กิมหยง - ตะลุงเว็บบอร์ด

การศึกษาและนวัตกรรม => ห้องแนะแนว => ข้อความที่เริ่มโดย: ทีมงานบ้านเรา ที่ 11:13 น. วันที่ 30 ธ.ค.57

หัวข้อ: 93 ทุนรัฐบาลไทยให้ นศ.ปริญญาตรีปีสุดท้าย
เริ่มหัวข้อโดย: ทีมงานบ้านเรา ที่ 11:13 น. วันที่ 30 ธ.ค.57
[attach=1]

สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2558

 1. ทุนที่รับสมัครสอบ จํานวน 59 หน่วย รวม 93 ทุน

 2. กําหนดช่วงเวลาการให้ทุน แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

 2.1 ระยะที่ 1 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปีสุดท้ายจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงสรางหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี

 2.2 ระยะที่ 2 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน หรือต่างประเทศ ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยภายหลังสําเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการเดิมที่ได้รับการบรรจุ

 3. ข้อผูกพันในการรับทุน
 3.1 เมื่อสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาให้ทุนระยะที่ 1 ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในสวนราชการที่ ก.พ. กําหนด เป็นเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
 3.2 กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับสํานักงาน ก.พ.นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
 3.3 ในระหว่างการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนระยะที่ 1 ผู้ได้รับทุนจะต้องพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนางานที่รับผิดชอบของผู้ได้รับทุน หรืองานสําคัญอื่นของส่วนราชการ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ.
ที่ http://www.ocsc.go.th หรือ http://uis.ocsc.go.th พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบจากเว็บไซต์ดังกล่าวได้

กําหนดวันรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ถึง13 มกราคม 2558 ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://goo.gl/HWtJLn