดกระบวนการถ่ายความร้อนจากน้ำที่มีสถานะเย็นเพื่อนำมาเข้ากระบวนการทำสารทำความเย็น โดยการอัดสารทำความเย็นและทำการพ่นในรูปแบบฝอยให้ลอยเหนือท่อน้ำเย็น จึงทำให้เกิดการทำความเย็นภายในท่อมีอุณหภูมิลดลง ทำให้ไอของสารทําความเย็นที่ได้รับการถ่ายความร้อนจนกลายเป็นไอแล้วจะกระจายไปที่เครื่องดูดซึมความร้อนโดยคอยล์เย็น คือ การใช้เครื่องสำหรับพ่นสารดูดกลืนในรูปแบบฝอย เพื่อที่จะทำการดูดซึมไอของสารทําความเย็นที่อยู่เหนือท่อน้้ำหลอเย็น เมื่อสารดูดซึมมาผสมกับสารทําความเย็นแล้วจะเป็นสารที่เจือจางและมีความร้อนออกมา ซึ่งความร้อนนี้จะถ่ายทอดไปยังน้้ำหลอเย็นแล้วนำไปทิ้งเอาไว้ที่หอสำหรับระบายความร้อน โดยนน้ำหลอเย็นนั้นจะได้รับความร้อนจากตัวเครื่องดูดซึมก่อน (เพราะมีอุณหภูมิที่ต่ํากวา) และจะต่อไปยังเครื่องควบแน่นตามชั้นตอน และจะมีการนําเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนมาใช้งานเพื่อถ่ายความร้อนจากสารละลายที่มีเข้มขนอุณหภูมิสูงนี้ไปที่อุปกรณ์สำหรับการทำความร้อน เพื่อเริ่มขั้นตอนการทำงานในลำดับถัดไป

Double Effect Absorption Cooling (ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมสองชั้น)
Double Effect Absorption Cooling (ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมสองชั้น) คือ ระบบทําความเย็นที่ถูกออกแบบมาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการทำงานลง ด้วยการลดปริมาณของความร้อนที่ต้องการด้วยการใช้พลังงานความร้อนในส่วนของอุปกรณ์ให้ความร้อนได้เป็นอย่างดี ซึ่งระบบทําความเย็นแบบดูดซึม 2 ชั้นนั้นจะติดตั้งอุปกรณ์ใช้สำหรับการให้ความร้อนและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพิ่มขึ้นจาก ระบบทําความเย็นแบบชั้นเดียวอีกชุดหนึ่ง ในส่วนของระบบทําความเย็นแบบดูดซึมชั้นเดียวไอสารทําความเย็นที่ออกมาจากอุปกรณ์ให้ความร้อน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงเป็นสารทําความเย็นสถานะเหลวจากการระบายความร้อนให้กับน้้ำหลอเย็นในเครื่องควบแน่น แต่ในส่วนของระบบทําความเย็นแบบดูดซึม 2 ชั้นนั้น ความร้อนแฝงของไอสารทําความเย็นที่ออกจากอุปกรณ์สำหรับการให้ความร้อนอุณหภูมิสูง จะถูกนําไปใช้เพื่อทําให้สารละลายดูดซึมในอุปกรณ์ให้ความร้อนอุณหภูมิต่่ำร้อนขึ้น ฉะนั้นระบบสำหรับการทําความเย็นแบบดูดซึม 2 ชั้นจึงค่อนข้างต้องการความร้อนที่มีอุณหภูมิที่น้อยกว่า เพื่อทำการแยกสารสำหรับทําความเย็นต่อตันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ความร้อนที่ดีขึ้น ความต้องการปริมาณของสารทําความเย็นที่ควบแน่นในเครื่องควบแน่นเองจะนอยกวา ฉะนั้น ปริมาณความร้อนที่ทำการระบายให้น้้ำหลอเย็นในเครื่องควบแน่นนั้นจะมีค่าน้อยกว่า โดยหลักในการทํางานของระบบทําความเย็นแบบดูดซึม 2 ชั้นนั้น ก็คือการทํางานโดยที่มีอุปกรณ์ให้ความร้อน 2 ชุด สำหรับอุปกรณ์ให้ความร้อนในชุดที่สองนั้นจะใช้สําหรับควบแน่น ไอสารทําความเย็นจากอุปกรณ์ให้ความร้อนในชุดที่หนึ่ง และส่วนประกอบนั้นจะมีถังความดันที่ค่อนข้างแตกตางกันอยู่ 3 ถัง และความดันของไอน้้ำที่ถูกป้อนให้กับอุปกรณ์ให้ความร้อนในชุดที่หนึ่ง โดยที่จะมีค่าความดันในระดับปานกลางอยู่ที่ 1,000 kPa โดยประมาณ มักจะถูกใช้แทนไอน้้ำความดันต่่ำ ที่ใช้ในระบบทําความเย็นแบบชั้นเดียว ส่วนสารละลายดูดซึมจากอุปกรณ์ให้ความร้อนชุดที่หนึ่งจะผ่านไปยังเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและสารละลายเจือจางที่จะทำการย้อนกลับไปที่อุปกรณ์ให้ความร้อนชุดที่หนึ่ง โดยสารละลายจะผ่านไปยังอุปกรณ์ให้ความร้อนชุดในที่สองนั้น จะรับความร้อนจากไอสารทําความเย็นที่ออกมาจากอุปกรณ์ให้ความร้อนในชุดที่หนึ่ง โดยที่ขบวนการควบแน่นของสารละลายจะถูกส่งต่อไปหาถังความดันที่สอง และสารทําความเย็นจะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นไอ เมื่อเข้าสูถังความดันที่ 2 จะถูกทำให้ควบแนนในเครื่องควบแน่นและจะเข้าสู่วงเวียนของระบบต่อไปจนครบขั้นตอนของระบบทําความเย็นแบบดูดซึมสองชั้นนั่นเอง

Direct-fired Absorption Cooling (ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมชนิดเผาไหมโดยตรง)
Direct-fired Absorption Cooling (ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมชนิดเผาไหมโดยตรง) คือ ระบบทําความเย็นที่ทำงานในรูปแบบของการดูดซึมในชนิดเผาไหม้โดยตรง ด้วยการใช้เครื่องกำเนิดในการเผาไหม้หรือใช้ก๊าซร้อนในการทำความร้อน ในส่วนของระบบนี้ยังมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP) จะอยู่ที่ประมาณ 0.85-1.14 และโดยที่เครื่องให้กำเนิดนั้นจะมีอุณหภูมิออกมาอยู่ที่ 190-204 องศา


ประโยชน์ของระบบทําความเย็น (เขียนแนวนำไปใช้งานยังไงได้บ้าง)
ในปัจจุบันนี้ระบบทําความเย็นและปรับอากาศเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเพราะสามารถนำมากันอย่างแพร่หลายทั้ง เช่น ร้านอาหาร ระบบทําความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรมห้องเย็น อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเข้ามามีบทบาทในการปรับอากาศให้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อการรักษาวัตถุดิบและถนอมอาหารเพื่อให้เก็บไว้ได้นานมากขึ้น รวมเพื่อความสะดวกในการถนอมอาหารในการขนส่งไปยังลูกค้าและผู้บริโภค ที่ต้องการแช่แข็งสินค้า ผลิตน้ำแข็ง ในธุรกิจและอุตสาหกรรมอีกหลายประเภทที่ต้องการใช้ความเย็นนั้น ได้นำเอาระบบทําความเย็นไปประยุกต์ใช้ในงานหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้นๆ โดยที่มีการวางแผนระบบการทำความเย็นในรูปแบบเดียวกัน แต่จะต่างกันเพียงแค่การนำไปใช้ประโยชน์ในด้านไหนด้านหนึ่งที่เหมาะกัับรูปแบบของแผนงาน