กิมหยง - ตะลุงเว็บบอร์ด

ข่าวสารและสาระ => กระดานลานบุญ => ข้อความที่เริ่มโดย: เณรเทือง ที่ 09:43 น. วันที่ 29 ส.ค.59

หัวข้อ: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: เณรเทือง ที่ 09:43 น. วันที่ 29 ส.ค.59
ช่วยตอบสั้นๆทีครับ พระสงฆ์มีหน้าที่อะไร ถูกใจมีรางวัลครับ ขอหน้าที่ที่สำคัญที่สุดหน้าที่เดียว!!!
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: มโน จงไกลจักร ที่ 14:33 น. วันที่ 29 ส.ค.59
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เทศนา พัฒนา ปรึกษากิจ ไกล้ชิดสาธุชนฯ.  ส.หลก
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: เณรเทือง ที่ 16:19 น. วันที่ 29 ส.ค.59
ขอท่านอื่นอีกครับ..
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.No ที่ 19:43 น. วันที่ 29 ส.ค.59
ช่วยตอบสั้นๆทีครับ พระสงฆ์มีหน้าที่อะไร ถูกใจมีรางวัลครับ ขอหน้าที่ที่สำคัญที่สุดหน้าที่เดียว!!!

ผมตอบตามที่พุทธองค์บัญญัติครับ

"ภิกษุ ทั้งหลาย.  กิจของสมณะที่สมณะต้องทำมีสามอย่างเหล่านี้. สามอย่าง
อะไรบ้างเล่า ? สามอย่างคือ :-

(๑) การสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่ง.
(๒) การสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง.
(๓) การสมาทานการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่ง.

ภิกษุ ทั้งหลาย. ! กิจของสมณะที่สมณะต้องทำมีสามอย่างเหล่านี้แล.
ภิกษุ ทั้งหลาย. ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึงสำเนียกใจ
ไว้ว่า “ความพอใจของเราจักต้องเข้มงวดพอ ในการสมาทานการปฏิบัติใน
ศีลอันยิ่ง, ในการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง และในการสมาทานการ
ปฏิบัติในปัญญาอันยิ่ง”
ดังนี้. ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย พึงสำเหนียกใจ
ไว้อย่างนี้ แล.

สรุปคือ  "ศีล..สมาธิ..ปัญญา"  ครับ.

หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: accord-g8 ที่ 08:28 น. วันที่ 30 ส.ค.59
หน้าที่ของพระสงฆ์ คือ การเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า เพื่อบำรุงศาสนาพุทธของพระองค์ให้ยั่งยืนนาน
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: พอเพียงมาก ที่ 19:32 น. วันที่ 30 ส.ค.59
พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญ การปฏิบัติบูชา
ถือว่าเป็นหน้าที่อันสมควรแก่ภิกษุ อย่างที่สุด
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: เณรเทือง ที่ 08:59 น. วันที่ 31 ส.ค.59
เกรงว่าท่านทั้งหลายจะไม่เข้าใจคำถาม งั้นขอตั้ง word คำถามใหม่
"หน้าที่ของพระสงฆ์ที่ได้แสดงพฤติกรรมแห่งหน้าที่ ที่ชัดเจนที่สุดคือ..........
(ท่านที่ตอบแล้ว ขอให้ตอบใหม่ได้นะครับผมเตรียมรางวัลไว้แล้วจริงๆ)
(หน้าที่=ภาระกิจที่ต้องกระทำ)
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: เณรเทือง ที่ 09:20 น. วันที่ 31 ส.ค.59
คุณมโน จงไกลจักร มีบางข้อไม่ถือเป็นหน้าที่  บางข้อพระสงฆ์บางรูปไม่อาจกระทำได้ จึงไม่อาจนับเป็นหน้าที่
คุณ Mr.No พระสงฆ์ส่วนใหญ่ยังไม่ได้แสดงพฤติกรรมนั้นชัดเจน และคำตอบนี้ควรคู่กับคำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของสงฆ์
คุณAccord G8 ไม่มีใครสามารถเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าได้
คุณพอเพียงมาก คำตอบกว้างไปครับ
คุณaroon177 ใครๆก็บำรุงศาสนาได้นะครับ พระสงฆ์หลายๆรูปก็ไม่สามารถสอนอะไรใครได้
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: เกษม ประเทือง ที่ 10:22 น. วันที่ 31 ส.ค.59
สวดมนต์ บิณฑบาต กวาดลานวัด ปัจจเวกฯ
รักษาผ้าครอง พิจารณาปัจจัย๔ ท่องปาฏิโมกข์
 นั่งสมาธิ เผยแผ่ธรรมะ เป็นต้น
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: เณรเทือง ที่ 11:02 น. วันที่ 31 ส.ค.59
คำตอบของคุณเกษม ประเทือง เรียกวัตรปฏิบัติ เพื่อให้คงความเป็นพระ แต่ผมกำลังถามถึงหน้าที่ที่สำคัญเพียงหน้าที่เดียวที่พระสงฆ์ทุกรูปได้กระทำให้เห็นเป็นประจำครับ ใบ้ให้ขนาดนี้คงไม่มีใครมาตอบว่าบิณฑบาตร นะครับ เพราะนั่นคือคำตอบของการเลี้ยงชีพของสงฆ์ ครับ
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: เณรเทือง ที่ 11:13 น. วันที่ 31 ส.ค.59
ช่วยตอบสั้นๆทีครับ พระสงฆ์มีหน้าที่อะไร ถูกใจมีรางวัลครับ ขอหน้าที่ที่สำคัญที่สุดหน้าที่เดียว!!!
เกรงว่าท่านทั้งหลายจะไม่เข้าใจคำถาม งั้นขอตั้ง word คำถามใหม่
"หน้าที่ของพระสงฆ์ที่ได้แสดงพฤติกรรมแห่งหน้าที่ ที่ชัดเจนที่สุดคือ..........

ตามนี้...ครับ
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: เณรเทือง ที่ 14:23 น. วันที่ 31 ส.ค.59
พระสงฆ์ มีหน้าที่ ศึกษาธรรม, ปฏิบัติธรรม, เผยแผ่ธรรม และรักษาธรรม
อันนี้ก็เป็นเรื่องของมนุษย์ทุกคนที่ต้องปฏิบัติล่ะครับ ทำให้ถือว่ายังไม่ตรงประเด็น
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: หลวงเทือง ที่ 14:29 น. วันที่ 31 ส.ค.59
สัพเพธัมมานาลัง อภินิเวสายะฯ.
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น
อัปมาเทนะ สัมปาเทถะฯ.
จงดำรงตนด้วยความไม่ประมาทเถิด
เสียสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต
เสียสละชีวิต เพื่อรักษาธรรม
ท่านทั้งหลาย พระธรรมวินัย
จักเป็นตัวแทนของพระตถาคต
ดังนั้น หน้าที่ที่สำคัญที่สุด
คือการรักษาพระธรรมวินัยให้คงอยู่
ด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
อย่างเคร่งครัด พุทธศาสนา จะดำรงอยู่
ตลอดไป
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: เณรเทือง ที่ 14:37 น. วันที่ 31 ส.ค.59
ดังนั้น หน้าที่ที่สำคัญที่สุด
คือการรักษาพระธรรมวินัยให้คงอยู่
ด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
อย่างเคร่งครัด
เราไม่สามารถมองเห็นในพฤติกรรมการทำหน้าที่ในข้อนี้ของพระสงฆ์ได้ชัดเจน ถือว่าหลวงเทืองยังตอบไม่ถูกครับ
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: เณรเทือง ที่ 14:47 น. วันที่ 31 ส.ค.59
ใบ้ให้อีกหน่อย
1.ทุกท่านจะพบกับการทำหน้าที่นี้ของพระสงฆ์อยู่เสมอ
2.พระสงฆ์ทุกรูปไม่เว้นแม้พระบวชใหม่ก็ทำหน้าที่นี้ได้
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: มหาเทือง ที่ 15:17 น. วันที่ 31 ส.ค.59
เราไม่มีหน้าที่ทุกข์
แต่เรามีหน้าที่...รู้จักทุกข์
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: ประเทือง ที่ 15:45 น. วันที่ 31 ส.ค.59
รักษาใจตนเองให้ดี คือ หน้าที่ที่สำคัญที่สุด ของพระสงฆ์ทั้งบวชใหม่และมหาเถรทั้งหลาย...
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: เณรเทือง ที่ 15:59 น. วันที่ 31 ส.ค.59
นิมนต์ท่านพระครูเทืองมาตอบด้วยสิครับ
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: เณรเทือง ที่ 16:42 น. วันที่ 31 ส.ค.59
รักษาใจตนเองให้ดี คือ หน้าที่ที่สำคัญที่สุด ของพระสงฆ์ทั้งบวชใหม่และมหาเถรทั้งหลาย...
เราก็ไม่สามารถมองเห็นได้ว่าพระองค์ไหนบ้างทำหน้าที่นี้ได้ /ผิดครับ
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: ครูเทือง ที่ 09:56 น. วันที่ 01 ก.ย.59
ธรรมะ คือ หน้าที่
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: เณรเทือง ที่ 10:04 น. วันที่ 01 ก.ย.59
ธรรมะ คือ หน้าที่
ผิดครับ
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: เณรเทือง ที่ 11:53 น. วันที่ 01 ก.ย.59
1.เพราะพระสงฆ์ต้องทำหน้าที่นี้ พระสงฆ์จึงต้องรักษาศีล
2.เพราะพระสงฆ์ต้องทำหน้าที่นี้ พระสงฆ์จึงต้องรักษาเสขิยวัตร
3.เพราะพระสงฆ์ต้องทำหน้าที่นี้ พระสงฆ์จึงต้องจาริกไป
4.เพราะพระสงฆ์ต้องทำหน้าที่นี้ พระสงฆ์จึงต้องทบทวนปาติโมกข์
5.เพราะพระสงฆ์ต้องทำหน้าที่นี้ พระสงฆ์จึงต้องไม่เคยทำอนันตริกรรม
6.เพราะพระสงฆ์ต้องทำหน้าที่นี้ พระสงฆ์จึงต้องไม่เคยทำคุรุกาบัติ
7.เพราะพระสงฆ์ต้องทำหน้าที่นี้ พระสงฆ์จึงต้องรักษาความบริสุทธิ์แห่งสงฆ์โดยไม่อยู่ร่วมกับสงฆ์อาบัติ
8.เพราะพระสงฆ์ต้องทำหน้าที่นี้ พระสงฆ์จึงต้องกระทำตนเป็นแบบอย่าง
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: คนที่อยากรู้ ที่ 19:48 น. วันที่ 01 ก.ย.59
ใครรู้ตอบหน่อยครับ
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: อิ้กคิวซัง ที่ 08:41 น. วันที่ 02 ก.ย.59
ที่เณรเทืองตอบมาเป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้
แล้วจะรู้ได้อย่างไร ว่าพระรูปไหน ทำได้บ้าง?
สรุปได้ว่า ผิดครับ
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: เณรเทือง ที่ 08:52 น. วันที่ 02 ก.ย.59
ที่เณรเทืองตอบมาเป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้
แล้วจะรู้ได้อย่างไร ว่าพระรูปไหน ทำได้บ้าง?
สรุปได้ว่า ผิดครับ
ผมยังไม่ได้เฉลยเลยในหน้าที่ทีว่านั้น เพียงแต่บอกใบ้ว่าเพราะพระต้องทำหน้าที่ที่ว่านั้นพระจึงต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
ยังถามอยู่นะครับว่าหน้าที่ของพระสงฆ์คืออะไร..?
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: Somkid D. ที่ 22:04 น. วันที่ 03 ก.ย.59
“ธมฺมจารี สุขํ เสติ ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข” ขุ.ธ.๒๕/๒๓/๓๗

“ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม บุคคลใดหวังความสุข หวังความเป็นใหญ่ หวังความก้าวหน้า ต้องประพฤติธรรม”

อ า นิ ส ง ส์ ก า ร ป ร ะ พ ฤ ติ ธ ร ร ม

๑. เป็นมหากุศล

๒. เป็นผู้ไม่ประมาท

๓. เป็นผู้รักษาสัทธรรม

๔. เป็นผู้นำพระพุทธศาสนาให้เจริญ

๕. เป็นสุขในโลกนี้และโลกหน้า

๖. ไม่ก่อเวรก่อภัยกับใครๆ

๗. เป็นผู้ให้อภัยแก่สรรพสัตว์

๘. เป็นผู้ดำเนินตามปฏิปทาของนักปราชญ์

๙. สร้างความเจริญความสงบสุขแก่ตนเองและส่วนรวม

หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: เณรเทือง ที่ 14:00 น. วันที่ 04 ก.ย.59
สรุปคือตอบว่า หน้าที่พระสงฆ์คือ ประพฤติธรรม  คำตอบยังไม่ถูกครับ
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: topworld ที่ 20:06 น. วันที่ 06 ก.ย.59
แสดงคำของ พระศาสดา ประพฤติ ปฎิบัติ ในวินัยปิฎก 
 ความรู้มีแค่นี้นะครับ ผิดถูกประการได น้อมรับครับ
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: เณรเทือง ที่ 09:05 น. วันที่ 07 ก.ย.59
แสดงว่าคำถามมีปัญหาจริงๆ ต้องขอโทษด้วยครับ งั้นขออนุญาตตั้งคำถามใหม่ครับ
"หน้าที่สำคัญที่สุดของพระสงฆ์ที่มีการแสดงออกทางสังคมคือ.............."
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: ดร.แจก ที่ 16:12 น. วันที่ 07 ก.ย.59
แสดงพระธรรมเทศนา...

ความรู้ในโลกนี้มี 3 ระดับ หนึ่งเขาเรียกว่ารู้จักรู้จำ สองเขาเรียกว่ารู้จริง สามเขาเรียกว่ารู้แจ้ง, คนที่รู้จักรู้จำมากๆ สามารถเป็นนักเรียนนักศึกษาที่เก่งแต่ไม่สามารถสอนใครได้ ส่วนคนที่มีความรู้จริงนอกจากเรียนเก่งแล้วยังสามารถถ่ายทอดได้ด้วย ผู้ที่รู้จริงจึงสามารถเป็นครูที่ดีได้ ซึ่งดูเหมือนว่าในโลกมีคนสองประเภทนี้เยอะเหลือเกิน ทั้งนักเรียนที่เก่งและครูที่ดี แต่ตายแล้วก็ยังไม่พ้นจากวัฏสงสาร ยังเป็นทุกข์อยู่ร่ำไป

ส่วนความรู้ระดับที่สามคือรู้แจ้ง เป็นความรู้ที่เลยมันสมองขึ้นไปแต่ใช้ใจสัมผัส, ป.4ก็บรรลุได้ อนุบาลก็ไปถึง ความรู้ที่เรียกว่ารู้แจ้งนี่แหละเป็นสัมโพธิญาณ ในการนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์”

พระมหานพชัย กิตฺติวรเมธี

- - - -

ขอเชิญฟังการปรารถธรรม โดย พระมหานพชัย กิตฺติวรเมธี วัดดุสิดารามวรวิหาร กิจกรรม "ธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด" เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙
รายละเอียดกิจกรรมอ่านได้ที่ http://bit.ly/1LHfp1o
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: เณรเทือง ที่ 08:45 น. วันที่ 08 ก.ย.59
แสดงพระธรรมเทศนา...

ความรู้ในโลกนี้มี 3 ระดับ หนึ่งเขาเรียกว่ารู้จักรู้จำ สองเขาเรียกว่ารู้จริง สามเขาเรียกว่ารู้แจ้ง,

สรุปตอบว่ามีหน้าที่แสดงธรรมเทศนา /ยังไม่ถูกครับ ยังไม่ใช่หน้าที่ๆสำคัญที่สุดครับ
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: เณรเทือง ที่ 10:59 น. วันที่ 12 ก.ย.59
ช่วยๆตอบทีครับ ผิดถูกไม่ว่ากัน ผมมีรางวัลครับ
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: คุณหลวง ที่ 13:29 น. วันที่ 15 ต.ค.59
แสดงว่าคำถามมีปัญหาจริงๆ ต้องขอโทษด้วยครับ งั้นขออนุญาตตั้งคำถามใหม่ครับ
"หน้าที่สำคัญที่สุดของพระสงฆ์ที่มีการแสดงออกทางสังคมคือ.............."
สำรวมกิริยาให้เหมาะสมกับสมณสารูปกระมังครับ


สะบายดี...
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: เณรเทือง ที่ 23:15 น. วันที่ 15 ต.ค.59
สำรวมกิริยาให้เหมาะสมกับสมณสารูปกระมังครับ


สะบายดี...
ขอขอบคุณคุณหลวงที่ให้เกียรติร่วมสนุก ระดับท่านครูมาเองเณรเทืองจึงต้องเฉลยแล้วครับ หน้าที่ของพระสงฆ์ที่มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอยู่เสมอ และมีการแสดงออกทางสังคมคือ "เรียกร้องให้พุทธมามะกะถือศีลห้า"
แม้เมื่อท่านเพียงอาราธนาให้พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาหรือกระทำอื่นใด พระสงฆ์จะต้องเรียกร้องให้ท่านรับไตรสรณคมน์เพื่อเป็นพุทธมามะกะ และรับศีลห้าก่อนเสมอ พระสงฆ์จึงจะทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกับท่านในลำดับถัดไป จึงถือว่าพระสงฆ์ได้เรียกร้องให้ท่านถือศีลห้าแล้วทุกครั้ง
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: คุณหลวง ที่ 14:00 น. วันที่ 17 ต.ค.59
ขอขอบคุณคุณหลวงที่ให้เกียรติร่วมสนุก ระดับท่านครูมาเองเณรเทืองจึงต้องเฉลยแล้วครับ หน้าที่ของพระสงฆ์ที่มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอยู่เสมอ และมีการแสดงออกทางสังคมคือ "เรียกร้องให้พุทธมามะกะถือศีลห้า"
แม้เมื่อท่านเพียงอาราธนาให้พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาหรือกระทำอื่นใด พระสงฆ์จะต้องเรียกร้องให้ท่านรับไตรสรณคมน์เพื่อเป็นพุทธมามะกะ และรับศีลห้าก่อนเสมอ พระสงฆ์จึงจะทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกับท่านในลำดับถัดไป จึงถือว่าพระสงฆ์ได้เรียกร้องให้ท่านถือศีลห้าแล้วทุกครั้ง

 ส.อืม    คิดหนักนะครับกับการให้เกียรติกันขนาดนี้ มันทำให้ผมนึกถึงคำที่ผมได้รับจากท่านผู้หนึ่งว่าเก่งแต่วาทกรรม เพราะว่าผมกลับมีความเห็นแย้งท่านนิดๆอยู่ดี แม้การเรียกว่าท่านครูนี่บอกเลยครับว่าถ้าท่านมาเห็นมารู้จักผมแล้วล่ะก็ ถอนคำพูดแทบไม่ทันทีเดียว  ส.หัว

    ที่ว่าผมเห็นแย้งนั้น เพราะเห็นว่านั่นเป็นเพียงการทำตามพิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่ มากกว่าความมุ่งหมายอย่างที่ท่านกล่าวโดยเจตนาที่แท้จริง ผมบอกไม่ถูกว่าทำไมรู้สึกอย่างนี้นะครับ

    และว่าโดยที่จริง ผมว่าหน้าที่พระสงฆ์คือการทำให้คนที่ไม่ศรัทธาเกิดศรัทธา ศรัทธาแล้วให้ยิ่งขึ้น และรักษาศรัทธาของผู้ที่ศรัทธาแล้วไม่ให้เสื่อมลง ผมจึงนึกถึงท่านอัสสชิเป็นอันดับแรกเมื่อท่านกล่าว  "หน้าที่สำคัญที่สุดของพระสงฆ์ที่มีการแสดงออกทางสังคมคือ.............." เพราะท่านอัสสชิแค่เดินคนก็เกิดศรัทธา หลวงปู่มั่นเองท่านก็เตือนลูกศิษย์ท่านอย่างมากในเรื่องนี้ เทศน์ไม่เป็นไม่ว่า ทำตัวให้ดี

    พระสงฆ์ที่รักศาสนาจึงควรระลึกถึงท่านอัสสชิแล้วเลิกเดินเวิกผ้า ยักไหล่ อาดๆ สูบบุหรี่ ฯลฯในที่สาธารณะ และในบริเวณที่ประชาชนเห็นชัดในวัด อดทนบ้างเพื่อศาสนานะครับ

    ก็นะ บางทีมันก็เห็นต่างกันบ้าง เพื่อความกว้างขึ้นในความรู้ ความคิด ความเห็น  ขอแสดงความนับถือมายังท่านเณรเทืองครับ ที่ก่อให้เกิดการวิพากษ์ วิเคราะห์ วิจารณ์กันมากมาย อันจะรังสรรค์ให้เกิดความเข้าใจในศาสนามากขึ้น


ป.ล. ผมว่าจะเลิกใช้สะบายดี...ห้อยท้ายซะที ลำบากเหลือเกินเวลาตอบทางโทรศัพท์ เฮ้อ
หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.No ที่ 19:46 น. วันที่ 17 ต.ค.59
ผมแสดงความเห็นเสริมคุณหลวง เพราะเห็นสอดคล้องคล้ายกันตรงที่ 

ผมเห็นว่า คำถามที่ ท่านเณรเทือง ท่านตั้งนั้น มันมีคำตอบที่อาจไม่ตรงตามคำตอบของผู้ถาม  เพราะคำตอบมันค่อนข้างกว้างในสารัตถะ   

คำตอบที่บอกว่า หน้าที่ของภิกษุ หากนิยามตามพุทธประสงค์ ก็อีกอย่าง....
ถ้าแบบ ตำรา มหาเปรียญ ก็จะได้อีกแบบ

ฯลฯ

ดังนั้น  ...การตอบให้ตรงใจผู้ถาม บางทีมันก็ยาก 555

แต่ข้อดีของการถาม... ถูก หรือ ผิด ไม่ใช่ประเด็น   แต่การนำไปสู่การเสวนาที่จะให้กระดานลานนี้ มันมีคุณค่า  ย่อมคุ้มค่ากว่าแยะ


ผมเห็นคล้ายท่านคุณหลวง ตรงที่  ถ้าเจาะจงว่า หน้าที่ของสงฆ์คือการให้ไตรสรณคม หรือ การนำการสมาทานศีล ดูเหมือนจะอาจไม่ค่อยตรงนัก

เพราะหากพินิจใน สาระของพระไตรฯ แล้วจะพบว่า การสมาทานศีล นั้น เป็นเรื่องที่พุทธองค์ท่านสอนให้ ทั้งภิกษุ และสาวก..สาวิกา  น้อมนำมาเอง   

มีแต่เพียงการ สมาทานสิกขาบท  เท่านั้นที่ปรากฏว่ามี

การสมาทาน ที่หมายถึง  การถือ..เอานำมาปฎิบัติ   ที่ขึ้นว่า "มะยัง ภันเต...ฯลฯ"   จริง ๆ เป็น  บาลีบัญญัติที่ เขียนขึ้นไว้ประกอบ  ศาสนพิธี ซึ่งมีแต่ปลายกรุงศรีฯ  และมาเป็นเรื่องเป็นเราวในยุครัตนโกสินทร์นี่เอง

ผมจึงเห็นว่า   การสมาทานศีล เป็นเรื่องที่ ทรงให้ทำ และไม่ต้องชี้นำหรือต้องกล่าวนำหรือรับตาม   
แต่ สมาทานสิกขาบท  เช่น อุโบสถศีล เหล่านี้  เป็นอีกกรณีทีมีปรากฎ การกล่าวคำขอสมาทานตามพระไตรปิฎก

ผิดถูก..หรือไม่ ขออภัยครับ     ถือเป็น วิสัชชนาธรรม อันทำให้เกิดความกว้างขวางในธรรมครับ.

หัวข้อ: Re: หน้าที่พระสงฆ์
เริ่มหัวข้อโดย: นก แดงแจ้ง ที่ 17:03 น. วันที่ 22 ก.พ.61
https://youtu.be/RwKhwUMxL5U