ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งสว.ชุดใหม่

เริ่มโดย hot deal TH, 15:36 น. 11 พ.ค 67

hot deal TH
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง สว.ชุดใหม่ แทนชุดปัจจุบัน 250 คน
ที่หมดวาระเมื่อวานนี้ (10 พ.ค.) กกต.เผยวันแรกมีผู้สนใจรับใบสมัครสว.ทั่วประเทศ 1,933 คน

วันนี้ (11 พ.ค.2567) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 24 เม.ย.พ.ศ.2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 107 วรรคห้า และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567"

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

มาตรา 4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระราชโองการ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

สำหรับสว.ชุดปัจจุบัน 250 คน จะครบวาระเมื่อวันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งหลังการการประกาศ พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือก สว. ในเว็บไซต์ราชกฤษจานุเบกษา เพื่อประกาศเข้าสู่กระบวนการเลือก สว.ชุดใหม่ อย่างเป็นทางการ

ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปวันแรก (10 พ.ค.) มีผู้ประสงค์รับใบสมัครเพื่อเตรียมจะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น และกทม. จำนวน 1,933 คน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือก สว. คุณสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.thaipbs.or.th/ หรือผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote สายด่วน 1444 หรือขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด![/size][/center]