กิมหยง - ตะลุงเว็บบอร์ด

ข่าวสารและสาระ => ทันข่าวท้องถิ่น => ข้อความที่เริ่มโดย: หาดใหญ่ใหม่ ที่ 13:53 น. วันที่ 05 มิ.ย.58

หัวข้อ: หาดใหญ่โพล ชี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ถ่านหิน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
เริ่มหัวข้อโดย: หาดใหญ่ใหม่ ที่ 13:53 น. วันที่ 05 มิ.ย.58
ศูนย์ข่าวบ้านเรา.-หาดใหญ่โพล ชี้คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องวันสิ่งแวดล้อมโลก พร้อมชี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ถ่านหิน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

[attach=2]
สรุปผลการสำรวจหาดใหญ่โพล (HATYAI POLL) เรื่อง การตระหนักและรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของคนสงขลาในวันสิ่งแวดล้อมโลก

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับ “การตระหนักและรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของคนสงขลาในวันสิ่งแวดล้อมโลก” ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ของการสำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนในจังหวัดสงขลา จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤษภาคม 2558 ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง
การสำรวจครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 62.80) เพศชาย (ร้อยละ 37.20)
ช่วงอายุ 18 - 25 ปี (ร้อยละ 43.40) รองลงมา คือ ช่วงอายุ 26 – 35 ปี (ร้อยละ 40.90) และช่วงอายุต่ำกว่า 18 ปี (ร้อยละ 8.30) กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มากที่สุด (ร้อยละ 20.70) รองลงมา คือ นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 20.20) และพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง (ร้อยละ 18.70) ตามลำดับ

สรุปผลการสำรวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 64.30 ไม่ทราบว่าวันสิ่งแวดล้อมโลกตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี และมีเพียงร้อยละ 35.70 ที่ทราบว่าวันที่ 5 เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 60.50

เมื่อสอบถามถึงแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชนปฏิบัติตัวเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.47 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็น พบว่า ประชาชนมีการถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังการใช้งานมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.90) รองลงมา คือ การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่เมือง/ชุมชน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.79)

และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของแหล่งท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด เช่น การช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.71) ตามลำดับ อีกทั้งประชาชนยังให้ความสำคัญกับปัญหาขยะมากที่สุด (ร้อยละ 55.75) รองลงมา คือ ปัญหาแหล่งน้ำเน่าเสีย (ร้อยละ 44.00) และปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า (ร้อยละ 37.00) ตามลำดับ

สำหรับ โครงการที่ประชาชนคิดว่าจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในภาคใต้มากที่สุด คือ การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (ร้อยละ 40.90) รองลงมา คือ โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา (ร้อยละ 24.50) และท่าเทียบเรือปากบารา (ร้อยละ 13.10) ตามลำดับ

ส่วนกิจกรรมการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกที่ประชาชนต้องการเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด คือ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ร้อยละ 23.00) รองลงมา คือ รณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน (ร้อยละ 20.20) และการสร้างฝายกั้นน้ำ (ร้อยละ 16.10) ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมวันสิ่งแวดล้อมโลก ดังนี้
   ต้องการให้ทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยกันปลูกต้นไม้
   ลดการทิ้งสารเคมีลงแม่น้ำ
   ปราบปรามพวกตัดไม้ทำลายป่า
   ปราบปรามพวกทุจริตคอรัปชั่น

[attach=1]
ขอบคุณภาพจาก http://www.eac-gist.org/
หัวข้อ: Re: หาดใหญ่โพล ชี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ถ่านหิน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
เริ่มหัวข้อโดย: อินทรีปีกทอง ที่ 08:34 น. วันที่ 13 มิ.ย.58
แล้วจะเอายังใงดีละครับถ่านหินเกรดดีมีใช้อีกตั้ง200ปี แต่ก๊าซที่ไทยส่วนมากต้องนำเข้ามาผลิตไฟฟ้าไกล้จะหมดแล้วและยิ่งทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นเพราะต้องแข่งราคากับประเทศมหาอำนาจที่ต้องใช้พลังงานมากแย่งซื้อไปนะครับ